مقایسه میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان برحسب متغیرهای شخصی (دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان برحسب متغیرهای شخصی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری است به تعداد 915 نفر است. حجم نمونه  بر اساس جدول کرجسی و مورگان 269 نفر تعیین شده است و روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای برحسب جنسیت بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته با 31 سؤال  بسته پاسخ با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت (از خیلی زیاد تا خیلی کم) بوده است. میزان روایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان، تأیید شد. میزان پایایی پرسشنامه هم بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 82/0 شده که نشان‌دهنده پایایی بالای ابزار در تبیین متغیرهای تحقیق است. داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون لون، آزمون  Tبا نمونه‌های مستقل و آزمون آنوا یک‌طرفه تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان داد که اعتماد اجتماعی دانشجویان برحسب جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی متفاوت است. دانشجویانی که وضعیت اقتصادی متوسط داشتند از اعتماد اجتماعی بالاتری برخوردار بودند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که والدین باید با این نوع تفکر خودشان را تطبیق دهند که وضعیت اقتصادی بهتر، تأثیری بر میزان اعتماد اجتماعی فرزندان ندارد و باید میزان اعتماد را در خانواده‌، درونی کنند. لذا خانواده در سطح خرد و جامعه در سطح کلان همواره باید شرایط اجتماعی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی را بهبود ببخشند و اقداماتی در زمینه اجتماعی (افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی، افزایش ارتباطات دوستانه و خانوادگی، افزایش روابط اجتماعی درون‌گروهی و بیرون گروهی و افزایش عضویت و شرکت در انجمن‌های علمی و فرهنگی، داوطلبانه و خیریه) تدارک ببینند تا اعتماد آنها ارتقاء یابد. 

کلیدواژه‌ها


-         اجاقلو، سجاد و زاهدی، محمدجواد (1384). بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در  بین ساکنین شهر زنجان، مجلهانجمنجامعه‌شناسیایران، 125.
-         احمدی، پژمان و حسینی، احمد (1390). میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جانبازان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرری، فصلنامهبرنامه‌ریزیرفاهوتوسعهاجتماعی، 3 (8)، 89.
-         اکبری، امین (1383). نقشسرمایهاجتماعیدرمشارکت: بررسیتأثیرسرمایهاجتماعیبرمشارکتسیاسی،اجتماعی (مطالعهموردیروستایفارسنجازتوابعسقز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
-         امیر کافی، مهدی (1380). اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامهنمایهپژوهش ،5 (18).
-         بشریه، حسین (1375). جامعه‌شناسی تجدد، فصلنامه نقدونظر، 3 (1)، 354-379.
-         پاتنام، رابرت (1384).  سرمایهاجتماعی، اعتماد، دموکراسیوتوسعه؛ به کوشش کیان تاج‌بخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
-         چلبی، مسعود (1375). جامعه‌شناسینظم. تهران: نشر نی.
-         حیدرآبادی، ابوالقاسم (1389). اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر آن (مطالعه موردی جوانان 20 تا 29 ساله استان مازندران، فصلنامهمطالعات جامعه‌شناختیجوانان، 1 (پیش‌شماره 1)، 39 – 65.
-         زمانی، زهرا، کباری، سوسن و آقابخشی، حبیب (1391). رابطه اعتماد اجتماعی خانواده و فرار دختران از منزل، فصلنامهپژوهشاجتماعی، رودهن، 5 (14)، 31 – 49.
-         عباس‌زاده، محمد (1387). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان، فصلنامهرفاهاجتماعی، 4 (291).
-         عبدالرحمانی، رضا (1384). سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی، مجلهرشدآموزشعلوماجتماعی، 29.
-         قاسمی، یارمحمد و علی‌زمانی، علی (1388). بررسی میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان به اساتید دانشگاه و عوامل مرتبط با آن (نمونه مورد بررسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)،فصلنامهپژوهشاجتماعی، رودهن، 2 (2)، 165 – 177.
-         گیدنز، آنتونی (1380). پیامدهایمدرنیت؛ ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-         ماتسیچ، پال دبلیو و مونسی، باربارا آر. (1992). عواملموفقیتهمکاری، بررسیمتونپژوهشی؛ ترجمه مریم نظری و سیروس علیدوستی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
-         هزارجریبی، جعفر و مروتی، نادر (1390). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران)، فصلنامهبرنامه‌ریزیرفاهوتوسعهاجتماعی، 7.
 
-  Putnam, Rubert D. (2000).Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.
- Herreros, Francisco (2004). The Problem of Forming Social Capital: Why trust? London: palgrave.