ارزیابی عملکرد بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله اولویت بندی عوارض(آسیب ها) بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM است. ساختار مدل تعالی سازمانی EFQM دارای دو حوزه توانمندسازها و نتایج است. حوزه توانمندسازها که بیان کننده اجزای تشکیل دهنده سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم است، شامل 5 معیار رهبری – خط مشی و راهبرد – کارکنان – شرکتها و منابع و فرآیندها است .حوزه نتایج حاصل از اجرای توانمند سازها است .این حوزه از 4 معیار نتایج مشتریان – نتایج منابع انسانی –نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد تشکیل شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در ادارات مرکزی بانک مسکن واقع در شهر تهران در سال 1394 (1335نفر)می باشد. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران  300 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری ساده انتخاب گردیدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد مدل تعالی سازمان (EFQM) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان تأیید گردید. ضریب  آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0.989 بدست آمد که حاکی از هماهنگی درونی گویه ها و پایایی قابل قبول پرسشنامه است. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه و آزمون فریدمن ای با کاربرد نرم افزار SPSS  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ عوارض (آسیب ها) بانک مسکن در حوزه نتایج بیشتر از حوزه توانمند سازها می باشد. با توجه به میانگین رتبه معیار نتایج مشتری (5.80)، نتایج منابع انسانی (5.69)، رهبری (5.54)، منابع انسانی (5.37)، نتایج جامعه (5.09)، خط مشی و راهبرد (4.90)، نتایج کلیدی عملکرد (4.78)، فرآیندها (4.08) و شرکت ها و منابع (3.75) در اولویت اول تا نهم آماری عوارض (آسیب ها) بانک مسکن از نظر پاسخگویان بودند.

کلیدواژه‌ها


-       جلوداری ممقانی، بهرام (1385). تعالی سازمانی EFQM، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ دوم.
-       نجمی، منوچهر؛ حسینی، سیروس (1385). مدل سرآمدیEFQM  از ایده تا عمل. تهران: مؤسسه مطالعات بهره‏وری و منابع انسانی، نشر روناس، چاپ ششم.
-       ورزشکار، احمد (1387). طراحی و تبیین نظام مدیریت منابع انسانی تحقیقات، به راهنمایی دکتر ابوالفضل محمدی، دانشگاه امام حسین (ع). دانشکده مدیریت و برنامه ریزی (دکتری مدیریت منابع انسانی).
-       قوی دل ،علی (1386)اصول ومبانی مدل تعالی سازمانی –تهران:موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
-       نجمی، منوچهر، 1389، مدل جایزه تعالی efqm2010، انتشارات سرآمد
 
-European Foundation for Quality Management (2006). EFQM Excellence Model. Available at: URL: www.efqm.org
-George, C. & Cooper, F. & Douglas, A. (2003). Implementing the EFQM excellence model in a local authority. Managerial Auditing Journal, 18. 2, 122- 127.
-Tari, J. J. (2006). An EFQM Model self– assessment exercise at a Spanish university. Journal of Education Administration. 44. 2. 188-170.
-Moullin, M. (2007). Quality Management, Performance Measurement, Organisational Excellence. Center for Individual and Organizational Development. Sheffield HallamUniversity. City Compus, Harward Street, Sheffield.
Charles Aubrey(2005).” THE ECOMOMIC IMPACT OF APPLYING EFQM (2006 )", Asia Pacific Quality Organization & American Society For Quality, USA.