تعیین تاثیر به کارگیری مدیریت دانش بر میزان یادگیری مدیران استراتژیک در سازمان‌های دانش محور در سال تحصیلی 94-1393 (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر به کارگیری مدیریت دانش بر میزان یادگیری مدیران استراتژیک در سازمان‌های دانش محور (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) در سال تحصیلی 94-1393 با روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی شامل 400 نفر بود که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به خدمت بودند. از میان آن‌ها 196 نفر به روش تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه استاندارد مدیریت دانش شرون و لاوسون همچنین پرسش‌نامه استاندارد یادگیری واتکینز و مارتیک بوده است و از مدیران خواسته شدکه نظر خود را درباره هر یک از مؤلفه‌های تعیین شده در پرسش‌نامه‌ها مشخص نمایند. داده‌های جمع آوری شده به صورت توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و درصد آن به منظور نمایش ارقام آماری استفاده شده و سپس به منظور نمایش تصویری، از نمودار میله‌ای استفاده گردیده است. در بخش آمار استنباطی از آزمون t گروه‌های مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که: 1- از نظر اساتید و مدیران آموزش استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری مدیریت دانش به میزان زیادی می‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 2- از نظر اساتید و مدیران آموزش استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری کسب دانش به میزان زیادی می‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 3- از نظر اساتید و مدیران آموزشی استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری خلق دانش نمی‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 4- از نظر اساتید و مدیران آموزشی استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، کاربرد دانش نمی‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 5- از نظر اساتید و مدیران آموزشی استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری انتقال دانش به میزان زیادی می‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 6- از نظر اساتید و مدیران آموزشی استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری ثبت دانش به میزان زیادی می‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


-         احمدی، مینا و آقاجانی، حسینعلی (1393)، مطالعه چرخه مدیریت دانش و ایجاد کارکنان دانش مدار در بانکها، civilia.com
-        الهی، قدس (1392). ارزیابی آمادگی فرهنگی سازمان جهت پیاده‌سازی موفقیت ‎آمیز مدیریت دانش با رویکرد FMCDM مطالعه موردی در بانک مرکزی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، (1)27
-        بهنام، علی (1383)، مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن، فصلنامه کتاب،51 (59).
-         بیک زاد، جعفر و دودمانی ملکی، هانیه (1393)،بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد مدیریت دانش در آموزش و پرورش: مطالعه موردی آموزش و پرورش شهر ملکان،www.ensani.ir
-         خسروی پور، بهمن و کربلایی، زینب (1392)مدیریت دانش گامی‌موثر در جهت توسعه و پیشرفت سازمان، Civilia.com
-         فقیهی، ابوالحسنی و فیضی، طاهره (1385)، «سرمایه اجتماعی: رویکردی نو در سازمان» دانش مدیریت، فصلنامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال نوزدهم، شماره 72، صص 46-23.
-         عبدالکریمی، مهوش (1391)، مدیریت دانش، فن آوری و خلاقیت و نقش آن‌ها در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها،، چشم انداز مدیریت دولتی؛ دانشگاه شهید بهشتی.
-         کیاکجوری، داود (1393)، رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی )مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران(، sid.ir.
-         متاجی نموری، منیر(1393)، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی )مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران(، sid.ir.
-         نکویی مقدم، محمود و بهشتی فر، ملیکه (1392)، سازمان‌های یادگیرنده،behdasht.gov.ir.
-         نیک پور، امین و سلاجقه، سنجر (۱۳۸۹). رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.
منابع انگلیسی
-          Andrew Gemino, Blaize Horner Reich, Chris Sauer (2014), Plans versus people, Comparing knowledge management approaches in IT-enabled business projects. Plans versus people: Comparing knowledge management approaches in IT-enabled business projects.
-          Anup Chawan, Hari Vasudevan, (2014), Knowledge Management Practices in Indian Manufacturing MSMEs: Challenges and opportunities, 12th GLOBAL CONGRESS ON MANUFACTURING AND MANAGEMENT, GCMM 2014.
 
-          Bhatt, G. (2001). “Knowledge management in organizations: Examining the interactions between technologies, techniques, and people”. Journal of Knowledge Management, 5 (1): 68-75
-           
 
-          Davy Monticolo, Julien Badin, Samuel Gomes, Eric Bonjour, Dominique Chamoret (2014) A meta-model for knowledge configuration management to support collaborative engineering. Journal of Elsevier.
-          Karkoulian, S, Halawi, L.A. and Mccarthy, R.V. (2008), Knowledge Management Formal and Informal Mentoring: An Empirical Investigation in Lebanese Banks, the Learning Organization, Vol. 15 No. 5, pp. 409-25.
 
-          Liano,R(2009), Information Technology in Support of Knowledge Management, Sharif University of technology, Sciatica Iranica, vol.9, No.3
-           
 
-          Roos,M (2008), Knowledge Management Practices in Indian Manufacturing MSMEs: Challenges and opportunities, 10th GLOBAL CONGRESS ON MANUFACTURING AND MANAGEMENT, GCMM 2014.
 
-          Shaw, D., & McGregor, G. (2010). Making memories available: a framework for preserving rural heritage through community knowledge management (cKM). Knowledge Management Research & Practice, 8(2), 121-134.
 
 
-          Smith, H., McKeen, J., & Singh, S. (2010). Creating the KM mindset: why is it so difficult? Knowledge Management Research & Practice, 8(2), 112-120.
 
-          Sveiby, K. (2013). Transfer of knowledge and the information processing professions. European Management Journal, 14(4), 379-388.
 
-          Styhre(2014), Lars Schweizer (2014), Knowledge as a key in the relationship between high-performance work systems and workforce productivity, Journal of Business Research. 12th GLOBAL CONGRESS ON MANUFACTURING AND MANAGEMENT, GCMM 2014
-   Sveiby, K. (2013). Transfer of  knowledge and the information processing professions. European Management Journal, 14(4), 379-388
 
-          Tillian, B. (2010). Knowledge management more effort - More success? Journal of Universal Computer Science, 7(7), 602-609.
 
-          Vladimir Bures a, Andrea Stropkova (2013), Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM 2013.
-          Yong Suhk Pak a, 1, Wonchan Ra b, Jong Min Lee (2014), an integrated multi-stage model of knowledge management in international joint ventures: Identifying a trigger for knowledge exploration and knowledge harvest, School of Business,