اثربخشی آموزش واقعیت‌درمانی بر کمال‌گرایی و اعتماد به نفس دختران متقاضی جراحی زیبایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش واقعیت درمانی بر کمال گرایی و اعتماد به نفس دختران متقاضی جراحی زیبایی شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دختران مراجعه کننده به مراکز جراحی زیبایی شهر تهران در سال 93-94 بود.64 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسشنامه های کمال گرایی چندبعدی فراست و عزت نفس کوپر اسمیت پاسخ دادند. بعد از جمع آوری و نمره گذاری تعداد 30 نفر که نمره­ی کمتری در پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و نمره ی بالاتری در پرسشنامه کمال گرایی چندبعدی فراست داشتندانتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به شیوه ی گروهی طی 9 جلسه ی 90 دقیقه ای در هفته آموزش واقعیت درمانی دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ نوع برنامه ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. تحلیل داده ها نشان داد آموزش واقعیت درمانی به طور معنی داری موجب افزایش اعتماد به نفس و کاهش کمال گرایی دختران متقاضی جراحی زیبایی در مقایسه با گروه کنترل می شود.

کلیدواژه‌ها


نیکنام، مرضیه؛ فرارویی، محمد؛ کامکار، علی؛ فولادی، نرگس؛ محمدی، علی (1389)غ مقایسه کمال­گرایی در افراد استفاده کننده از جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد در شهر یاسوج؛ مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 6، شماره 1، اردیبهشت (1391)، ص 60-52.
اسدی، مینا؛ صالحی، منصور؛ صدوقی، محمود؛ ابراهیمی، افخم (1389)؛ عزّت نفس و نگرش به ظاهر بدنی پیش و پس از عمل جراحی زیبایی بینی؛ مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، سال نوزدهم، شماره 1، بهار92، ص 33-28.
حسینی، افضل السادات (1383)؛ تأثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر خلاقیت، پیش­رفت تحصیلی و خودپنداره­ی دانش آموزان؛ فصل­نامه نوآوری آموزشی، شماره 23، سال 6، ص 56-45.
مرادی شهر بابک، فاطمه؛ قنبری هاشم آبادی، بهرام علی؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا (1389)؛ بررسی اثربخشی واقعیت­درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزّت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد؛ مطالعات تربیتی و روان­شناسی، 11، 238-227.
فرقانی طرقی، ام البنین؛ جوانبخت، مریم؛ بیاضی، محمدحسین؛ صاحبی، علی؛ وحیدی، شعیب؛ درودگر، خدیجه (1389)؛ مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر عزت نفس دانش­آموزان دبیرستانی؛ مجله اصول بهداشت روانی، سال چهاردهم، شماره 2، تابستان 91، ص 172-80
Castle D. J. Honigman R. J. (2002) “Does cosmetic surgery improve psychological wellbing?”  Medical Journal of Australia 176 (12), 601-4.
Ambro B. T. Wright R. J. (2008) “Psychological considerations in revision rhinoplasty” Facial Plast Surg 24 (3), 288-92.
David Veale F. N. (2010) “Body dysmorphic disorder: A treatment manual” New York, Wiley.
Fitzpatrick S. Sherry S. Hartling N. Hewitt P. Flett G. Sherry D. (2011) “Narcissism, perfectionism, and interest in cosmetic surgery” Plast Reconstr Surg 127 (6), 176-7.
Sherry S. B. Hewitt P. L. Flett G. L. Lee Baggley D. L. (2007) “Perfectionism and undergoing cosmetic surger” Eur J Plast Surge 29 (1), 349-54.
Glasser William (2008) Station of the mind: New direction for reality therapy New York.
Hamachek D. E. (1978) Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism, Psychology 15, 27-33.