ارزیابی شایستگی مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگیِ مدیریتیِ اسلامی (معلمان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     این پژوهش با هدف بررسی معیارهای شایستگی مدیران مدرسه بر اساس آموزه-های اسلامی صورت گرفت. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز در سال 93-92 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 367 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از آموزگاران و دبیران از مقیاس شایستگی مدیران ترک زاده و انصاری(1392) که شامل سه بعد ارزشی- منشی، دانشی- بینشی و مهارتی- روشی بود، استفاده گردید. داده ها با استفاده از روشهای آماری (t تک نمونه ای،  tمستقل و تحلیل واریانس یک سویه) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که به طور کلی مدیران قلمرو تحقیق، در ابعاد سه گانه ارزشی- منشی، دانشی- بینشی و مهارتی- روشی، از شایستگی لازم برخوردار بودند، بین شایستگی مدیران در ابعاد سه گانه بر حسب جنسیت و سطح تحصیلات، تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی بین شایستگی مدیران در ابعاد سه گانه بر اساس سابقه، تفاوت معناداری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


 • ·         قرآن کریم.
 • امیری جامی، هدی. (1390). شایستگی های مدیران آموزشی مدارس دخترانه مقاطع سه گانه شهرستان تربت جام. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه، به راهنمایی دکتر محمد رضا آهنچیان.
 • انصاری، سمیه. (1392). تدوین و اعتبار یابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی­های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه­های اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز، به راهنمایی دکتر جعفر ترک زاده.
 • بنی هاشمیان، کورش. مؤذن، منصور. (1389). رابطه سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران و اثر آن بر رضایت شغلی کارکنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. سال نوزدهم، شماره 74، 85-76.
 • حبیبی، محمد. (1379). خصایص مدیران فرهنگی. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
 • حقیقت­جو، زهرا. شفیق پور، محمدرضا. سلطانی، علیرضا. انصاری، حمدی. حقیقت جو، زینب. (1388). رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران  با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کشور. فصلنامه دانشکده مامایی و پرستاری ارومیه. دوره هفتم، شماره اول، 20-13.
 • خورشیدی، عباس. اکرامی، محمود. (1390). شناسایی عوامل سازنده شایستگی­های مدیران. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. 6 (4). 580-592.
 • دیانتی، محمد. عرفانی، مریم. (1388). شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها. تدبیر. شماره 206، 14-19.
 • شهبازی، بهزاد. واعظی، مظفرالدین. ثنایی پور، هادی. (1388). تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان. نشریه مدیریت دولتی. سال اول. شماره 3. 84-69.
 • صالحی، مهدی محمود. رفیعی، لیدا. درویش، مریم. (1390). شناسایی شایستگی­های مؤثر در موفقیت سرپرستان، طراحی مدل شایستگی. ماهنامه اندیشه گستر سایپا. شماره 111. 86-85.
 • غفوریان، هما. (1380). الگوی شایستگی مدیران. مجله تدبیر. شماره 118. 70-69.
 • کرمی، مرتضی. (1386). آموزش مدیران با الگوی شایستگی. ماهنامه تدبیر. سال هجدهم. شماره 179. 24.
 • کوچیان فرد، فرهاد. (1389). ارزشیابی شایستگی مدیران دانشگاههای کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی. دانشگاه شیراز. واحد بین الملل. به راهنمایی دکتر جعفر جهانی.
 • مطلبی اصل، صمد. (2007). مدیریت شایستگی. ماهنامه تدبیر. سال هجدهم. شماره 187.
 • محمدی الیاسی، قنبر. (1386). طراحی مدل شایستگی مدیران سازمان تامین اجتماعی. کنفرانس تخصصی ارزیابی و توسعه مدیران. تهران: آریانا. 141.
 • محمودی، سید محمد. زارعی متین، حسن. بحیرانی، صدیقه. (1391). شناسایی و تبیین شایستگی­های مدیران دانشگاه. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. سال اول. شماره 1. 143-114.
 • مکارم شیرازی، ناصر. علی بابایی، احمد. (1382). تفسیرنمونه. تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه. ج 16، ص251. ج18. 224.
 • موسی زاده، زهره. عدلی، مریم. (1388). معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته­گزینی در نهج­البلاغه. اندیشه مدیریت راهبردی. 3(1):103-132.
 • مؤمنی مهموئی، حسین. شریعتمداری، علی. نادری، عزت الله. (1387). برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. سال پانزدهم. شماره 17. 156-129.
 • ناظم، فتاح. (1388). ادراک کارکنان اداری درباره بهره­وری خدمات مدیران و مؤلفه­های آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. شماره 3. 18-3.
 • نورشاهی، نسرین. (1387). شایستگی­های لازم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت نسبی آنها از نظر صاحبنظران آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی. 14(2):27-48.
 • نیازمند، نرگس خاتون. (1391). بررسی رابطه بین شایستگی­های عاطفی- اجتماعی مدیران و رضایت از کیفیت زندگی کاری کارکنان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز. به راهنمایی دکتر مهدی محمدی.

 

 • Ababneh, O.M.A. (2009). The impact of leadership styles and LeadersCompetencies on Employees Job Satisfaction, a Thesis submitted to the Graduate school in partial fulfillment of Master of human ResourceManagement, university Utara, Malaysia.
 • chansiri, W. (2010). Development of Job Competency in Civil Service Teachers under Jurisdiction of office of the Basic Education Commission, European Journal of social Science-Vol 17, No. 2.
 • Clark, S. S. (1995). What leadership Skills Do Principals Really Need? The School Administrator.
 • Cook, C. R. (2006). Effective of emotional intelligence on principal’s leadership performance. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education in Education, Montana state University Bozeman, Montana.
 • Fogg, C. D. (1999). Implementing your strategic plan: How to turn “intent” into effective action for sustainable change. New York: American Management Association.
 • Munro, M. D. (2009). Correlation of emotional intelligence and instructional Leadership Behaviors. A dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Education in educational Leadership, University of phoenix.
 • Dub ois, David. Roth well, William. (2004). Competency Based Human Resource Management. HRD.
 • Shyan, J. H. (2011). Competency analysis of Top Managers in Taiwanese hotel industry, International Journal of Hospitality Management, Vol(30), pp. 1044-1054.
 • Taher, samer. (2007).Competency Based Human Resource Management Program. MEIRC Consultant and Training Company.