عوامل موثر بر کاهش فشار عصبی مدیران و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی(مورد مطالعه مدیران دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر کاهش فشار عصبی مدیران و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی مدیران دانشگاه اصفهان می پردازد. تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه مدیران دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی93-92 است که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری سرشماری استفاده گردید. جامعه آماری تعداد 105 مدیر بود که پرسش‌نامه بین آن ها توزیع گردید که از این تعداد 97 پرسش‌نامه برگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  صورت گرفت که نشان می‌دهد عوامل موثر بر کاهش فشار عصبی مدیران بر امنیت اجتماعی تاثیر می گذارد و رابطه معنادار است.

کلیدواژه‌ها


-         آقایی،ا و آتش پور، ح. (1380) استرس و بهداشت روانی، اصفهان: انتشارات پردژ.
-         آلموند، گابریل (1376). چارچوب نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-         افشار، زین العابدین (1385) "امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
-         امام خمینی، سید روح الله(1364). صحیفه نور، تهران: ذکر.
-         استورا، جین بنجامین(1991) "تنیدگی یا استرس، بیماری جدید یا تمدن" ترجمه پریرخ دادستان(1377). تهران: انتشارات رشد.
-         بوزان، باری (1378): مردم، دولت ها، و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-         بوزان، باری(1378). " مردم، دولت ها، هراس"، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-         بیات، بهرام (1387)، تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.
-         پیرلو، هنری لو (1371)، استرس دائمی، ترجمه عباس قریب، انتشارات درخشش، مشهد.
-         تقی لو، فرامرز(1382): بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره دوم.
-         تنهایی، ابوالحسن(1374): درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه شناسی، گناباد، انتشارات مرندیز.
-         جعفری لنگرودی،محمد جعفر (1386). ترمینولوژی حقوق. تهران: نشر گنج دانش.
-         دلاور، علی(1370). روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
-         رازی، ابوالفتوح(1388). تفسیر روض الجنان، تهران: خانه کتاب.
-         رضاپور کمال آباد، ر. بهرامی، ب (1382). بررسی میزان فرسودگی شغلی معلمان آموزش و پرورش شهرستان نائین و راههای پیشگیری از آن در سال تحصیلی1381-82. فصلنامه آموزه، 26 ص 84-81.
-         رفع پور، فرامرز(1377). کندوکاو و پنداشته ها، تهران، شرکت سهامی انتشار.
-         زرینی، محمد و پوریوسفی، حمید(1386). بررسی جامعه شناختی مطالبات خانوارهای ساکن جنوب شهر تهران از پلیس درباره نظم و امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره دهم.
-         زارعی، عظیم، رازقی، محمد علی، فرخی، محمد مهدی، اکبرزاده، محسن (1389). کاهش فشارهای عصبی در محیط کاری کارکنان محل انتشار: همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.
-         عاصمی پور، محمد جواد(1371). پایان نامه  دکتری مدیریت، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
-         سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی الهه(1376). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگه.
-         شریفی دریاز، مسعود (1384). بررسی اقتدار گرایی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر احساس امنیت، پایانامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی.
-         فروم، اریک(1995).گریز از آزادی، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات مروارید.
-         کاشانی، مجید (1384). نقش نهادهای آموزشی در برقراری حفظ امنیت ملی، مجموعه مقالات امنیت اجتماعی، انتشارات معاونت اجتماعی ناجا، شماره 3.
-         کوپر، کارل ال(1373). فشار روانی. ترجمه مهدی قراچه داغی و ناهید شریعت زاده، تهران: انتشارات رشد.
-         کاچل، رابرت جی و آندوروبام، دیویداس، گرانتس. "روانشناسی تندرستی". ترجمه غلامرضا خوی نژاد (1377). مشهد، انتشارات به نشر.
-         کوپر، کارل ال. "فشار روانی". ترجمه مهدی قراچه داغی و ناهید شریعت زاده (1373). تهران: انتشارات رشد.
-         کلهر، سینا(1388). راهبردهای امنیت اجتماعی، سایت باشگاه اندیشه.
-         کوئن، بروس (1372). مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران.
-         کریمیایی، امیر اعظم(1386). تاملی در شناخت امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره چهارم
-         گروسی، سعیده، جلال میرزایی و احسان شاهرخی (1386). بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت(‌مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت) فصلنامه دانش انتظامی سال نهم، شماره دوم: 29-26.
-         لطفی، جبلی، ح. (1385). میزان فشار روانی، فرسودگی شغلی و راهکارهای پیشگیری در کارکنان شرکت برق منطقه ای اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی عمومی، دانشکده تحصیلات تکمیلی  دانشگاه آزاد اسلامی: واحد خوراسگان.
-         موسوی نسب، جلال (1375). "درمان استرس، تمرینات تانتریک برای جسم روان روح". تهران: انتشارات فرا روان.
-         مطیعیان،م.(1382). بررسی و مقایسه برخی از عواما موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان روزکار و نوبت کار کارخانه سیمان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
-         موسوی نسب، جلال (1375) درمان استرس، تمرینات تانتریک برای جسم، روان و روح. تهران: انتشارات فرا روان.
-         نصری، قدیر(1389): معنا و ارکان جامعه شناسی امنیت، راهبرد، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 26.
-         نویدنیا، منیژه (1382). درآمدی بر امنیت اجتماعی، تهران: موسسه مطالعات راهبردی.
-         ورجاوند، پرویز(1375). آیین‌های ملی عامل حفظ وحدت ملی، سال هفتم، شمارگان74-73.
 
-          Buzan,B. (1991).”people, states and fecer”: An Agenda for fnternational security studies in the post-cold war Era Harvester wheat.
-          Baron, and Greenberg,j.(1990). “Behavior in organizations: Understanding and managing the Human side of work”. 3rd ed. Boston:Ally and Bacon.
-          Cartwright, S., Cooper,C.L., & Murphy,L.R. (1995). Diagnosing a healthy organization: A proactive approach to stress in the workplace. In L. R. Murphy, j. j  Hurrell, jr., S. L.
-          Jones,Richard W. (1999). Security, strategy, and critical  theory , London, Lynne Rienner publications.
-          Robert A.Boron & Jerald Greenberg “Behaviorian Organization” London, Allyn & Bacon, Third Edition,1989.
-          Russel, D.W. Altmaier, E. Vanrelzen, D. (1994). Job related stress, social. Support, and burnout among classroom teachers. journal of Applied psychology  ,27: 269-274.
-          Sauter, & G. P. Keita (Eds.), job Stress Interventions (pp.217-233). Washington, DC: American Psychological Association.
-          Schaufeli,W. B., & Enzmann,D. (1998).The burnout companion to study and practice.A critical analysis. London: Taylor& Francis.
-          Weightman, G. (1999). Introduction organization behavior ,  Endinborg gate, Horlow Addison-wesleg:321-300.