مفهوم سازی رویکردهای سیستمی عقلایی، طبیعی و باز به مدیریت کلاس درس چارچوبی برای تحقیق و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کلاس درس محلی است که خدماتی مستقیم به فراگیران ارائه می دهد تا آنها از جهت فردی و اجتماعی رشد یافته و از این طریق زمینه توسعه همه جانبه جامعه فراهم گردد. آنچه به کیفیت این امر یاری می رساند مدیریت کلاس درس است. که ویژگی و نوع آن فرایند یاددهی ـ یادگیری و در نهایت توسعه جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا، در این مقاله تلاش شده است، پس از مروری مختصر بر مفهوم مدیریت کلاس درس، به توصیف انواع مختلف مدیریت کلاس درس با سه رویکرد سیستمی عقلانی، طبیعی و باز و در نهایت به مقایسه آنها با همدیگر پرداخته شود. این مقایسه بر مبنای ابعاد کلاس درس، برنامه ریزی درسی، تدریس، نقش یاددهنده، یادگیرنده، اثربخشی و کارایی به عمل آمده است. لازم به ذکر است، خروجی این کار، علاوه بر اینکه می تواند دیدی نظری در خصوص انواع مدیریت کلاس درس از منظر سه رویکرد سیستمی عقلانی، طبیعی و باز ارائه دهد، می تواند مبنایی اولیه برای انجام پژوهش-های میدانی و عملی در خصوص موضوع مربوطه نیز فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


-        اسکات، ریچارد (1387). سازمانها: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز. ترجمه: حسن میرزایی اهرنجانی و فلورا سلطانی تیرانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-        ترک­زاده، جعفر؛ محمدی، مهدی؛ قاسمی قاسموند، محمودرضا (1393). ارزیابی اثربخشی درونی، بیرونی و نهادی سیستم آموزش در شرکت پتروشیمی اروند. علوم انسانی و هنر، سال اول، شماره 4، فروردین، صص 125 ـ 140.
-        حمیدی زاده، محمدرضا (1379). پویایی سیستم. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-        دیویس، ک. و نیواستروم، ج. (1377). رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی). ترجمه: محمدعلی طوسی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-        رابینز، الف. (1391). تئوری سازمان: ساختار، طراحی و کاربردها، ترجمه: سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: صفار.
-        رجایی­پور، سعید؛ کاظمی، ایرج و آقاحسینی، تقی (1387). بررسی رابطه بین مؤلفه­های مدیریت کلاس درس و جوّ یادگیری در مدارس راهنمایی اصفهان. پژوهش­های تربیتی و روانشناختی، سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان، صص 23 ـ 40.
-        شعبانی، حسن (1386). مهارت­های آموزشی و پرورشی روش­ها و فنون تدریس. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
-        صمدی، پروین؛ رجائی­پور، سعید؛ آقاحسینی، تقی و قلاوندی، حسن (1387). تبیین جوّ یادگیری اثربخش بر اساس مؤلفه­های مدیریت کلاس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه. اندیشه­های نوین تربیتی، دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان، صص 155 ـ 176. 
-        علاقه بند، علی (1392). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. چاپ یازدهم، تهران: نشر روان.
-        فضلیخانی،منوچهر.(1382).روش­هایتدریسفعالومشارکتی،تهران:وزارتآموزشو پرورش،انتشاراتتربیت.
 
-        مدنی، داود (1372). مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت. تهران: نشر دانشگاه پیام نور.
-        مهرمحمدی، محمود (1380). برنامه ی درسی در علوم تربیتی: ماهیت و قلمرو آن. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
-         Djigic, G., &Stojiljkovic, S. (2011).Classroom management styles, classroom climate and school achievement.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 819 – 828.
-         Eisner, E. (1994). The Educational Imagination: One the Design and Evaluation of School Programs. ed, U. S. A: Macmillan College Publishing Company.
-         Evertson, C. M., &Weistein, C. S. (2006).Classroom management as a field of inquiry.In C. M. Evertson, & C. S. Weinstein's (Eds.). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 3e15). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
-         Hoy, W. &Miskel, C. (2013). Educational Administration. U. S. A: McGraw Hill.
-         Konti, F. (2011).Teachers and Students Perceptions towards teachers’ classroom management applications in primary schools.Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 4093–4097.
-         NakamurA.Raymond, (2000).Healthy Classroom Management, Canada.
-         Ritter, J.T & Hancock, D. R. (2007).Exploring the relationship between certification of source , experience Levels and classroom management orientations of classroom teacher. USA colleof North Carolina at charlotte, charte, NC28223 0001,USA,Received 25 August 2004.
-         Shobe , Robert, (2003). A Classroom Management Technique a Survey of in54,http://www.ProquestCarcerated, Adult Stusents:Journal of correctional Education , lanham.
-         Williams & Sternberg,(2000). Classroom management.<http:// Muskinggom.Seul~call~data base / organization. html./>