مقایسه سبک های مدیریت مدارس دولتی با مدارس غیر دولتی شهرستان شهریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     پژوهش حاضر تحت عنوان « مقایسه سبک های مدیریت مدارس دولتی با مدارس غیر دولتی شهرستان شهریار» با نظرسنجی معلمان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل در مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان شهریار به تعداد 5842 نفر بود. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع تصادفی ساده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 5 گزینه ای شامل 32 سوال بسته پاسخ است. ضریب پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرانباخ 81% تعیین گردیده. دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و نتایج نشان داد : 1- بین آرای معلمان زن و مرد مدارس دولتی و غیر دولتی درباره سبک آمرانه خیر خواهانه مدیران تفاوت معنی دار وجود دارد؛ بدین معنی که مدیران زن و مرد مدارس غیر دولتی آمرانه خیر خواهانه تر از مدیران  زن و مرد مدارس دولتی می باشند. 2- بین آرای معلمان زن و مرد مدارس دولتی و غیر دولتی درباره سبک مشارکتی مدیران تفاوت معنی دار وجود دارد؛ بدین معنی که مدیران زن و مرد مدارس غیر دولتی مشارکتی تر از مدیران زن و مرد مدارس دولتی می باشند.

کلیدواژه‌ها


- بیات، محسن. (1380). مقایسه سبک های رهبری مدیران مدارس دولتی و غیر انتفاعی و تاثیر آن بر موفقیت شغلی آنها در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- کاظمی کامیاب، مریم.(1374). مقایسه آگاهی مدیران دبیرستان های دخترانه دولتی یا غیر انتفاعی از وظایف مدیریت آموزش و مقایسه عملکرد مدیریتی آن ها از دیدگاه دبیران در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.
- عبدلله پور، بیت الله. (1371). بررسی سبک مدیریت در دبیرستان های پسرانه در پنج منطقه آموزش پرورش شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
- صالحی، محمد.(1374). رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران با سبک های مدیریت آموزشی در دبیرستان های شهرستان ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- علاقه بند، علی. (1381). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران : نشر روان.
- فرشاد، مهدی .(1362). رابطه نگرش سیستمی. انتشارات امیرکبیر .
- نجات، موسی. (1375). بررسی و مقایسه شیوه های مدیریت مدارس غیر انتفاعی و مدارس دولتی در مقطع راهنمایی پسرانه شهری استان مرکزی با عطف توجه به شاخص IPC. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- نوریان، محمد. (1372). مقایسه دیدگاه مدیران، معلمان و اولیای دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی با مدارس دولتی نسبت به عملکرد آن مدارس در شهرستان اسلامشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
- هنسن، مارک. (1372). مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی (ترجمه محمد علی نائلی). اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
 
- Byrd, R. R. (2002). University of Louisvilcenentucky, Exploring internet survey techniques: A study of personal values leader ship style congruence. <http://proquest.umi.com/p4dweb>.
- Carpenter, B. (1996). university of Laverne California, conflict management style of high school principals compared to high school football coaches. (http://proquest.umi.com/pqdweb).
- Davis, D. J. (2002). United States sports Academy Alabama, Art analysis of the perceived leaders ship style and level of satisfaction of selected junior college athletic directions and head coaches. (http://proquest.umi.com/padweb).
- Eidson, J. P. (2003). Capella UniversityMinnesota, Agender comparison of conflict management style preferences with in the space exploration industry :Assertiveness verses codperativeness. <http://proquest.umi.com/pqdweb>.
- Harper, C. E. (2004). North CarolinaStateUniversity,
The conflict management style, strength of conflict management self-efficiency. <http://proquest.umi.com/p4dweb>.
- Henniger, J. W. (1980). Peabody college for: teachers of Vanderbilt university – Tennessee, A research study of the relationship between the perceived management publice school administers and their perceived receptivity to change. <http://proquest.umi.com/pqdweb>.
- Park, J. E. P. (1986). University of North Carolina at Greensboro. Comparisons of decision – making styles of florida community and junior college department chairpersons and division directors (Male/ Female. Leadershipe. Physical Education, management).
<http: // proquestumi.com/pqdweb>.