بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای استقرار مدیریت کیفیت جامع و سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای استقرار مدیریت کیفیت جامع و سیستم مدیریت کیفیت (ایزو) انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 91-90 به تعداد 450 نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 210 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، چهار پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کیفیت جامع در مقیاس پنج درجه ای با ضریب آلفای 83/0، پرسشنامه نه بعدی مستندسازی فعالیتها در مقیاس پنج درجه­ای با ضریب آلفای 80/0، پرسشنامه هشت بعدی اصول مدیریت کیفیت در مقیاس شش درجه­ای با ضریب آلفای 77/0 و پرسشنامه پنج بعدی اهداف کیفی دانشگاه در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 81/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک نمونه­ای، کومو، بارتلت، تحلیل عاملی و فریدمن از طریق نرم­افزار آماری SPSS و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که: 1- وضعیت ابعاد 14گانه مدیریت کیفیت دمینگ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در حد بالایی میباشد. 2- میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای مستندسازی فعالیتها بر اساس سیستم مدیریت کیفیت (ایزو) در حد بالایی می­باشد. 3- شناخت مبهمی از اصول هشتگانه مدیریت کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن وجود دارد و دانشگاه مذکور، از نظر تاکید و تمرکز بر مشتری، بهتر از سایر اصول کیفیت بوده و بعد از آن، به ترتیب رهبری کارآمد، مشارکت کارکنان، رویکرد فرایندی، رویکرد سیستمی به مدیریت، بهبود مستمر، تصمیمگیری بر مبنای واقعیت­ها و در نهایت، ارتباط سودمند و دوطرفه با تامین کنندگان قرار گرفته­اند. 4- اهداف کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن نیز عبارتند از اهداف آموزشی، مهارتی، فناوری، فرهنگی و پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


-         اسد، محمدرضا؛ حمیدی، مهرزاد (1382). بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در سازمان تربیت بدنی کشور. المپیک. سال 11. شماره 24. صص 142-135.
-         اسلامیه، فاطمه (1388). دستاوردهای مدیریت کیفیت فراگیر. قابل دسترسی در: www.feslamieh.blogfa.com
-         بی­نا (1385). مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانهای دانش آفرین. نشریه اقتصاد تعاون. دوره جدید. شماره 186-185. صص 137-128.
-         پاشاشریفی، حسن (1360). روش­های تحقیق در علوم تربیتی. تهران: رشد.
-         حاجی شریفی، محمود (1374). طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر. تهران: مرکز آموزشی مجتمع سیمان آبیک.
-         حبیب­وند، امیر (1385). بررسی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000 بر صنایع غذایی و پلاستیک شهر صنعتی البرز قزوین. پایان­نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
-         خدیوی، اسدا... (1381). درآمدیبررفتارسازمانی. تبریز: شایسته.
-         دهنویه، رضا (1382). ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر ‏(TQM)‏ در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.
-         رضامند، زهره (1389). مستند سازی فرایندهای و فعالیتهای اصلی واحد آموزش دانشگاه آزاد اسلامی رودهن  طبق معیارهای استاندارد ایزو2008-9001. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-         زنجیرچی، سیدمحمود؛ حاتمی نسب، سیدحسن؛ نجاتیان قاسمیه، مجید؛ فرهنگ نژاد، محمدعلی (1390). تبیین الزامات چابکی کتابخانه ها برمبنای رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های عمومی شهرستان یزد. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی. سال 1. شماره 17. صص 97-71.
-         سالیس، ادوارد (1378). مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش. (ترجمه: سیدعلی حدیقی). تهران: هوای تازه.
-         سجادی، عادل (1387). استانداردسازی. قابل دسترسی در: www.edt.ir
-         سعیدی پور، بهمن (1384). کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی. مجله مدیریت. شماره 104-130. صص 22-18.
-         شریفی، اصغر (1389). آشنایی با اصول مدیریت کیفیت جامع. قابل دسترسی در: www.sharifinamin.blogfa.com
-         شریف زاده، فتاح (1379). مدیریت کیفیت فراگیر. تهران: ترمه.
-         شعیری، حسین (1389). رابطه فرهنگ سازمانی با اجرای مدیریت کیفیت فراگیراز دیدگاه معلمان مدارس استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن.
-         شوجی، شیبا؛ الان، گراهام؛ دیوید، والدین (1380). رویکرد نوین مدیریت کیفیت جامع در آمریکا: چهار انقلاب علمی در مدیریت. (ترجمه: محمد اقدسی). تهران: دانشکار.
-         طالبی‌پور، سعید (1384). زمینه‌یابی پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در بین اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم تهران.
-         فرنیا، محمدعلی؛ مفضفی یامچی، سعید (1389). ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های عمومی استان آذربایجانشرقی و ارائه راهکار جهت ارتقای آنها. علوم تربیتی. سال 3. شماره 10. صص 39-23.
-         کارگر شورکی، هدایت (1385). مدیریت کیفیت در نظام اداری ایران. تهران: مدیریت دولتی نوین ایران.
-         کرمی، مهتاب (1384). میزان بکارگیری اصول ومفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران.
-         کریمی قهرودی، محمدرضا (1382). سنجش میزان استفاده شرکتهای برتر ایران از ابزار، فنون و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع‏TQM‎‏. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه تربیت مدرس.
-         کفاش پور، آذر؛ زنده دل، احمد؛ خواجه ای، رزیتا (1389). تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطه بازارمحوری (مطالعهموردی: هلتهای سه، چهار و پنج ستاره شهر مشهد). پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار. سال 1. شماره 1. صص 88-73.گیلانی نیا، شهرام؛ موسویان، سیدجواد (1389). تاثیر سطوح مختلف ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت های بیمه کشورایران. مدیریت صنعتی. سال 5. شماره 12. صص 65-53.
-         فراستخواه، مسعود (1389). چگونه می­توان دانشگاه­های باکیفیت داشت؟ نشریه پیام آموزش. شماره 8. صص 4-2.
-         فرنیا، محمدعلی؛ مفضفی یامچی، سعید (1389). ارزیابیسطحمدیریتکیفیتفراگیردرکتابخانههایعمومی استانآذربایجانشرقیوارائهراهکارجهتارتقایآنها. علوم تربیتی. سال 3. شماره 10. صص 39-23.
-         قورچیان، نادرقلی؛ خورشیدی، عباس (1379). شاخص‌های عملکردی در ارتقای کیفی مدیریت نظام آموزش عالی. تهران: فراشناختی اندیشه.
-         قهرمان­پور، جعفر (1388). بررسی رابطه بین جوسازمانی و بکارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر درمنطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-         مصدق­راد، محمدعلی (1381). مدیریت کیفیت فراگیر؛ مدل چنگال. ماهنامه تدبیر. شماره 130. صص 87-77.
-         مونسی­راد، نسرین (1385). بررسی و شناخت بسترها و الزامات استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع درسطح ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دفتر آموزش و پژوهش.
-          مهربان، رضا (1376). مدیریت کیفیت جامع. تهران: البرز.
-         میراسماعیلی، الهام (1386). بررسی و مقایسه فرهنگ سازمانی مراکز آموزشی دارای گواهینامه iso و مراکز آموزشی فاقد این گواهینامه. فصلنامه مدیریت آموزشی. سال 1. شماره 1. صص 144-131.
-         نادری، عزت­ا...؛ سیف­نراقی، مریم (1372). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم تربیتی.تهران: بدر.
-         ندری، مسلم (1388). مدیریت کیفیت جامع. قابل دسترسی در: www.moslemnadri.blogfa.com
-         نعمتی، بابک؛ گازرو، حسین (1390). مقایسه سه الگوی کیفیت: دمینگ، بالدریج، و EFQM. قابل دسترسی در: www.nematibabak.persianblog.ir
-         نوح پیشه، ابراهیم (1384). بررسیامکاناستقرارمدیریتکیفیتفراگیردرسازمان آموزشوپرورشاستانفارس. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
-         نوری، رسول (1384). میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی تهران برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM). فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت. سال 2. شماره 1. صص 63-54.
-         نوشین فرد، فاطمه؛ قوجقی، عبدالخالق (1389). ارزیابی نمایه های انتهای کتابهای فارسی حوزه علوم اسلامی کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن) از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999. دانش شناسی بهار. سال 8. شماره 2. صص 107-97.
-         وزیرپورکشمیری، مهردخت؛ تفرشی، شکوه؛ یوسفی، نسرین (1388). ارایه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در کتابخانه های دانشگاه شهیدبهشتی. دانش شناسی بهار. سال 2. شماره 4. صص 103-93.
-         هداوند، سعید (1389). کیفیت در آموزش عالی. قابل دسترسی در: www.gio.ir
 
منابع انگلیسی
 
-          Aksu, Mualla, bilgin (2003). TQM readiness level perceived by the administrators working for the central organization of the minisitry of national education in turkey.The TQM Magazine. Vol 3. No 1. PP: 56-64.
-          Antony (2002). Critical success factors of TQM implementation in Hong Kong industries. International Journal of Quality and Reliability Management. Vol19. No 5. PP: 551-556.
-          Chadwick, Priscilla (1995). TQM  at south Bank University. Quality assurance In Education. vol  3. No 1. PP: 26-34.
-          Goetsch, D.L., Davis , S.B (1997). Introduction to Total Quality Management. Upper saddle River, NJ: Prentice –Hall.
-          Herman, Jannison., Jerry, A (1994). Management And Organization. Cincinati, South-Western.
-          Ibekwe, Lawrence. A (2007). Using Total Quality Management to achieve academic program effectiveness. Ph.D , Capella University.
-          Okland, Johan s (1999). Total Quality Management. Great retain. Martins.
-          Swift.Jill A., Joel E .ROSS,Vincent k.Omachonu (2000). Principles of Total Quality. U.S.A-Florida, lucie press.
-          Tomas, David. H.(1995). Educator attitudes towards the appropriateness of Total Quality of Management in education. Dissertation Abstracts International. Vol 56. No 8. PP: 32-39.
-          Mosadegh rad, AM.A (2007). Study of relationship between Managers and Organizational commitment. University of Oberdeen publish , Scotland.