شناسایی ارزشهای اجتماعی مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد آنها (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به شناسایی ارزش های مدیران و کارکنان سازمان  تامین اجتماعی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد آنها می پردازد. روش تحقیق توصیفی و  همبستگی  است.  جامعه آماری این پژوهش، کلیه  مدیران و کارکنان سه شعبه منطقه غرب تهران  می باشند که  مشتمل بر 224 نفر میباشند. در این تحقیق، با توجه به  پراکندگی جامعه آماری و میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، بر حسب جدول کرجسی و مورگان  142 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. برای کمک به برقراری ارتباط میان متغیرهای تحقیق از روش های آمار استنباطی تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد ارزش های کاری کارکنان و مدیران و عملکرد آنان بالاتر از متوسط بوده است بین ارزش تربیت خانوادگی  و ارزش های اخلاقی -اجتماعی و  عملکرد مدیران و کارکنان رابطه و معنادداری وجود دارد. در نهایت ارزش های شناسایی شده پیش بینی کننده عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان بودند.

کلیدواژه‌ها


-        بابایی، عبدالله.(1372). ارتباط ارزشهای انسانی، تهران: انتشارات دستان.
-        باقریان، محمد، صیامی ،حسن.(1381). مفاهیم و چارچوب مدیریت راهبردی با نگرشهای بومی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-        خناری نژاد ، حبیب.(1383).ارزش ها در مدیریت.ماهنامه مدیریت ،شماره35،ص62.
-        فرامرز قراملکی،احد.(1382). اخلاق حرفه ای، سازمان های اخلاقی در کسب وکار، انتسارات سمت.
-        کینی، رالف ال.(1381). تفکر ارزشی،‌ ترجمه وحیدی مطلق وحید، تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگ جهانی آینده.
-        شیمون ال. دولان و سالوادور گارسیا.(2005). مدیریت بر پایه ارزش ها در هزاره نوین، ترجمه وحید وحیدی مطلق، عقیل ملکی فر.(1384). سایت اندیشکده وحید، http : //www.jila.net/vahid/
-        معید فر،سعید.(1377)."بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر برآن.
-          Chippendale , paul (2004) , MBV – Management By Values ,
http : //www.minessence.net/ezines/ezine 19.htm
-          Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and job performance: The Big Five revisited. Journal of Applied Psychology, 85, 869-879.
-          Mo Koo, Dong, (2006), “The fundamental reason of e-consumers’ loyalty to an online store”, Electronic Commerce Research & Applications, 5, 117-130
-          Rosado C. (2004). Building your team: Value systems, memetics and education. www.edchange.org/multicultural/papers/rosado_leadership.pdf [17Nov2009]
-          Tacher  L.& Kotchen M.(2007) MBV – Management By Values ,
http : //www.minessence.net/ezines/ezine 19.htm