راهکارهای توسعه مشارکت در واحدهای آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس شهرتهران1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی راهکارهای توسعه مشارکت در واحدهای آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس با روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری کلیه مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی شهر تهران درسال تحصیلی83-82 به تعداد(3518) نفر و نمونه آماری (368) نفرکه با روش تصادفی طبقه ای با استفاده ازجدول تعیین حجم نمونه مورگان انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که دارای48سوال پنج گزینه ای با استفاده ازمقیاس پنج درجه ای لیکرت تهیه گردید. روایی پرسشنامه توسط بیست نفر از صاحب نظران بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز بااستفاده از آلفای کرانباخ، محاسبه و ضریب پایایی72/. به دست آمد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان می دهد که مهم ترینراهکارهای توسعه مشارکت اولیای دانش آموزان در واحدهای آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس در هر یک از قلمروهای ششگانه وظایف مدیریت آموزشی عبارتند از: در قلمرو آموزش و تدریس، شامل: همکاری در ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدرسه و خانواده در قلمرو امور مربوط به کارکنان،شامل: همکاری در برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم بزرگداشت مقام معلم، تقدیر و تشکر از فرهنگیان و معلمان فعال، در قلمرو امور مربوط به دانش‌آموزان، شامل: همکاری و مساعدت در کاهش مشکلات آموزشی، تربیتی و اخلاقی فراگیران، در قلمرو امور مالی و اداری، شامل: مساعدت فکری به مدیریت برای اداره بهتر واحدهای آموزشی،ارائة کمک‌های مالی و مادی به مدارس، همکاری در جذب و جلب کمک‌های مالی و مادی خیرین به مدارس.در قلمرو رابطه مدرسه و اجتماع،شامل: حضور فعال در انجمن اولیا و مشارکت در فعالیت‌های مدارس، همکاری در انعکاس نظریات و انتظارات مردم از مدارس، مساعدت در برقراری ارتباط مؤثر مدارس با مساجد و اماکن مذهبی و دینی جامعه،در قلمرو تسهیلات و تجهیزات، شامل: مشارکت در بهسازی و زیبا سازی محیط و فضاهای مدارس،همکاری در مرمت و تعمیر وسایل و امکانات و تجهیزات مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


- اسماعیلی، عزیزا... ،  همکاری خانه و مدرسه. فرهنگ مشارکت، شماره 3 و 4، 1374.
- پاتریشیا، مک لگان و کریستونل. ترجمة مصطفی اسلامیه، عصر مشارکت. دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1377
- تافلر، الوین. (1375) به سوی تمدن جدید. (سیاست در موج سوم) ترجمه محمدرضا جعفری، تهران ، نشر سیمرغ .
- تافلر ، الوین. (1375) جابه جایی در قدرت. ترجمه شهین دخت خوارزمی، تهران، ناشر: مترجم .
- جهانیان، رمضان. گزارش کارگاه روش­های جلب مشارکت معلمان و کارکنان در اداره امور مدارس. اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران.
- دفتر آموزش عمومی، راهبردهایی در مدیریت آموزشگاهی، 1379 .
- قاسمی پویا، اقبال. (1380) مشارکت مردمی در آموزش و پرورش. انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش .
- رهنمود، فرج ا... تبیین فلسفة مدیریت مشارکتی. فصلنامة مدیریت دولتی، شماره 44،  1371 .
- گائوتری و دیگران (1986) مشارکت در توسعــه. ترجمه هادی بحیـرائی و داود طباطبایی، تهران ، انتشارات روشن، چاپ اول.توسعه مطالعات و تحقیقــات اجتماعی دانشگاه تهران .
- سپهری، حسین. بررسی راه‌های جلب مشارکت مردمی در امور آموزش و پرورش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه، 1372 .
- علاقه‌ بند ، علی‌. مقدمات‌ مدیریت‌ آموزشی‌ . انتشارات‌ پیام‌ نور ،
- قاسمی پویا، اقبال. راه‌های حصول به مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش. پژوهشکدة تعلیم و تربیت، 1377.
- محسنی تبریزی، علیرضا. (1373) بررسی مجامع مشورتی ائمه جماعات و معتمدین محل در مناطق بیست گانه شهر تهران .
- میرکمالی، سیدمحمد.(1375) مشارکت در تصمیم‌گیـری در امور آموزشی و همبستگی با اثربخشی و کارآیی سازمان های آموزشی. فصلنامـــه تعلیم و تربیت، شماره 47 .
-Alec lan Gershberg ( 1999 ) Fostering Effective parental participation in Education : Lessons from a comparison of Reform processes in Nicaragua and Mexico .World Development , volume 27 . issue 4 , p  753 – 771.
-Davis . K ( 1999 ) Human Relations at work . New York . MC Graw Hill Back company .
-Fager Lind , In gemar , and Lawrence . T . Saha . (1989).Education and National Development(Acomparative prespective)    2nd  Edition . Pergamon Press . London.
-Mushie , Samuel ( 1986 ) “ Institutionalization of popular participation “ World Development No 24 .
 
-William Wresch , TB . Arbaugh , Michael Rebstock.( 2005 ).the internet and Higher Gducation,Volume8.Issee2,P734–144.