شناسایی عوامل موثر بر مدیریت کلاس درس معلمان و مدیران شهرستان خوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت کلاس درس به منظور ارائه الگوی مناسب  بوده است. روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان و مدیران ابتدایی شهر خوی می باشد. که از بین آنها تعداد 290 نفر زن و تعداد 260 نفر مرد معلم، همچنین تعداد 97 نفر مدیر مرد و تعداد 118 نفر مدیر زن به عنوان نمونه. به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه اول برای بررسی سبک مدیریت کلاس استفاده شد.روایی آن با استفاده از روش لاوشه تایید گردید. شاخص روایی محتوایی CVR به دست آمده 78/0 می باشد. پایایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تایید شد. پرسشنامه دوم برای تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی از نظر متخصصان استفاده گردید. پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و  تحلیل مسیر، آزمون تی مستقل، تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان دادند که: بین معلمان در سبک های مدیریت کلاس تفاوت وجود دارد. سبکهای مدیریت کلاس  معلمان بر اساس سابقه کار متفاوت است. بین معلمان زن و مرد در مدیریت کلاس تفاوت وجود ندارد. بر اساس مؤلفه های اصلی مدیریت کلاس، پژوهشگر به ارائه مدل پرداخته است. مدل ارائه شده متشکل از عناصر فلسفه و اهداف، مبانی نظری، مؤلفه‌ها، مراحل اجرایی و ارزیابی مجدد می باشد. مدل ارائه شده در این پژوهش توانست نمره قابل قبولی(666/4 از 5) را از نظر صاحب نظران و متخصصان کسب نماید.

کلیدواژه‌ها


بخشایش، علیرضا (1392). رابطه سبکهای مدیریت کلاس با ویژگی‌های شخصیت معلمان مدارس ابتدایی یزد، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره 2، صص 198-185.
رمضانی نژاد، رحیم، همتی نژاد، مهرعلی و مالکی، غلامرضا (1382). بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان، فصلنامه المپیک، شماره 3 و4 صص50-41.
زرین آبادی، سیامک (1380) روشهای اداره ساعات تربیت بدنی در مدارس، ماهنامه ورزش و ارزش شماره 159، صص 12-26.
سیدعباس زاده، میرمحمد (1374). معلمان و روشهای کنترل کلاس، مجله علوم تربیتی دانشگاه تهران شماره 15، صص 20-1.
شنبدی، م. (1376)، بررسی عوامل مؤثر در مدیریت اثربخش کلاس درس براساس‏ نظرات دبیران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.
علوی، سیدکاظم و سلیمانی، زهرا (1392). مقایسه باورها و نگرش‌های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی‌های دموگرافیک، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 2، صص 136-115.
فرخ‏نژاد، ن. (1380)، بررسی عوامل مؤثر در مدیریت اثربخشی کلاس درس از دیدگاه‏ دبیران مقطع متوسطه، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز.
Aho, E., Haverinen, H.l. , Juuso, H., Laukka, S.j. & Sutinen, A. (2010). Teachers principles of decision-making and classroom management: a case study and a new observation method, Proceeding of social and behavioral sciences, 9,395-402
Amin Yazdi, A. & Ati, A. (2008). The effect of teacher characteristics on classroom management style, Journal of education, 24(1), 103-113  
Borer, R. (2003). Classroom management and its relationship to pupil control ideology, ERIC Identifier: Ed 354223
Chambers,SH.N,Henson,R.k & Sienty,S.f(2001). Personality types and teaching efficacy as predictors of classroom control orientation in beginning teahers,http://www.eric.ed.gov/ ERICWebPortal/ search/ recod.
Decarlo,M(2004). Classroom management at Crenshaw high school, California, www. Umi. Com
Djigic,G&Stojilikovic,S(2011).Classroom management styles, classroom climate and school achievement,Procedia-social and behavioral science, 29,819-828
Fowler,J & Sraple,O(2010). Classroom manage ment: What ELT students expect,Journal of Procedia social and behavioral science, 31(1),94-97
Germin,y(2002). An investigation into the influences of teachers, classroom management beliefs and practices on classroom procedures, 33-53.
Konti,F(2011). Theachers and students perceptions towards teachers' classroom management applications in primary schools, Procedia-social and behavioral science,15,4093-4097.
Lewis,T,Sugal,G & olvin,G(2000). The effects of pre corrective and active supervision on the recess behavior or elemantory students, Journal of education and treatment of children,23(2),109-121.
Martin,N.K,Baldwin,B & Yin,Z(1995). Belifes regarding classroom management style: relationship to particular teacher personality characteristics,to the educational resources information center (ERIC): beginning teahers,http://www.eric.ed.gov/ ERICWeb Portal/ search/detailmini.jsp?
Martin,N.K, Yin,Z,Mayal,H(2006). Classroom management teaching experience and gender: Do these variable impact teaching, attitudes and belifs toward classroom management style? An unpublished paper the university of texas at san Antonio.
Martin,N.K & others(1997).Beliefs regarding classroom management style,Journal of research in rural eeducation,15(12),1-5.
Martin Nancy,k(2003).The students-centered classroom environment, Middle school Journal,28(4),3-9.
Manning,M.L & Bucher,k.k(2003). Classroom management: Models, applications and cases,Upper saddle river,N.J:Merrill/Prentic Hall.
Reupert,A & Woodcock,S(2010). Success and near misses: preservice vteachers' use, confidence and success in various classroom management strategies,Teaching and teacher education,26,1261-1268.
Smith,D.K(2000).Emerging themes in problems experienced by student teachers: A framework analysis,Journal of college stident,34(4), 633-641.
Tal,C(2010). Case studies to deepen understanding and enhace classroom management skills inpreschool teacher training,Early childhood Edue Journal,38,143-152.
Wang,M.C,Walberg,H.J & Herbert,G.D(1990). What influences of learning / Journal of
 educational research,84(1),6-15.