شناسایی عوامل موثر بر مدیریت کلاس درس جهت ارائه مدل (جامعه نمونه کلیه معلمان ابتدایی شهر خوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر مدیریت کلاس صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شهر خوی می باشد. حجم نمونه به تعداد نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی آن با استفاده از روش لواشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که بین معلمان در سبک های مدیریت کلاس تفاوت وجود دارد. در سبک های مدیریت کلاس بر اساس جنسیت تفاوت وجود ندارد. سبکهای مدیریت کلاس معلمان بر اساس سابقه کار متفاوت است. بین معلمان زن و مرد در مدیریت کلاس تفاوت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


بخشایش،علیرضا(1392). رابطه سبکهای مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیت معلمان مدارس ابتدایی یزد، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره 2، صص 198-185.
رمضانی نژاد، رحیم، همتی نژاد،، مهرعلی،مالکی،غلامرضا(1382). بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیددگاه معلمان، فصلنامه المپیک،شماره 3و4 صص50-41.
زرین آبادی،سیامک(1380) روشهای اداره ساعات تربیت بدنی در مدارس،ماهنامه ورزش و ارزش شماره 159صص 12-26.
سیدعباس زاده،میرمحمد(1374). معلمان و روشهای کنترلل کلاس مجله علوم تربیتی دانشگاه تهران شماره 15 صص 20-1.
شنبدی، م: (1376)، بررسی عوامل مؤثر در مدیریت اثربخش کلاس درس براساس‏ نظرات دبیران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، اصفهان.
علوی،سیدکاظم،سلیمانی،زهرا(1392). مقایسه باورها و نگرش های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی های دموگرافیک،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 2 صص 136-115.
فرخ‏نژاد، ن(1380)، بررسی عوامل مؤثر در مدیریت اثربخشی کلاس درس از دیدگاه‏ دبیران مقطع متوسطه، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی، شیراز.
Aho,E,haverinen,H.l,juuso,H,Laukka,S.j & Sutinen,A(2010). Teachers principles of decision-making and classroom managemet: a case study and a new observation method,Procedia social and behavioral sciences, 9,395-402
Aminyazdi,a & Ati,A(2008). The effect of teacher characteristics on classroom management style,Journal of education,24(1),103-13
Borer,R(2003). Classroom management and its relationship to pupil control ideology,ERIC Identifier:Ed 354223
Chambers,SH.N,Henson,R.k & Sienty,S.f(2001). Personality types and teaching efficacy as predictors of classroom control orientation in beginning teahers,http://www.eric.ed.gov/ ERICWebPortal/ search/ recod.
Decarlo,M(2004). Classroom management at Crenshaw high school, California, www. Umi. Com
Djigic,G&Stojilikovic,S(2011).Classroom management styles, classroom climate and school achievement,Procedia-social and behavioral science, 29,819-828
Fowler,J & Sraple,O(2010). Classroom manage ment: What ELT students expect,Journal of Procedia social and behavioral science, 31(1),94-97
Germin,y(2002). An investigation into the influences of teachers, classroom management beliefs and practices on classroom procedures, 33-53.
Konti,F(2011). Theachers and students perceptions towards teachers' classroom management applications in primary schools, Procedia-social and behavioral science,15,4093-4097.
Lewis,T,Sugal,G & olvin,G(2000). The effects of pre corrective and active supervision on the recess behavior or elemantory students, Journal of education and treatment of children,23(2),109-121.
Martin,N.K,Baldwin,B & Yin,Z(1995). Belifes regarding classroom management style: relationship to particular teacher personality characteristics,to the educational resources information center (ERIC): beginning teahers,http://www.eric.ed.gov/ ERICWeb Portal/ search/detailmini.jsp?
Martin,N.K, Yin,Z,Mayal,H(2006). Classroom management teaching experience and gender: Do these variable impact teaching, attitudes and belifs toward classroom management style? An unpublished paper the university of texas at san Antonio.
Martin,N.K & others(1997).Beliefs regarding classroom management style,Journal of research in rural eeducation,15(12),1-5.
Martin Nancy,k(2003).The students-centered classroom environment, Middle school Journal,28(4),3-9.
Manning,M.L & Bucher,k.k(2003). Classroom management: Models, applications and cases,Upper saddle river,N.J:Merrill/Prentic Hall.
Reupert,A & Woodcock,S(2010). Success and near misses: preservice vteachers' use, confidence and success in various classroom management strategies,Teaching and teacher education,26,1261-1268.
Smith,D.K(2000).Emerging themes in problems experienced by student teachers: A framework analysis,Journal of college stident,34(4), 633-641.
Tal,C(2010). Case studies to deepen understanding and enhace classroom management skills inpreschool teacher training,Early childhood Edue Journal,38,143-152.
Wang,M.C,Walberg,H.J & Herbert,G.D(1990). What influences of learning / Journal of educational research,84(1),6-15.