بررسی رابطه هوش معنوی با توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه هوش معنوی با توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شده است. این تحقیق به روش توصیفی - همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی 90- 1389 به تعداد211 نفر تشکیل دادند و حجم نمونه مورد پژوهش براساس جدول مورگان 136 نفر انتخاب شد. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسش‌نامه هوش معنوی بدیع (2001) و توانمندسازی شورت و راینهارت (1992) بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی از روش‌های آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است و نتایج حاصله به شرح زیر بوده است: بین هوش معنوی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین ابعاد هوش معنوی با توانمندسازی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و ابعاد هوش معنوی می توانند توانمندسازی را پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


-         پاک طینت، اقبال و فتحی زاده، علیرضا. (1387). توانمندسازی کارکنان، فصلنامه مدیریت. سال پنجم، شماره 11.
-         تسکری، محمود. (1387). برنامه‌های توانمندسازی رویکردی جدید در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه نظارت و بازرسی. سال دوم، شماره 4.
-         عقلمند، سیامک و اکبری، فیض الله. (1384). توانمندسازی یک استراتژی مدیریتی برای نیل به توسعه پایدار، تهران: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت.
-         ستاری قهفرخی،مهدی.(1389).هوش سازمانی و جلوگیری از کند ذهنی جمعی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. شماره 2.
-         نادری، فرح و همکاران. ( 1389). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نو.
-         رجایی، علی رضا. ( 1389). هوش معنوی دید گاهها و چالش‌ها. فصلنامه پژوهش تربیتی
-         فتاحی، مهدی وهمکارا ن ( 1388). رابطه بین هوش عاطفی و هوش معنوی با رهبری تحول افرین فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1388، ص 57-31
 
-          Fabricatore, A; Handle, P & Fenzel, M.(2000). Personal spirituality as a moderator between stressors and subjective well – being. Journal of Psycholog and Theology, 28(3): 221-228
-          Strack, G. & Fottler, MD. (2002). Spirituality & effective leadership in healthcare: Is there a connection? Frontiers of
-          Health Services Management, 18(4), 3-18 Fry,(2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14, 693-727
-          Fairholm, Gilbert. (1996). Spiritual leadership: Fulfilling wholeself needs at work. Leadership & Organizational Development Journal, 17(5), 11-17