بررسی تفکر انتقادی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 87-1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی وضعیت تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ارائه پیشنهادهایی به برنامه ریزان آموزشی دانشگاه درجهت پرورش بهتر تفکر انتقادی  آنها می باشد. برای بررسی سطح مهارت های تفکر انتقادی از روش توصیفی - زمینه یابی و برای  تجزیه و تحلیل داده‌های حاصله نیز، از آزمون های آماری T و ANOVA استفاده شده است. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی زن و مرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران است که در پنج دانشکده مشغول به تدریس می باشند و جمعیت آنها 200 نفر است.حجم نمونه پژوهش 132 نفرمی باشدکه بااستفاده از جدول آماری کرجسی– مورگان به صورت تصادفی و  طبقه ای،ازبین اعضای هیأت علمی زن و مرددانشگاه انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات، از آزمون استاندارد مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین نمرات کل تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی دانشگاه 77/13 بوده و همچنین دانشکده پزشکی با میانگین 176/14 نسبت به سایر دانشکده ها ، از تفکر انتقادی بالاتری برخوردار است؛ اما از لحاظ آماری بین نمرات اعضای هیأت علمی زن و مرد دانشگاه و نیز بین دانشکده ها تفاوت معناداری وجود ندارد. در مقایسه با مطالعات انجام شده در برخی از کشورها از جمله آمریکا و استرالیا، تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی این دانشگاه میانگین کمتری را نشان می دهد. 

کلیدواژه‌ها


- اسلامی، محسن. (1382)، ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و  بررسی اثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی. پایان نامه (دکتری). استاد راهنما: علیرضا کیامنش، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
- اطهری اصفهانی، زینب السادات. (1386)رابطه رتبه آزمون سراسری ورود به دانشگاه و نمرات آزمون مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان. پایان نامه (کارشناسی ارشد، به راهنمایی مصطفی شریف خلیفه سلطانی، اصفهان.
- بابا محمدی، حسن. خلیلی، حسین. (1383)، مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
- پاینده، ابوالقاسم.(1384)، نهج الفصاحه: مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص). انتشارات پرهیزگار، تهران.
- تفنگدار، ملیحه.(1382)، نقش آموزش در پرورش تفکر انتقادی. پایان نامه (کارشناسی ارشد)، به راهنمایی عبدالحسین نقیب زاده، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
- حسن زاده، رمضان.(1385). روش های تحقیق در علوم رفتاری. ساوالان، تهران.
- حسن زاده، رمضان. مداح، محدتقی. (1385)، روش های آماری در علوم رفتاری.نشر ویرایش،تهران.
- حسینی، سید علی اکبر. (1373)، تعلیم و تربیت اسلامی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
- شعبانی، حسن. (1382)، روش تدریس پیشرفته. (آموزش مهارت ها و راهبردهای تفکر)، انتشارات سمت، تهران.
- عباسی، عفت. (1380)، بررسی مهارت های موثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره متوسطه سال تحصیلی 80-1379. پایان نامه (دکتری)، استاد راهنما: عزت الله نادری، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
- عبد حق، زهرا. (1383)، مقایسه تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول وترم آخر مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران. پایان نامه (کارشناسی ارشد)، به راهنمایی طاهره میرمولایی، تهران.
- مارزانو، رابرت جی و دیگران.(1380)، ابعاد تفکر در برنامه ریزی درسی و تدریس. ترجمه قدسی احقر، انتشارات یسطرون،  تهران.
- معین، محمد .(1378)، فرهنگ فارســی جلد اول، ص 365، انتشارات امیر کبیــر ، تهران.
- مهری نژاد، سید ابوالقاسم. (1386)، انطباق و هنجاریابی آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا. فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال نهم، پاییز 86 ، شماره 35، مؤسسه مطالعاتی علوم شناختی، تهران.   
- میرز، چت.(1374)، آموزش تفکر انتقادی. مترجم خدایار ابیلی، انتشارات سمت ، تهران.
- یزدان پناه نوذری، علی.(1385)، طراحی الگوی برنامه درسی برای پرورش منش های تفکر دانش آموزان. پایان نامه (دکتری) . استاد راهنما: محمود مهرمحمدی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-Becker, Deborah Ellen,( May 2007), The Effect of patient Simulation on the Critical    Thinking of Advanced Practice Nursing Students. A Thesis Submitted to the Faculty of Drexel University for Doctor of Philosophy.
- Bessick, Sherlynn C., (2008)  Improved Critical Thinking Skills As A Result of Direct  Instruction and Their Relationship to  Academic Achievement
- Charls R. Phillips, (…et al),(2004). The California Critical Thinking Instruments for Benchmarking, Program Assessment, and Directing Curricular Change, Drake                   University, U.S.A.  
- Facione N.(1997), Critical thinking assessment in nursing education programs: an Aggregate data analysis. Millbrac: California Academic Press. U.S.A     
- Facion PA, Facion NC.(1993), The California Critical Thinking Skills Test: Form A and Form B, test manual. Millbrae: California Academic Press.    
- Gelder, Tim Van, (2005), HOW To Improve Critical Thinking Using Educational Technology Department of Philosophy, University of Melbourne, Australia
- Hitchcock, David, (2003), The Effectiveness of computer- Assisted Instruction in  Critical Thinking    
- Jin, Guang, Bierma, Thomas J., (2004) Critical Thinking Among Environmental Health   Undergraduates and Implications for the Profession, Journal of Environmental Health,        vol. 67,2004  
- Oklahoma State University Program Outcomes Assessment Reports, Appendix E, (2003-2004), U.S.A.
- Paul, R., & Elder, L. (2005). A guide for educators to critical thinking competency   Standards: Standards, principles, outcomes with a master rubric. Dillon Beach, CA: Foundation for Critical Thinking.   
- Pinder, Gene,(2007), Eight Barriers to Effective Critical Thinking as a Manager,  Articlebase.com    
-www.Asian Institute of  Technology, (2003), Direct-Hire Regular Faculty  Appointment, Contract Reviewal and Promotion
-www.insightassessment.com.(2008), The California Critical Thinking Skills Test  Family of CT Skills Measures