رابطه متغیرهای شخصی مدیران با شیوه های نظارتی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه متغیرهای شخصیتی مدیران با شیوه های نظارتی آنان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را همه مدیران دبیرستان های کرج اعم از دولتی،‌ غیر دولتی، ‌فنی حرفه ای و کاردانش تشکیل می دهند،‌ که مجموع آنها 1382 ،‌245 نفر بوده است. که 187 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که با همکاری افراد صاحب نظر روایی محتوایی آن تایید شده و با استفاده از روش آلفای کرانباخ ضریب اعتبار آن 82/.، به دست آمد و با استفاده از آزمون مجذور خی نتایج نشان داد که بین رشته های تحصیلی مدیران و شیوه های نظارتی آنان، .بین جنسیت مدیران و شیوه های نظارتی آنان و بین سطح تحصیلات مدیران و شیوه های نظارتی آنان رابطه معنی دار وجود ندارد . 

کلیدواژه‌ها


- آی سی آیر (1381) . نظارت ـ ارزشیابی و مشکلات مربوط به آن. )ترجمه غلامعلی سرمد). فصلنامه همیار ، اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف . ص 43 .
- جان وایلز جوزف باندی.(1376). نظارت در مدیریت، برنامه ریزی و راهنمایی تعلیماتی. (ترجمه محمد رضا بهرنگی) .چاپ سوم . تهران : کمال تربیت با همکاری نشر تابان.
پایان نامه کارشناسی ارشد
- صوری، جمال .(1378). مقایسه تاثیر شیوه های نظارت و کنترل رسمی و غیر رسمی مدیران آموزشی بر عملکرد معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهرستان پاکدشت.دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن .
پایان نامه کارشناسی ارشد
- عباسی، اسد الله.(1375). مقایسه وضعیت موجــود و مطلوب نقش نظارت و راهنمایی مدیران د رمدارس ابتدایی شهرستان کازرون از دید گاه معلمان . دانشگاه شیراز.
- فرجاد، محمد علی .‌(1370).آموزش و پرورش تطبیقی .تهران : انتشارات رشد .
- کیت اچسون ، مردیت دامین گال .(1380).نظارت و راهنمایی تعلیماتی. کاربرد فنون کلینیکی در نظارت ،‌راهنمایی ، کارورزی و آموزش های پیش و ضمن خدمت. (ترجمه محمد رضا بهرنگی). چاپ دوم ، تهران : کمال تربیت.
- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ، چکیده پایان نامه های ایران. (دکترا و کارشناسی ارشد).(1378). فصلنامه ، دوره 7، شماره 4، صص160-161.
- معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش .(1377).‌فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش. ‌شماره 18 ، ص 21.
پایان نامه کارشناسی ارشد
- موسوی فرانک .(1378).‌بررسی رابطه سوایق شغلی و تحصیلات مدیران مدارس کرمانشاه با نگرش آنان نسبت به مدیریت مشارکتی. دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن.
پایان نامه کارشناسی ارشد
- میرزایی سعید.(1381) . بررسی رابطه سطح تحصیلات مدیران و شیوه های نظارتی آنان در سازمان بهزیستی. دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن. پایان نامه کارشناسی ارشد
 -Earl p.Strong and Robert D.Smith,"Management Control Model"(New York Holt,Rinehart,1968),PP1-2
 -Harold koontz,Cyril O'Donnell and Heinz Weihrich,"Essentials of Management",4thed.,(Singapore:Mc Graw-Hill Book Co.,1988)P.449
- Jeanna Marie Rathel- Erik Drasgow- Christine C.christle – Journal of Emotional and Behavioral Disorders. Jun 2008, 16,2. Academic Research Library. P 67
-WWW. Bradford.gov.uk- Supervision policy and Guidelines Revised April 2008. P 7.