تحلیل استنـادی مآخذ پایان نامه هـای کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، سال های تحصیلی 85-80

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی موجود در کتابخانه‌هـای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام شده است. روش پژوهش کتاب سنجی و به کمک روش توصیفی– تحلیلی مآخذ 119پایان نامه را مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد تعداد متوسط استناد برای هر پایان  نامه 40 استناد می باشد که بیشترین میزان استناد به کتاب ها (4/69%) اختصاص دارد. اکثر پایان نامه ها مربوط به سال 1383 (8/21%) و کمترین آن در سال 1380 (9/5%) ارائه شده بودند . در مورد استنادها ، زبان اکثر استنادها فارسی، سال نشر استنادها اکثراً به سال شمسی بود که در سال شمسی بیشترین دفعه استناد مربوط به سال 1378 (2/8%) بود. در مورد سال نشر میلادی بیشترین دفعه استناد مربوط به سال 1988 (7/5%) مساوی با 1367 شمسی بود. عنوان اثری که بیش از سایر آثار مورد استناد قرار گرفته، کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری با 78 بار استناد بوده است و مولفی که بیش از سایر مولفان مورد استناد واقع شده بود، علی دلاور با 117 بار استناد  می باشد . عنوان اثری که بیش از سایر آثار مورد استناد قرار گرفته، کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری با 78 بار استناد بوده است. 

کلیدواژه‌ها


- محسنی،حمید.(1382). مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک. تهران:کتابدار.  
- حری، عباس. ( 1378). آیین نگارش علمی. تهران: هیات اعضای کتابخانه عمومی کشور، دبیرخانه .
-  حری، عباس.(1378). مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی. تهران: نشر کتابخانه .
- صدیقی، مهری. (1380). «تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات مدارک علمـــی ایران . فصلنامه علــوم اطلاع رسانی، 17(1. 2). ص30- 41.
- قزلی، لادن.(1381). « تحلیل استنادی طرح های پژوهشی دانشگاه های فردوسی مشهد در دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه کشاورزی، کتابداری و اطلاع رسانی: فصلنامه علمی ترویجی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی . جلد 5 شماره 4. ص 35- 50 .                                
- Gooden, A. M.(2001). "Citation Analysis of Chemistry Doctoral Dessertation: An Ohio State University Case study". Science and Technology Librarianship, Fall [Avilable: http://www.uc.edu]
- Ramesh, L.R.C.V., Nagaraju, A.v.s.s, (2000). "Citation Analysis of Indian Journal of Information, Library and Society ". Indian Journal of information , library and society . 13(3-4):pp.[7] – 179. [ Avilable]
- Black, S. (2001).  "Using Citation Analysis to pur sur a core Collection of Journal of Communication Disorders". Library Resources and Technical Services, pp. 45, No.1.