بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان اشنوبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان اشنوبه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان اشنویه بوده که در سال تحصیلی 95-94  در این اداره مشغول به خدمت بوده حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 301 نفر محاسبه شد که به صورت تصادفی انتخاب شدند.در این پژوهش از دو پرسشنامه هوش هیجانی شات و عملکرد شغلی کاندری استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های به دست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روشهای آماری رگرسیون دو و چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی رابطه وجود نداشته و از میان مولفه های هوش هیجانی تنها، تنظیم هیجان برعملکرد شغلی معلمان تاثیر دارشته، اما مولفه های ارزیابی و بیان هیجان و بهره برداری از هیجان تاثیری بر عملکرد معلمان ندارند.

کلیدواژه‌ها


حرآبادی فراهانی، مجید (1384). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان، پایان  نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،چاپ نشده.
حقیقی، محمدعلی؛رعنایی، حبیب الله (1376).بهره وری نیروی انسانی.ارزشیابی عملکرد کارکنان.تهران:نشر ترمه.
خسرو جاوید، مهناز.،( 1381 ). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران. چاپ نشده.
دریایی،سعید(1393). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی دبیران اموزش و پرورش ناحیه یک شیراز،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، چاپ نشده.
رنجبریان، بهرام، علوی نائینی، طاهره( 1385 ). تاثیر عوامل کاهنده انگیزه بر عملکرد مدیران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی-پژوهشی، مدیریت سلامت، دوره 9، شماره 24، ص 58-51
زینی وند، اکرم ( 1387 )، رابطه هوش هیجانی وعملکرد دبیران متوسطه شهرستان جویبار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، چاپ نشده.
سلطانی فر،عاطفه(1386). هوش- هیجانی، فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال نهم، پاییز و زمستان،شماره سی و پنجم و سی و ششم،ص84-83
سیاروچی، ژوزف و همکاران، (1384).هوش عاطفی در زندگی روزمره، ترجمه اصغر نوری و حبیب‌الله نصیری، چ دوم، اصفهان، نشر نوشته.
شریعتمداری،مهدی؛ دارنده،اشرف (1390). بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان در سال تحصیلی 89-88، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار،سال پنجم، شماره 4، زمستان ص83-102
عسکری،گیتا،کلدی، علیرضا. ( 1382 ). بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش تهران. رساله دکتری، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
غفوریان،هما؛ فلامرزی، آمنه (1389). بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی، سال نخست، شماره 2 بهار، ص35-48
فاطمی، سیدمحسن،(1385). هوشهیجانی، تهران، سارگل.
کاظمی، سلطانعلی (1390). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی معلمان منطقه درودزن،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، چاپ نشده
گریفین، مورهد ( 1375 ). رفتار سازمانی(چاپ اول). ترجمه: سید مهدی الوانی و غلامرضامعمارزاده. تهران: انتشارات مروارید.
گیتونی، منصف ؛ ایوبری، وست(1385).هویت و هوش هیجانی. ترجمه:پریچهر به‌کیش (طوبی)، تهران:نشر انجمن اولیا و مربیان.
مقیمی، سید محمد ؛ رمضان، مجید (1390). پژوهشنامه مدیریت، جلد پنجم.تهران: انتشارات راه‌دان.
مهداد، علی (1385). روانشناسی امور کارکنان( چاپ اول).تهران: انتشارات جنگل
یارمحمدی منفرد،سعید؛همتی نژاد،مهر علی؛رمضانی نزاد،رحیم (1389). رابطة هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی،مدیریت ورزشی،پاییز، شماره 6، صص65-47
یمنی، محمد ( 1372 ).رویکرد سیستمی برای بررسی عملکرد مرکز آموزشی، فصلنامه آموزش بزرگسالان، شماره 4.ص45-63
Drew, Todd L. (2006), The Relationship between Emotional Intelligence and Student Teacher Performance. Dissertations/Theses – Doctoral Dissertations; Tests/Questionnaires
 
Kwong.J., & Cheung.M. (2003). Prediction of Performance Facets Using Specific Personality Trait in the Chinese Context. Journal of vocational behavior.vol 6. Issue.4.45-61
Mayer JD, Salovey P, Caruso D. Models of Emotional Intelligence. In R.J. Sternberg (Ed.), "Handbook of Intelligence". New York: Cambridge University Press; 2000: 394-420.