‌مقایسه میزان اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی در شهرستان‌های سقز و سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال مقایسه اثربخشی دوره­های آموزش کارآفرینی اجرا شده در شهرستان­های سقز و سنندج می­باشد. جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه افرادی که از سال 1384 تا 1390 در دوره­های آموزشی و یا مشاوره کارآفرینی ارائه شده، از سوی وزارتخانه­های کار و امور اجتماعی و تعاون سابق (دوره 72 ساعته)، در شهرستان‌های سقز و سنندج شرکت نموده‌اند. از این میان 107 نفر به‌عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفت.  ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی کارآفرینی می­باشد. روش‌های آماری مورداستفاده در این پژوهش عبارت است از آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره. یافته­ها نشان‌دهنده آن است که دو  شهرستان ازلحاظ میزان اثربخشی دوره­ها باهم تفاوت معنی­داری نداشته­اند و از طرفی با توجه به افزودن متغیر جنسیت در فرضیه دوم بازهم تفاوت معنی­داری در بین دو شهرستان ازلحاظ میزان اثربخشی دوره­ها مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. -        استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۰۰۱۵.(۱۳۸۴). ترجمه: مریم ملکی و مرجان امیدی، مشهد: نشر چهارم

  -        ایمانی، محمد تقی؛ آذرخش، تقی؛ عاشقی، منصور.(1387). کارآفرینی. تهران: نشر فرهنگ سبز.

  -        بارانی، شهرزاد و زرافشانی، کیومرث و دل انگیزان، سهراب و حسینی لرگانی، مریم. (1389). تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره 57، صص 105- 85.

  -        پورآتشی، مهتاب. (1387). نهادینه کردن آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی، نامه‌ی آموزش عالی، دوره جدید، سال اول، شماره اول، صص 63- 49.

  -        پورصادق، ناصر.(1395). رویکردهای ارزشیابی اثربخشی آموزش، (17/1/1395). بازیابی در http://hrd.tehran.ir/Portals/0/Document

  -        زارعی، خدیجه.(۱۳۸۴). اثربخشی آموزشی، ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره ۱۶۶.

  -        سلیمی، جمال و عبدی، علی. (1387). کارآفرینی؛ اصول و مبانی، روشهای آموزش و نقش دانشگاه در آموزش آن، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی کار و جامعه، شماره 101.

  -        صالحی­نجف­آبادی، رضوان، عابدی، محمدرضا و ربیعی، محمد.(1385). اثربخشی آموزش کارآفرینی بر افزایش فعالیت کاریابی زنان جویای کار شهر کرد، دانش و پژوهش در روان شناسی، شماره سی‌ام، صص 122-111.

  -        ضرابی، اصغر و شاهیوندی، احمد.(1389). تحلیلی بر پراکندگی شاخصهای توسعه اقتصادی در استان های ایران، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 21، شماره پیاپی 38، شماره 2، صص 32-17

  -        علاقه‌بند، علی.(۱۳۸۶). مدیریت عمومی، چاپ هفدهم، تهران:‌نشر روان.

  -        قنبرعلی، رضوان و زر افشان، کیوان.(۱۳۸۷). آموزش کارآفرینی راهی به سوی اشتغا لزایی،  ماهنامه کار و جامعه، شماره ۹۶-۹۷ صص ۶۴-۷۵

  -        کردنائیج، اسدالله؛ زالی، رضا (138۷). آموزش کارآفرینی در نظام تعلیم و تربیت کشور، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی کار و جامعه، شماره ۹۶-۹۷.

  -        مشایخ، پری.(1386). بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر روحیه کارآفرینی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان کازرون، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال دوم، شماره چهارم.

  -        میرزا محمدی، محمدحسن و پورطهماسبی، سیاوش و تاجور، آذر. (1387). موانع و راهکارهای کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی کار و جامعه، شماره 96 و 97.

  -        نادمی، آرش و نادمی، یونس.(1390). آثار نامتقارن رشد نیروی کار بر رشد اقتصادی بر پایه یک الگوی دو رژیمی آستانه ای، مجله سیاسی- اقتصادی، شماره 283، صص.249-242

  -        ناظم، فتاح.(۱۳۸۶). کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه روان شناسان ایرانی، سال چهارم، شماره ۱۴.

  -        هومن، حیدر علی .(۱۳۸۸). راهنمای عملی تدوین پایان نامه تحصیلی،تهران: انتشارات پیک فرهنگ.

   

  منابع انگلیسی

   

  -                      A.Alade, Ibiwumi, O. Lemo,Olusiji and O. Fadairo, Oriola.(2012). Gender differences in entrepreneurial capacity of student teachers:implications for entrepreneurship education and small business, International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences,Volume2, Issue 7.

  -                      Gurol, Yonca and Astan, Nuray.(2006). Entrepreneurial characteristics amongst university  students, education +training ,vol.48, no.1, pp.25_38                                                  

  -                      http://www.businessdictionary.com/definition/effectiveness.html(2013/09/05)

  -                      Mitra, jay and Abubakar, Y.A.(2011). Knowledge creation and human capital for development : the role of graduate entrepreneurship, Education + training,VOL.53, No.5,pp.462-479

  -                      Sundin, Elisabeth.(2011). Entrepreneurship and social and community care, journal of Enterprising communities: people and placees in the global Economy,vol.5,NO.3, pp.212-222

  -                      Terrell, Katherine and Troilo, Michael.(2010). Values and female entrepreneurship,international journal of Gender and entrepreneurship, Vol.2, No.3, pp.260-286

  1. Zhang, lili.(2011). Comparative study of china and USA's colleges entrepreneurship 19. Education from an international perspective, journal of Chinese entrepreneurship. Vol.3, no.3,pp.185_194