بررسی و مقایسه معیارهای ازدواج در دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته‌های علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مقایسه معیارهای ازدواج دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی دوره کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 92-91 بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن شامل 595 نفر تمامی دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود که در سال 92-91 مشغول به تحصیل بودند. بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 233 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و برای اینکار از روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه‌ای نسبی استفاده شد و با احتمال 10% افت آزمودنی تعداد 256پرسش‌نامه توزیع و در نهایت 233 پرسش‌نامه کامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. پرسش‌نامه این پژوهش محقق ساخته بود و از نظر روایی، مورد نظر سنجی 10 نفر از صاحبنظران قرار گرفت. پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ عدد 823/0 محاسبه و تأیید شد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد: بین میانگین نظر دانشجویان دختر و پسر نسبت به معیارهای ازدواج، شامل تحصیلات عالیه، ‌اخلاق نیکو، ‌اعتقادات مذهبی، تفاوت وجود ندارد. اما دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر بر وضعیت اقتصادی همسر به عنوان معیار مناسب تاکید داشته‌اند و برعکس دانشجویان دختر بیشتر بر تشابه فرهنگی به عنوان معیار مناسب تاکید داشته‌اند. هم چنین بین میانگین نظر دانشجویان در رشته‌های مختلف تحصیلی نسبت به معیارهای ازدواج تفاوت وجود دارد و کمترین میانگین متعلق به دانشجویان رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و بیشترین میانگین مربوط به دانشجویان رشته مدیریت آموزشی است و در نهایت دانشجویان متاهل بیش از دانشجویان مجرد بر معیارهای ارائه شده تاکید دارند. 

کلیدواژه‌ها


-حناچی، ‌نفیسه (1391). "بررسی رابطه نگرش جنسی زنان بر تقاضای طلاق در دادگاه خانواده شهر تهران" هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده، ‌جهاد دانشگاهی، ص24-25.
- آریان پور، عباس.(1378).فرهنگ کامل آریان پور، تهران:جهان رایانه.
- بیابانگرد، اسماعیل.(1383). جوانان و ازدواج، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی. 
- اکبریان، ‌منیژه (1389). "بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی در نگرش طنان شاغل و غیر شاغل نسبت به ازدواج زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بهشهر". پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی واحد رودهن.
-ایلدرآبادی، ‌اسحق (1385) "مقایسه دیدگاه دانشجویان پسر و دختر پیرامون ازدواج"، چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران.
-پژوهش پرستاری (1387)."معیارهای ازدواج از دیدگاه دانشجویان مجرد". دانشگاه علوم پزشکی مازندران، جلد شماره 10.
-جناله، ‌علی، ‌دغاقله، عقیل و رهنما، ‌مریم (1388). بررسی پیامدهای فرهنگی – اجتماعی افزایش سن ازدواج. تهران: نشر دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهش، دفتر گسترش تولید علم. ص 9.
-حرازی، ‌محمد علی، ‌حسینی مطلق، ‌سید محمد و ‌صدریان، ‌محمد رضا (1380). "بررسی دیدگاه‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیرامون عوامل موثر بر ازدواج"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی. یزد.
-حسن زاده، ‌رمضان (1390). روانشناسی خانوادهع‌عشق و ازدواج. تهران: نشر ساوالان.
 -عسکری، حسین (1380). نقش بهداشت روان در ازدواجع‌زندگی زناشویی، طلاق، انتشارات گفتگو.
- بابآزاده، علی اکبر (1370). مسائل ازدواج و حقوق خانواده. دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
- وایلد،راسل. (1384) روانشناسی مردان پیش از ازدواج.ترجمه تکتم سعیدنیا. تهران:.انتشارات کتاب درمانی.
-لولویی، ‌کیوان و صالح آبادی، فریبرز (1387) "شیوه‌های پیشگیری از آسیب‌های روانی – اجتماعی با تکیه بر موضوع ازدواج و بهداشت روانی، چکیده‌های همایش ملی آسیب شناسی روانی و اجتماعی"‌معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
-حنیفی، فریبا و مقصودی، مریم (1391). "ترسیم چارچوب مفهومی عوامل موثر بر سلامت جنسی در تبیین روان شناسی سلامت خانواده بر مبنای تحقیقات انجام شده". هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده، جهاد دانشگاهی ص33.
- محمدی اشتهاردی، محمد. (1379). ازدواج آسان و شیوه همسر داری، تهران: نبوی.
- حسین زاده، ‌اکرم و تقی زاده، ‌محمد حسن. (1384). وصال مهرورزان،تهران: حدیث راه عشق
- کربلایی کریمی، نرگس (1374) "مقایسه معیارهای همسر گزینی بین دختران و پسران دانشجویی شبانه دانشگاه علوم اجتماعی". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
-روستایی، مژگان (90-1389 ) "بررسی و مقایسه نگرش مادران و دختران دبیرستانی منطقه پانزده تهران، نسبت به سه هنجار اجتماعی ازدواج، ‌حجاب و تحصیل"، ‌پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-عباسی شوازی، محمد جلال و ‌صادقی، ‌رسول(1384). "قومیت و الگوهای ازدواج در ایران" ‌پژوهش زنان، ‌دوره 3، ‌شماره 1.
- اسماعیل تبار، احمد. (1383). آداب ازدواج و همسرداری، تهران: فرهنگ سبز.
-          -Hages. Bernardtte (1991). Identification and marriage patterns in Australia, Journal for the scientific study ofreligion vol, 30-No. 4 pp 469-478.
-          -Hassebrauck , M (1998). The visual process mettod: A new method to stdy physical attractiveness. Evplution and Human Behavior , 19 (2).111-123.
-          -Malhtra A and A. O Tsui (1996). Marriage timing in srilanka: the role of mothern norms and ideas. journal of marriage and the family , 58(2): 47-90.
-          -Atkinson, makin, pand Glass. Beckly (1985). Marital age Heterogamy and Homogamy ; Journal of mariage and the family , 1985, vol 47-no.3pp G85-690.