بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزی و معلمان جذب شده از آموزش عالی و مراکز تربیت معلم در دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزی در مقایسه با معلمان جذب شده از مراکز آموزش عالی و تربیت معلم به جهت شناخت نکات ضعف در تدریس و یادگیری و ارائه برنامه های لازم در جهت کار آموزی و بهبود شیوه های جذب معلمان در دوره ابتدایی می باشد. این پژوهش بر روی 197 نفر از معلمان دبستان های شهرستان ملکان به روش توصیفی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که: میزان آشنایی معلمان جذب شده از نهضت سواد‌آموزی در ملاک های اثربخشی: روش ها و مهارت های تدریس، اداره کلاس درس و هدایت یادگیرندگان (مدیریت کلاس) نسبت به معلمان جذب شده از مراکز آموزش عالی و تربیت معلم در سطح خیلی پایین قرار دارند. اما بین هر دو گروه معلمان در ملاک های اثر بخشی، ایجاد جو عاطفی مثبت و نحوه ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان تفاوت معنی دار مشاهده نگردید.  با این که عملکرد  هر دو گروه در ایجاد یادگیری و ایجاد جو عاطفی مثبت و نحوه ارزشیابی از آموخته های یادگیرندگان یکسان می باشد؛ ولی در کل هر دو گروه در این سه مهارت واجد عملکرد بالایی نیستند. 

کلیدواژه‌ها


- ابو حمزه، فرهاد. (1367). مقایسه عملکرد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با معلمان حق التدریسی. دانشگاه تهران. 1367
- الیوا، پیتر.(1378). نظارت و رهبری آموزشی. جواهری، منوچهر.(مترجم) دفتر همکاری های علمی بین المللی آموزش و پرورش.
- باریکانی، فرامرز. (1378). بررسی سطح کارآیی معلمان فارغ التحصیل از مراکز و دانشسراهای تربیت معلم در مقایسه با سایر معلمان. با همکاری دفتر تربیت معلم.
- بوکانی، اصغر. (1379). مقایسه میزان کارآیی معلمان طرح استخدام آزاد و متعهدان خدمت در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی. شورای تحقیقات استان.
- تحت کش ها، زهرا.(1379). ارزشیابی و مقایسه مهارت های حرفه ای و سطح کارآیی معلمان زن و مرد مقطع چهارم و پنجم ابتدایی تهران.
- خردمند، محمدعلی. (1384). «بایسته های معلمی»، فصلنامه داخلی علمی- آموزشی فرهنگیان بسیجی سال سوم.
- رابینز، آنتونی.(1382). گام هایی به سوی موفقیت، افشار، سوسن.(مترجم)، تهران، انتشارات آگاه.
- روزا، ماریاتورس.(1380). تربیت معلم به سوی الگویی تازه برای آموزش معلمان. فریبرز مجیدی (مترجم) چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده تعلیم تربیت.
- رئوف، علی.(1381). « بررسی جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم». ماهنامه آموزشی، تحلیل، اطلاع رسانی، رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 141 .
- سیف، علی اکبر.(1372). « ملاک های شایستگی معلم». فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 121.
- صافی، احمد.(1381). «تربیت و تأمین معلم در ایران». فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره4.
- صالح پور، معصومه.(1383). بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران دبیرستان ها با تعهد سازمانی آن‌ها در آموزش و پرورش نواحی 4،6،7 مشهد در سال تحصیلی82-81 . فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره دهم.
- قهرمانی، جعفر.(1383). «تأثیر وسایل کمک آموزشی در تدریس و یادگیری» نشریه ماهانه آموزشی. تربیتی پیوند، شماره های 295-294
- مهر محمدی، محمود.(1374). مبانی علمی هنر تدریس. تهران، انتشارات مدرسه.
- نوروزی و همکاران. (1376).روش ها و فنون تدریس. دانشگاه پیام نور.
 
- Robbins Stephen(1998). P.Organizational Behavior 8 And  Ed,New Jersey Prentice-Hall.
- Benjamin,Gail .(1998). Japan’s School.Five Lessons.The Third Annual Bobby Hall  Luxenbery Memorial  Lecture.February. Rol.5.No.3.
- Dewalt, Mark & Ball .(1987). Donald W.(Some  Effects Of Training On The Programs And Personnel (An Effective  School Approach)Allyh And Bacon,Inc.
- Everston.C.M.& Smylie (1987). M.A. Research On The Classroom Proceises.Views From Two Perspectives .In.J.A.Glover &R.R Ronning (Eds)Historical Foundations  Of  Educational Psychology-New York:Plenum.