بررسی میزان تناسب محتوای قصد شده با محتوای اجرا شده و تجربه شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاداسلامی مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تناسب محتوای قصد شده با محتوای اجرا شده و تجربه شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش­های توصیفی است. جامعه آماری در این پژوهش اعضای کارشناسان رشته آموزش ابتدایی، اساتید هیات علمی و مدعو، دانشجویان (شامل کارشناسی و کاردانی) رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد مهاباد هستند. بنابراین کل جامعه آماری طبق اطلاعات بدست آمده برابر با 86 نفر می باشد. برای انتخاب نمونه مناسب از تمام شماری استفاده شد. با توجه به هدف­ها و پرسش­های ویژه پژوهش، برای جمع آوری داده­های مورد نیاز از ابزارهای زیر استفاده شده است. برگه های خلاصه اطلاعات مربوط به برنامه درسی قصد شده، برگه های مصاحبه با  کارشناسان، پرسشنامه نظرخواهی از اساتید مدعو و هیات علمی، برگه­های مشاهده از نحوه تدریس اساتید درس آموزش ابتدایی به منظور کسب اطلاع از نحوه برنامه اجرا شده (چک لیست مشاهده رفتار)، فرم نظر خواهی از رشته آموزش ابتدایی استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه درسی اجرا شده در مؤلفه‌های هدف و محتوای شناختی و عاطفی، روش تدریس و ارزشیابی بین دیدگاه اساتید  و دانشجویان  تفاوت معناداری وجود دارد. بدین صورت که میانگین اساتید در هر سه مؤلفه بیشتر از دانشجویان است. همچنین بین برنامه درسی اجرا شده و تجربه شده و دیدگاه اساتید و دانشجویان در خصوص برنامه درسی اجرا شده تفاوت معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


 • احمدی، غلامعلی، (1385). همخوانی و هماهنگی بین سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در برنامه جدید آموزش علوم دوره ابتدایی)، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت، دوره 22، 86، صص 92-51.
 • فیروزی،آرزو.  (1389) .بررسی تفاوت برنامه درسی قصد شده،اجرا شده و کسب شده تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی از نظر جامعه پذیری در مدارس دخترانه شهر تبریز .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز .
 • ملکی،حسن .(1383).برنامه‌ریزی درسی(راهنمای عمل).مشهد:نشر پیام اندیشه .
 • مومنی مهموﺋﻲ، کرمی، مشهدی (1389 ). بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین سه نوع برنامه در آموزش عالی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی .زمستان 1389 .شماره 2
  • Glatthorn, A. A, Boschee, F. White head, B.m & Boschee, B.F. (2012). Curriculum leader ship: strategies for Development and Implementation, Third Ed, Thousand oaks’, SAGE, Inc.
  • Monica, J. (2003), A study of textbooks as the potentially implemented curriculum. Department of Mathematics Lulea University of technology. SE- 971 87 Lulea, Sweden.
  • Robitaille. D.F.et al. (1993). Curriculum Framework for Mathematics and science, Canada, IEA.
  • Schmidt, M.H. et al. (1997). Many visions, many aims: across national investigation of curricular. Intentions in school Mathematics (Vol. 1). Dordrech: kluwer.
  • Tshering, Y. (1998), The Intended and the Taught curriculum in Grade 6 Geography in Bhutan: A curriculum Audit. In the Department of curriculum and Instruction, The university of New Brunswick. April.