تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد پژوهشی دبیران دوره دبیرستان از دیدگاه مدیران شهرستان سقز درسال تحصیلی 89-1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

       مدیریت دانش با تأکید بر خلق ارزش ها، به اداره دانش و افزایش توانایی برای خلق دانش جدید و نوآوری پرداخته و این نکته را مد نظر خود قرار می دهد که «بهترین عمل دیروز نمی‌تواند بهترین عمل امروز و فردا باشد».
پژ‍‍وهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد پژ‍وهشی دبیران دوره دبیرستان  از دیدگاه مدیران شهر سقز پرداخته است.روش تحقیق ، توصیفی، از نوع زمینه یابی  یا پس رویدادی است. روش جمع آوری اطلاعات  کتابخانه ای و میدانی  بوده که با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته پس از تأیید استادان راهنما، مشاور و متخصصان و تعیین مقدار پایایی در یک نمونه 30 تایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ (98%) اندازه گیری شد. نمونه مورد  پژوهش شامل، 76 نفر از مدیران مرد و زن دوره دبیرستان  که به دلیل محدود بودن و در دسترس بودن جامعه آماری از روش  سرشماری استفاده شد و دید گاه آن ها نسبت به موضوع مورد پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
1- در مورد سؤال اول پژوهش که مؤلفه های اصلی مدیریت دانش کدام ها هستند؟ با توجه به مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و ادبیات و پیشینه پژوهش در ایران و جهان، مؤلفه های اصلی مدیریت دانش در چهارعنوان شناسایی شدند که عبارتند از الف) مؤلفه خلــق دانش، ب) مؤلفه ذخیره دانش، ج) مؤلفه انتقال دانش و د) مؤلفه کاربرد دانش.
2- در مورد سؤال دوم پژوهش که وضع موجود مدیریت دانش در شهر سقزچگونه است؟ نتایج تحلیل های آماری نشان داد که وضع موجود مدیریت دانش در شهر سقز در حد مطلوب و نرمال قرار دارد.
 
3- در مورد سؤال سوم پژوهش که وضع موجود عملکرد پژوهشی در شهر سقز چگونه است؟ نتایج تحلیل های آماری نشان داد که وضع موجود عملکرد پژوهشی در شهر سقز در حد مطلوب و نرمال قرار دارد.
4- در مورد سؤال چهارم پژوهش که آیا مدیریت دانش بر عملکرد پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر سقز تأثیر دارد؟ با استفاده از مدل آماری رگرسیون و جهت تعیین رابطه مدیریت دانش با عملکرد پژوهشی دبیران از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که ضریب همبستگی به دست آمده 606% می‌باشد.
به عبارت دیگر، بین مدیریت دانش و عملکرد پژوهشی دبیران رابطه مسقیم وجود دارد، به طوری که با افزایش مدیریت دانش عملکرد پژوهشی دبیران نیز افزایش می یابد. 

کلیدواژه‌ها


-  جورابچی، مهناز. (1387). تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- جعفری مقدم، سعید.(1385). مجموعه مقالات طرح پیاده سازی مدیریت دانش درشرکت مشاوران توسعه نیرو.
-  رزقی، هادی. (1387). نقش مدیریت دانش بر عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رودهن.
- شاه قلیان، کیوان. (1385). طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران. پایان نامه دکتری، واحد علوم تحقیقات.
-  صفایی فخری، لیلا.(1385). کاربرد اصول مدیریت دانش به منظور توسعه مدیریت کلاس درس فیزیک سال اول دبیرستان با استفاده از ICT مناسب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- عرضه، کیوان. (1386). بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختاروتکنولوژی)سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.
-  نادی،‌ محمد علی. (1386). اتباط مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان یادگیرنده. رساله دکتری، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد علوم و تحقیقات.
 
- Da vaenport. (2000)."Working knowledge: how organization manage whate they know" Boston, Massachusset, Harvard Business School Press. 7) Http://daneshnameh.roshd.ir.
- Despres, C. & Chauvel. D. A. (2000). " Knowledge Horizons: The present and the pnomise of knowledge "Management Reriew, No:22, PP. 55-86.
- KM Emiris, et. al (2004). "Towards a holistic knowledge management model , journal of knowledge management, vol/8,p:32-35.
- Feliciano, J. (2006). "The success critical for implementing knowledge manage ment  systems in an organization , Doctor of philosophy thesis pace university September.
- Kalpic , B. & Bernus, P. (2006). "Business process Modeling through the knowledge management pespective, Journal of knowledge managementvol:10 p.40-56.
- Nonaka, E. T. (2003). "THE knowledge Creation  Company How Japanese Company Create the Dynamics of innovation, oxfordUniversity Press.
- Sepector, J. M. & Anderson T. M. (2000). Integrated and holistic domains. Dordrecht: Kluwer Academic.
- Wiig , K. (2002 ). "Application of knowledge management in public <www.leogov.pl/- boxa-analiz-km AdministratioAvailable-pub>.
- Small G. T. & Talias. M. (2000). "Knowledge management model guides", knowledge management process, pp. 8-17.