بررسی رابطه سبک رهبری (بعد گرایش به وظیفه و بعد گرایش به فرد) با تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اندیمشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

       این پژوهش به دنبال، بررسی رابطه سبک رهبری (بعد گرایش به وظیفه و بعد گرایش به افراد)  با تعهد سازمانی است و قصد دارد مشخص نماید آیا بین ابعاد رهبری سازمانی با تعهدسازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اندیمشک رابطه وجود دارد؛  برای گردآوری داده‌ها  در این پژوهش از دو نوع ابزار اندازه گیری استفاده گردید، در مورد سبک رهبری از پرسش‌نامه بلیک و موتن (1964) و در مورد تعهد سازمانی از پرسش‌نامه آلن و مایر (1997)استفاده شده است. بدلیل محدود بودن جامعه آماری،  80 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اندیمشک بودند، که در این بررسی مشارکت داشتند. این پژوهش ازنوع تحقیقات توصیفی بوده که به شیوه همبستگی انجام شد و از نظر نوع هدف تحقیق کاربردی می باشد، که پس ازجمع آوری وتحلیل پرسش‌نامه‌ها به کمک نرم افزار SPSS نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین بعد رهبری گرایش به افراد و تعهد سازمانی در کارکنان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد و هم چنین نشان داد که بین بعد رهبری گرایش به وظیفه و تعهد سازمانی در کارکنان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


-        احمدی، مسعود. (1391). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات پژوهش های فرهنگی.
-        پژوهش مشترک مرکز پژوهش های مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحدساوه. (1379). مقیاس سنجش سبک مدیریت. تهران: ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-        رضایی، لیلا، ساعتچی، محمود. (1388). رابطه بین سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران. علوم تربیت،  سال دوم، شماره 6،  صص: 117-99.
-        رضاییان، علی. (1374). مدیریت رفتار سازمان. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-        رضاییان، علی. (1391). اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
-        رنجبریان،  بهرام. (1375). تعهد سازمانی. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. سال دهم، شماره 1و2، ص 57-41.
-         ساروقی،  احمد. (1375). تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 35، ص 73-65.
-        سیدی، سید مسعود، ایزدی، احمد. (1388). بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی پلیس استان فارس. فصلنامه دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره اول.
-        کرمی نیا، رضا، سلیمی، سید حسین، امینی، علی. (1389). رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی. مجله طب نظامی، سال دوازدهم، شماره 2 .
-        لطفی، فرهاد، مختارپور، صدیقه، مؤمنی راد، اکبر، امینی، میترا، کجوری، جواد. (1391). بررسی سبک رهبری مدیران گروههای آموزشی دانشکده پزشکی شیراز و ارتباط آن با تعهد سازمانی. مجله پزشکی هرمزگان، سال شانزدهم، شماره سوم.
-        نادری، عزت اله، سیف نراقی، مریم. (1391). روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: انتشارات ارسباران.
-       تیلور، فردریک. (1369).اصول مدیریت علمی. ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
-        Aghashahi. B, Davarpanah, An, Omar, R, Sarli, M. (2013). The Relationship between Leadership Style and Organizational Commitment: a survey in a Malaysian Contact Centre. Interdisciplinary Journal of Research in Business Vol. 2, Issue. 11 (pp.01- 07).
-        Ahmad, M, Waqar, Sh, Masud Khan,R. (2013). Leadership Styles and Organizational Commitment in Banks. International Conference on Business Management.
-        Blake,  R. and McCanse, A. A. (1991). Leadership Dilemmas Gridsolution.Houston, Tex Guif publishing.
-        Çokluk, O, Yılmaz, K. (2010).The Relationship between Leadership Behavior and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools. bilig ,Summer 2010 Number 54: 75-92. Ahmet Yesevi University Board of Trustees.
-        Davenport, J. Leadership style and organizational commitment: the moderating effect of locus of control. ASBBS Annual Conference: Las Vegas. Volume 17 Number 1. February 2010. Regent University.
-        Glueck, William F.(1977) ,management. Illinois: The Dryden Presse.
-        Omidifar, Reza. (2013). Leadership Style, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Case Study on High School Principals in Tehran, Iran. American Journal of Humanities and Social Sciences Vo1. 1, No. 4, 2013, 263-267.
-        Teshome, T.(2011). The relationship between Leadership Styles and Employee Commitment in Private Higher Education Institutions at Addis  Ababa City. AAU, June 2011. Ethiopia.
-        Wekesa S. Olesia. G.S. Namusonge. Mike E. Iravo. (2013). Role of Servant Leadership on Organizational Commitment: An Exploratory Survey of State Corporations in Kenya. International Journal of Humanities and Social ScienceVol. 3 No. 13.
-        Barling J., Slater F., Kelloway E.K.; Transformational leadership and emotional intelligence:An exploratory study; The Leadership and Organizational Development Journal, No.21, 2000.
-        Allen, Myria. Wat Kins (1991) the relationship between communications affect, job alternative and voluntary turnover intentions, journal citation : southern – communication –journal , vol41 , n3.
-        Mayer, R.C & Shoorman, D. F (2000): Differentiating antecedents of organizational commitment, a test of March & Simon model. Journal of organizational behavior. 19(1). 47-49.