بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با وجدان کاری و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف رابطه بین فرهنگ سازمانی با وجدان کاری و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل انجام شده است. روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی، با توجه به ماهیت توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه­ی آماری شامل در این پژوهش (300 ) نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل  و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش منطبق بر جامعه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر (169) نفر می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون، تعهد سازمانی آلن و مایر، وجدان کاری سلطانی می باشد. به منظور تحلیل داده های آماری از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف، تی با دو گروه مستقل، تحلیل واریانس و  همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته ها نشان داد که: بین فرهنگ سازمانی با وجدان کاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود  ندارد. میزان وجدان کاری کارکنان مرد بالاتر از کارکنان زن است. 
بین وجدان کاری کارکنان دانشگاه بر حسب سن تفاوت معناداری وجود ندارد. بین وجدان کاری کارکنان دانشگاه بر حسب سابقه کار تفاوت معناداری وجود ندارد. وجدان کاری کارکنان دانشگاه که دارای مدرک فوق لیسانس می باشند نسبت به مدارک دیگر بالاتر است. بین میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه بر اساس جنسیت تفاوت معنی داری وجود ندارد. تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه که در گروه سنی زیر 30سال می باشند نسبت به دیگر گروه ها بالاتر است. تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه که دارای  زیر 10سال  سابقه کار هستند نسبت به دیگر گروه ها بالاتر است. بین تعهد سازمانی کارکنان دانشگا بر حسب تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی با وجدان کاری کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد. بین  ابعاد فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه  معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 • اسدی، حسن.(1383)."رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور " مجله حرکت.شماره 20.
 • احمدی، مسعود..( 1386 ). مدیریت رفتار سازمانی.تهران: انتشارات کوهسار.
 • اژه ای،جواد و همکاران.(1388). تعامل بین شخصیت و سبک های فرا انگیزشی در عملکرد شغلی. مجله علوم رفتاری. شماره 4.
 • ابیلی، خدایار و همکاران.(1389).بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران. ماهنامه علمی پژوهشی دانشوردانشگاه شاهد.سال هفدهم شماره42.
 • الوانی، مهدی، معمارزاده، غلامرضا.(1386). رفتار سازمانی. تهران، مروارید.چاپ دوازدهم.
 • جعفری، اصغر، جعفری اکبر.(1388).رابطه بین عوامل شخصیتی و میزان وجدان کاری در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر. فصلنامه علوم رفتاری.
 • حسن زاده رمضان.(1387).روشهای تحقیق در علوم رفتاریتهران؛نشر ساوالان.
 • حیدری، حسین و همکاران.(1391). بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی.( مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 3پاییز و زمستان.
 • حسینی، جهانگیر فرد.(1391).روابط سبک رهبری و وجدان کاری و تعهد سازمانی کارکنان.
 • خاکی، غلامرضا.(1391).روش تحقیق (با رویکرد پایان نامه نویسی).تهران؛ نشر فوژان.
 • دادگران سید محمد.(1384).انضباط و وجدان کاری در جامعه کارگری  ایران. مجله کار و جامعه.شماره 66.
 • دلاور، علی. (1387).مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
 • دولتخواهان، فاطمه.(1380). بررسی تعهدسازمانی مدیران ورابطه آن بارضایت شغلی آنها در دبیرستان های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی. دانشگاه تهران.
 • رحیم نیا فریبرز، علیزاده، مسعود.(1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسیدوره دهم، شماره 1.
 • رحیمی، محمدرضا.(1391). نهادینه سازی وجدان کاری با رویکرد اسلامی. اسلام و پژوهش های مدیریتی، سال دوم، شماره اول، پاییز و زمستان.
 • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه.(1388). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
 • سلیمی دانشگر، مجید.(1384).شاخص ها و نمایانگر های اندازه گیری وجدان کاری در منابع انسانی.توسعه انسانی پلیس (5)2.
 • شائمی برزکی،علی واصغری،ژیلا.(1389). رابطةجامعه پذیری سازمانی وتعهدسازمانی درشرکت گازاستان کردستان. پژوهشنامه­ی مدیریت تحول،سال دوم،شمارة 3.
 • صادقی فر، جعفر.(1386).ارزش فردی و تعهد سازمانی شیراز نوید شیراز. چاپ اول.
 • صفری سعید و همکاران.(1391). تبیین عوامل موثر بر ارتقاء وجدان کاری با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسه مراتبی.ماهنامه علمی- پژوهشی دانشوردانشگاه شاهد.شماره 50.
 • ضیائی محمد صادق وهمکاران.(1390).بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان کتابخانه های دانشگاه تهران. بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاهی، سال چهل و پنجم، شماره 55.بهار.
 • علیرضایی، نفیسه و  همکاران.(1392). رابطه وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال هشتم، شماره 2.
 • فانی، علی اصغر؛ و حسین نژاد، حمید.(1381). فرهنگ سازمانی وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی،مجله تدبیرشماره 130
 • فردوسی، حسن و همکاران.(1391). رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان. مطالعات مدیریت ورزشیشماره 15.
 • فتحی، فریبرز، محرم زاده مهرداد، سید عامری، میرحسن و همکاران(1392). تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران.مطالعات مدیریت ورزشی شماره 21 بهمن و اسفند.
 • فرهنگ پور، مهدی.(1382). بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و وجدان کاری کارکنان صنعت برق کرمان.دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
 • فلاح نژاد،(1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی وتعهد سازمانی کلیه کارکنان مرکز بهداشت شهر ساری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
 • قلی پور، آرین.(1386). مدیریترفتارسازمانی(رفتارفردی).تهران: انتشارات سمت.
 • لیاقتدار، محمد جواد و همکاران.(1390). بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل مؤثّر بروجدان کاری. جامعه شناسی کاربردی.سال بیست و دوم - شماره پیاپی 41.
 • ملازمیان، حسین. (1387). تعهد سازمانی و سازمان متعهد. مشهد: نشر شریعه توس.
 • موسویستاره و  همکاران.( 1392). اسلام واهمیت تعهد و وجدان کاری در بین شهروندان یک جامعه اسلامی. دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 • محسنی تبریزی علیرضا و همکاران.(1387). بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقاء روحیه وجدان کار سازمانی کارکنان شاغل در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران. مجله جامعه شناسی معاصر، سال اول/شماره اول/ زمستان.
 • مدنی،حسین، زاهدی، محمد جواد.(1384). تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان  شرکت گاز. مجله جامعه شناسی ایران.دوره ­ی ششمشماره 1.
 • نیاز آذری کیومرث و همکاران.(1389). بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای بر وجدان کاری دبیران. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/ سازمانی. سال نخست  شماره 2.
 • هادی زاده مقدم، اکرم؛ و حسینی، ابوالحسن.(1383). بررسی رابطه­ی فرهنگ سازمانی مولد و نوآوری درسازمان اقتصادی کوثر، پیام مدیریت، شماره ی­ ­ نهم و دهم.
 • یوسفی، مهنوش.(1389).بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و وجدان کاری در بین کارکنان مناطق نفت خیز جنوب. شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان.

 

منابع انگلیسی:

 • Archana, V. (2004). Occupational Stress and Social Support as Predictors of Organisational Commitment.Psychologycal Studies.
 • Barrick, M.R , Mount, M.K.(1991). The big five personality dimensions and job performance: A metaanalysis Personal Psychol,44:1.
 • Benkhoff, B. (1997). Ring commitment is costly: new approaches establishthe missing link between commitment and performance. Human Relation.
 • Barbosa, I. and Cardoso, C.C. (2007). Managing diversity in academicorganization: a challenge to organizational culture, Journal of Woman in management Review, 22 (4).
 • Barrick, M. R. and Mount, M. K.(1991). The big five personality dimensions and job performance: A meet-analysis personnel psychology. Selection and Assessment; 44: 1-26.
 • Brauchle, P.E., shafiqul Azam, M.D. (2006). Relationships between
 • Selected Demographic Variables and employee work ethics as
 • Perceived by supervisors. 71
 • Brown, CH., Curran, R.G. and Smith, M.L.(2005). the Role of Emotional Intelligence in the Career Commitment and Deion -Making Process. Career Assessment.
 • Brauchle, P.E., shafiqul Azam, M.D. (2006). Relationships between
 • Selected Demographic Variables and employee work ethics as
 • Perceived by supervisors. 71, 69-15.
 • Simmering, M. J. and Cheramie, R. A.(2010). Improving individual laddering for trainees with low conscientiousness. Managerial Psychology.
 • Hisrich, R.D., Langan-Fox, J., & Grant, S.L.(2007). Entrepreneurship research and practice: A call to action for psychology American Psychologist, 61.
 • HO,R, & Lioyd, J.(2007).The Development of an Australian work ethic scale. Journal of Australian Psychologist. 19
 • Hill,R.B,&Petty,G.C.(1995).vocational-technical education and the
 • occupational work ethic. Journal of industrial teacher education, 32,
 • Kwantes, C.T. and Boglarsky, C.A. (2007). perception of organizational culture, leadership effectiveness and personal effectiveness across six countries, Journal of International Management ,13, 204-230
 • Kinicki, A. and Kreitner, R. (2007). Organizational Behavior , McGraw-Hill, Third Edition, New York: NY.
 • Korte, R. and Chermack, T. (2007). Changing organizational culture with scenario. planning, Journal of Futures, 39, 645- 656
 • LePine, J.A., and Van Dyne, L.(2001). Voice and cooperative behavior as contrasting forms of contextual performance: evidence of differential relationships with big five personality characteristics and cognitive ability. Applied Psychology
 • Larsen,R.J.,&Buss,D.M.(2008). Personality psychology. New York, mc grew-hill.
 • Mowday, R. T., Porter, L. W. and Steers, R. M. (1982). Employeeorganization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York: Academic Press.
 • Mayer,J & Hrrscovitch, L (2002): Commitment in the workplace toward a general model. Human Resource management review. 2(9).
 • Matieu John E. and Dennis Zajac (1990) “A Review and Meta Analysis of Antecedents,Correlations and consequences of organizations commitment. PsychologicalBulletin, 108.
 • Philip, G. and McKeown, L. (2004). Business Transformation and Organizational culture, Journal of European Management , 22(6), 624-636.
 • Robbins, S.P. (1991). Management. 3th Ed, pretice Hall International Edition.
 • Schermerhorn, J.; Hunt, J. and Osborn, R. (2005). Organizational Behavior, New York: John Wiley & Sons Inc, Ninth Edition.
 • Wood, Nancy E.(2008). A study on The Relationship between Percived Leadership Styles s of Hospital Clinical Leaders and Perceived Empowerment, Organizational Commitment, and Job Satisfaction of subordinate Hospital Nurses in a Management Position, A Dissertation presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy..
 • Yilmaz, C. and Ergan, E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy, Journal of World Business, 290-306.