رابطه سیستم پاداش با انگیزش کارکنان جهت مشارکت در هدف گذاری های سازمانی کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سیستم پاداش و انگیزه کارکنان جهت مشارکت کارکنان در هدف‌گذاری‌های سازمانی است. از بعد هدف این تحقیق کاربردی محسوب می‌شود و از حیث اجرا یک تحقیق توصیفی– همبستگی و از حیث جمع آوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. برای گرد آوری اطلاعات در این تحقیق از روش‌های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. تحقیق شامل کلیه پرسنل اداره کل منابع طبیعی استان قم بوده که در مجموع برابر 128 نفر بوده‌اند. براساس نتایج پژوهش، عنصر اساسی در ساختارهای پاداش، همیشه پاداش نقدی است. بررسی و تجربه‌ها تاکید کرده اند که پاداش نقدی قدرت برتری دارد که کارکنان را به انگیزه و عملکرد عالی وا می‌دارد. در ساختار انگیزشی نیز جنبه‌های نقدی سنگ بنای اصلی است و کارکنانی که احتمالا پاداش‌های مالی آنان را ارضاء نمی‌کند، ممکن است از طریق پاداش‌های تشکر محور به انجام عملکرد بهتر تشویق شوند. بین پاداش‌های مادی و غیر مادی و انگیزش و مشارکت رابطه تنگاتنگ وجود دارد و بوسیله پاداش‌ها (مادی و غیر مادی) می‌توان کارکنان را در جهت مشارکت گذاری اهداف سازمانی سوق داد. هدف‌ها باید از صراحت و روشنی بالایی برخوردار باشند، حتی الامکان در قالب عبارات کمی‌مطرح گردند. جنبه پایانی این گام آن است که سازمان باید نقش و جایگاه پاداش غیرنقدی را در راهبرد کل پاداش مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


 -اصغری، جمشید (1389)، مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات صفار، اشراقی.
- خداپناهی، محمد کریم (1386)، انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات سمت.
- دعایی، حبیب اله. (1389)، پژوهش نامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره 1، (شماره پیاپی، 38).
- رهنورد، فرج اله (1386). دیدمان مشارکت. تهران: انتشارات موسسه آموزش عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی.
- سعادت، اسفندیار (1386). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.
- طوسی، محمدعلی (1385). مشارکت در مدیریت و مالکیت. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- رابینز، استیفن (1374). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی.
- شیرازی، علی (1373)، مدیریت آموزشی. مشهد: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
-علاقه بند، ع. (1382)، مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات بعثت.
- نائلی، محمدعلی (1373)، انگیزش در سازمان‌ها (دیدگاه‌های نظری و فرآیندهای کاربردی). تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
- هرسی، پاول، کنت، بلانچارد (1387)، مدیریت رفتارسازمانی، قاسم کبیری، تهران:‌ موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
-Wales, N. (2009). Employer/Employee Relations-Employee participation. Retrieved from: http://www.ngfl-cymru.org.uk/employee_participation.pdf
-Chen, MS. ( 2003). Workers' participation and their health and safety protection in china’s Transitional industrial economy. International Journal of Occupational and Environm- ental Health, 9 (4), 368-377.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, personality and development within embedded social contexts: an overview of self-determination theory. In R.M. Ryan (Ed.), The Oxford handbook of human motivation (pp. 85–107). New York: Oxford University Press
- Hoy,W.K&Miskel,C.G (2008).Educational.administration:Theory:Research and practice,New York:McGraw
- Locke,E.A,Lathem,G.P9 (2005)”goal setting theory:theory building by induction”in:k.smith & M.A.Hitt (eds),Great minds in management:the pross of theory development,New York oxford university press:pp.128-150
- Klein,H.j.Wesson,M.J.Hollenbeck,J.R.Wright,p.M,&Deshon,R.P. (2001)”The assessment of goal commitment:A measurement model met analysis”,organizational Behavior &Hunam decision processes.vol.85,pp.32-55
-Moghadasi, A. (2009). Employee participation solutions in enterprise management. Journal of Industrial Engineers, 3 (10), 25-30
- Miller, J. (2003). The suggestion system is no suggestion. Gemba Research, Report No: WA 98275