رابطه رهبری خدمتگزار و کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان بیمه خدمات درمانی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

   عنوان مقاله رابطه رهبری خدمتگزار و کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان خدمات درمانی تهران در سال 1388 می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی تهران می باشند که تعداد آنان 255 نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از جدول آماری کرجسی مورگان تعداد 154 نفر تعیین شدند. نمونه گیری به صورت تصادفی و با استفاده از روش طبقه ای متناسب با حجم جامعه، نمونه را از بین کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای گردآوری داده ها روش پرسشنامه ای بود، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی نیز استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصله نیز، از شاخص های آماری توصیفی(جدول توزیع فراوانی، نما، میانه، میانگین، نموداری آماری و...) شاخص های آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون آزمون t، آزمون تحلیل واریانس یک راهه ANOVA) که از طریق نرم افزار SPSS محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


- افجه ای، سید علی اکبر. (1384). مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی.
- اسماعیل لو، سجاد. (1387). سبک رهبری خدمتگزار، ماهنامه تدبیر، 193.
- حسن پور، اکبر. (1383). مدلی برای رهبری خدمتگزار، نشریه: سازمان مدیریتی صنعتی، شماره 153.
- حقیقی، محمدعلی و همکاران. (1382). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: نشر ترمه، فصل یکم.
- خدیوی، اسدالله. (1386). درآمدی بر رفتار سازمانی در سازمان های هزاره سوم، تبریز: انتشارات شایسته .
- رضائیان، علی. (1386). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: نشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی.
- سلمانی، داود. (1382). کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد و بهره وری
سازمان ها
، مجله دانش مدیریت، 60 ، 61.
- قرایی پور، رضا. (1387). رهبری خدمتگزار، نشریه صنعت و خودرو، 124.
- میرزایی سقین سرا، جواد. (1387). مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در مدارس مقطع متوسطه ناحیه 4 تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
 
-Laub, Jim (2004) Difining sevent leadership: A Recommended Typology for servent leadership studies, servant leadership Roundtable, August, ppl-12.
-Green, leat, servent as leader, Appliepstudies, 1970.
-Nair, K. (1994), A Higher Standard of Leadership: Lessons from the Life of Gandhi, Berrett- Koehler Publishers, San Francisco, CA.
-Russell F.Robert, A. Gregory stone (2002) Areview of servant leadership Attributes: Developing apractical Model, leadership and organization development Journal, vol 23.wo.pp145-157.
-Russell F. (2001) The Role of values in servant leadership, leadership and organization development Journal, vol22. No2, pp76-83.
- http://www.iranika.ir
- www.Madiyar ahadi