بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان مراغه می باشد. برای این منظور سلامت سازمانی مدارس بر اساس نظریه پارسونز در سه بعد؛ سلامت سطح نهادی سازمانی(یگانگی نهادی)، سلامت سطح اداری سازمانی(مراعات، ساخت دهی، حمایت منابع و نفوذ مدیر)، سلامت سطح فنی سازمانی(روحیه و تاکید علمی) تعریف و در این راستا سه فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران مقاطع سه گانه تحصیلی(ابتدائی، راهنمایی و متوسطه) می باشد که تعداد آنها 248نفر است. به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری، از روش سرشماری یا تمام شماری استفاده شد. به عبارتی، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه، شامل پرسشنامه سلامت سازمانی با 40 سؤال و پرسشنامه عملکرد مدیران با 28 سؤال است. برای پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی91/0و پرسشنامه عملکرد 95/0 برآورد شده است.که پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. بدین ترتیب که با استفاده از روش آماری توصیفی، اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی شده و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمونr همبستگی پیرسون با نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها، نشان دهنده رد فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی آن و تائید فرضیه های اصلی دوم و سوم و فرضیه های فرعی آنها می باشد. به عبارتی، بین میزان سلامت سطح نهادی مدارس و عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معنی داری وجود ندارد. ولی بین میزان سلامت سطح اداری و فنی مدارس با عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


- حسینعلی، جاهد.(1384). سلامت سازمانی. ماهنامه تدبیر، مرداد ماه، شماره 159، ص 16-20.
- حسینی، سارا. (1386). بررسی مقایسه ای سلامت سازمانی مدارس زیر نظر مدیران فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی با مدیران سایر رشته ها از نظر دبیران آن ها در دبیرستان های دولتی دخترانه شهرستان ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، ص 50  .
- زکی، محمد علی. بررسی سلامت سازمانی مدارس شهر رضا.  فصلنامه مصباح، شماره 38 ،  عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، سال دهم،ص 72 – 82 .
- عزیزی مقدم، ابوبکر.(1385). بررسی رابطة کانون کنترل مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، ص21- 25 .
- علاقه بند، علی. (1384). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. انتشارات روان، چاپ هفدهم، ص13.
- قنبری کوهنجانی، فرزاد. (1377). بررسی وضعیت سلامت سازمانی مدارس متوسطه دولتی  و  غیرانتفاعی شهرستان شیراز ازدیدگاه معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، فروردین ماه، ص 4-19.
- لنچیونی، پاتریک. (1385). چهار دغدغه مدیران (حکایت سلامت سازمانی ). ترجمه فضل اله امینی، انتشارات  افرا، چاپ اول ، ص9-187 .
- وین ک. هوی، دنیس جی.سبو.  با همکاری کوین ام. بارنز، جان وی. هانوم، جیمز دی. هافمن. (1386). کیفیت مدارس راهنمایی باز بودن و سلامت. ترجمه نصراله قشقایی زاده، لیلا احمد زاده انتشارات آراد، چاپ اول، ص 38-138.
- وین.ک.هوی  و سیسل ج. میسکل، (1382). مدیریت آموزشی تئوری. تحقیق و عمل، ترجمه دکتر میرمحمد سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه، چاپ چهارم، ص 448.
 
- Graham, S. L. (2003). Assessment of Organizational Health at the National Energy Board.11-13                                                                              
- Hoy,W. K., Patrick. B. F. (1990). Effective Supervision/Theory into Practice.
-Hoy, W. K., Tarter, C. J. & Kottkamp, R. B. (1990). OpenSchools/ Healthy Schools, Measuring Organizational Climate.                                                                                          
-Janice J. B. (2001).The Investigation of the Relationship Between Middle School Organizational Health,School Size, and School Achievement in the Areas of Reading, Mathematics, and Language14-44