بررسی نقش سازمان یادگیرنده بر مدیریت دانش مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان آمل در سال تحصیلی 89-1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان « بررسی نقش سازمان یادگیرنده بر مدیریت دانش مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان آمل» می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه­یابی است. روش جمع­آوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی بوده که با استفاده از پرسشنامه محقق ­ساخته در یک نمونه 30 تایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ پرسشنامه سازمان یادگیرنده 89% و مدیریت دانش مدیران 97% اندازه گیری شد. نمونه آماری آن شامل 493 نفر که با استفاده از جدول مورگان 217 نفر به صورت تصادفی مرحله­ای انتخاب شده است.  اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میان سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش مدیران مدارس متوسطه از نظر یادگیرنده بودن با توجه به مؤلفه­های مهارت شخصی، الگوهای ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی با وضعیت آرمانی در هر پنج اصل تئوری سنگه رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


- اسماعیلی لهمه، مریم.(1388). بررسی  رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با اثر بخشی مدیران مدارس راهنمایی منطقه 4 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- الوانی، مهدی.(1379). مدیریت عمومی. تهران، نشر نی.
- بقایی نیا، مریم. (1386). مدیریت دانش پرتو ملت. نشریه داخلی بانک ملت، سال دوم، شماره 16.
- باقری نژاد، جعفر. قهاری، اعظم. مدیریت دانش و عملکرد آن در سازمان ها. سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
- پروست، گیلبرت.(1385).  مدیریت دانش. تهران: یسطرون.
- جورابچی، مهناز. (1387). تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- داونپورت، تامس اچ. پروساک، لارنس.(1379). مدیریت دانش. ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران، نشر ساکپو.
- دلاور، علی. (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی. انتشارات رشد.
- رضائیان، علی. (1372). مدیریت رفتار سازمانی. تهران، انتشارات دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، ص 325.
- رادینگ، آلن. (1383). مدیریت دانش موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات. ترجمه محمد حسین لطیفی، چاپ اول، انتشارات سمت
- زالی، محمدرضا.(1385). ایجاد سازمان یادگیرنده. تألیف مایکل مارکوآرت. انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
- رابینز، استیفن. (1943). مبانی رفتار سازمانی. مترجم قاسم کبیری، تهران دانشگاه آزاد اسلامی.
- سادلر، فیلیپ. مدیریت تغییر، ترجمه غلامرضا اسماعیلی، تهران.
- سرمد، غلامعلی. (1380). روابط انسانی در سازمان های آموزشی. چاپ دوم.
- سنگه، پیتر. (1990). پنجمین فرمان. ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن. تهران، نشر مدیریت صنعتی.
- سبحانی نژاد، مهدی. (1385). سازمان یادگیرنده. مبانی نظری، الگوهای تحقق و سنجش آن. تهران، انتشارات یسطرون.
- شهایی، بهنام. (1384). مبانی هشت گانه ارزیابی عملکرد. مجله تدبیر، شماره 166.
-  عدلی، فریبا. (1384). مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش. تهران، فراشناختی اندیشه.
- کثیری نژاد، تقی.(1383). سازمان یادگیرنده: از نظریه تا عمل. تهران، مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی( ستاد مشترک سپاه).
- مالهوترا، یوگش.(1385). اندازه گیری دارایی های دانشی یک کشور: نظام های دانشی برای توسعه. مترجم: محمد حسن زاده ، مجله اقتصادی برنامه و بودجه. شماره96.
- مورهد، گریفین.( 1380). رفتار سازمانی. سید مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده، چاپ ششم، تهران، انتشارات مروارید.
 
- Drucker, P.(1999). The age of social transformation. The Atlantic Monthly. November Issue.
- Honey, P. & Mumford, A. (2007). Learning styles  Questionnaive. Us: HRDQ. Chapman, Alan. 2008. Kolb Learning styles. Leicester. England: Business Balls.
- Malhotra,Y. (1998). Knoweledge management in inquiring organizations@ Brint.com:The Biztech Network
- Marquardt, M.j.(1996). Building the learning organization: A systems approach to-11,Quantum Improvement and Global success, McGraw+Lill, NewyorkNY.
- Nounaka, I. & Takeuchi, H. (1995).The knowledge creating company. New york: Oxford university press.