تعیین رابطه بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مطالعه به منظور شناسائی تعیین رابطه بین فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) با رضایت شغلی در بین اعضایعلمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن صورت گرفت. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جهت انتخاب افراد جمعیت پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی لایه‌ای یا طبقه‌ای بهره گرفته شد.
جهت گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد شده (مینه سوتا) برای شاخص رضایت شغلی و محقق ساخته برای شاخص فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بهره گرفته شد.جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از شاخص‌های آمار توصیفی(مشخص کننده های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی نظیر آزمون‌های کولموگروف –اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد، بین به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و رضایت شغلی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. البته شدت این رابطه ضعیف بوده است. هم‌چنین این رابطه بین استفاده از نرم‌افزارها با رضایت شغلی اعضای هیأت‌علمی نیز مشاهده شده است.بین نگرش اعضای هیأت علمی نسبت به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات اینترنتی با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری مشاهده نشده است. 

کلیدواژه‌ها


 • ترابی کیا، هایده(1377)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اموزشی
 • خوش خبر، عباس (1382)، مبانی مدیریت آموزشی با تأکید بر مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تبریز: انتشارات شایسته.
 • سلیمانی، آمنه (1390)، ابزار فن آوری اطلاعات، تهران: انتشارات دانش‌شناسی.
 • شفیع آبادی، ع (1386)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل، تهران: انتشارات رشد.
 • طبا‌طبایی پور، سیده معصومه. (1390). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و بکارگیری فن‌آاوری اطلاعات و ارتباطات در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 • عباسی شاه آباد، حسین؛ مهدی پور احسان(1392)، بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان بانک تجارت، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
 • محمدنژادعالی زمینی، یوسف؛ کاوسی، اسماعیل(1387)، تأثیر فناوریهای نوین ارتباطی بر زبان فارسی، تهران: دانشگاه ازاد اسلامی معاونت پژوهشی دفتر گسترش تولید علم
 • مصطفی نژاد،چیمن؛ حسنی، محمد؛ قاسم زاده، ابوالقاسم(1391)، بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
 • میسمی زاده، علی(1391)، بررسی رضایت شغلی هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس عوامل انگیزشی تئوری هرزبرگ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

انگلیسی

 • Accenture; Markle Foundation; UNDP, (2001), Creating Development Daynamic: Final report of the Digital Opportunity Initiative. Http: //www.opt-.org/ framework/pages/title.html).
 • Katherin osterlund and Karen Robson(2011), “ The impact of ICT on work- life experiencec among university Teeaching Assistants Department of Sociology” York University 4700 keele Street West Toronto, ON Canada M3j 1p3.
 • khan, s(2010), ICT in education. Orientation workshop on developing  ICT in education master plane for Bangladesh, the ministry of education, the government of the people’s republic of Bangladesh.  
 • Esposito, Anthony Michael, Ed.D. (2009), The relationship of organizational culture to effectiveness in assessing student learning outside of the classroom, University of Massachusetts Boston, 150 pages; AAT 3391821.
 • Hevan, Jeso(2010), Barries To adopting Technology For Teeaching and Learnini in oman. Department of Learning Technology , University of Nirth Texs, 3940 North ELM street , Denton, Tx 79207, USA.
 • Hwan, Joo Seo & Yong Soo Lee(2010), The Impact Of Information and Communication Technology on Skilled Labor and Organization Types.
 • Lawrence, Lessig (2004). Free culture: how big media uses technology and the law to ck down culture.