بررسی روش های تدریس استادان دانشگاه آزاد اسلامی در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اساسی این تحقیق بررسی روش های تدریس استادان بر اساس دیدگاه دانشجویان و استادان در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 88-87 می باشد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده که بر مبنای تحقیقات علمی دانشگاه های ایران، تهیه و تدوین شده است. روایی صوری از طریق نظر سنجی از متخصصان بوده و پایایی آن نیز با انجام آزمون مجدد با همبستگی 77 درصد ارزیابی و تایید گردیده است. در این پژوهش 499 دانشجو و 30 نفر از هیات علمی به صورت تصادفی انتخاب گردیده و پرسشنامه ها به روش خود گزارش دهی توسط آنان تکمیل شده است. جنبه های قدرت ارتباط، روش تدریس دانش پژوهی و شخصیت فردی به ترتیب مهم ترین جنبه های تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان است. نتایج نشان می دهد که تعداد استادان روش‌های فعال تدریس بیشتر از استادان روش های غیر فعال تدریس می باشد. میزان همبستگی بین فعالیت‌های پژوهشی استادان با نوع روش های تدریس برابر با 87/0 درصد می باشد. به عبارت دیگر، استادان روش‌های فعال دارای فعالیت های پژوهشی بیشتر از استادان روش های غیر فعال می باشند. ارتباط معنی داری بین نوع روش تدریس استادان و استفاده از طرح درس مشاهده نگردید. همچنین، استادان دارای روش های فعال به متغیرهایی مانند ایجاد روابط انسانی، پذیرش انتقاد سازنده دانشجویان و پذیرش انتقاد سازنده دانشجویان توجه بیشتری دارند. اهمیت یکسان برای آموزش و پژوهش، آموزش هیأت علمی، تقویت تحصیلات تکمیلی و استفاده از روش های ارزشیابی چندگانه به عنوان پیشنهادهای اصلی این پژوهش می باشند.

کلیدواژه‌ها


- اجتهادی، مصطفی.(1372). تحلیلی بر توانمندی های و کاستی های نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال ششم. شماره 3 شماره مسلسل 17.
- ذوالفقار، محسن.(1375). بررسی و تحلیل کیفیت تدریس مربیان عضو هیات علمی رشته‌های علوم انسانی، (دانشگاه های شهر تهران). تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
- جویس، بروس، مارشا ویل و امیلی آالهون .(1380). الگوهای تدریس 2000، ترجمه محمد رضا بهرنگی، تهران : انتشارات آمال تربیت.
- شعبانی، حمید .(1371). مهارت های آموزشی و پژوهشی، تهران: سمت.
- ظهور، علیرضا و اسلامی نژاد، طاهره.(1381). شاخص های تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فصل نامه پایش. سال اول شماره چهارم، پاییز 1381، صص 13-5.
- لیاقت دار، جواد، عابدی، محمد رضا، جعفری، ابراهیم و بهرامی، فاطمه.(1387). مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های ارتباطی دانشجویان.
- هومن، حیدرعلی.(1370).یافته های پژوهش در علوم رفتاری، شناخت روش علمی.تهران: ناشر.
-Areglado, Ronald R.C., Pamela Bradley& S. Lane (1996); Learning for life; America: cokwin Press.IC.
-Aultman، LP.(2006). An unexpected benefit of formative student evaluations. College Teaching 2006; 54(3): 251-8.
-Greenwood، GE، Bridges، CM، Ware، WB and McLean، JE.(1993). Student evaluation of college .
-Morrison. J.(2003). ABC of learning and teaching in medicine: Evaluation. BMJ 2003 Feb 15; 326(7385): 385-7.
-Paterson ،B and Crawford ، M. (1994).Caring in nursing education: an analysis. J Adv Nurs 1994; 19(1): 164-73.
-Paulsen.(2002). MB. Evaluating teaching performance. New Directions for Institutional Research، 2002; 114: 5-18.
-savery,j.& duffy,t.(1996).problem-based learning : an instructional model and its constructivist framework .in b.Wilson(ed.),constructivist learning environments: case studies in instructional design .new jersey: educational technology publications.
-Johnson, D.W. & R.T. Johnson (1989); “Conflict in the Classroom controversy and Learning ” ; Review of Educational Research.
-Schmidt HG, Van der Arend A, Moust JH, Kokx I, Boon L. )1993(. Influence of tutor’s subject-matter expertise on student effort and achievement in problem-based learning. Academic Medicine; 68: 784-91
-Spencer، J.(2003). ABC of learning and teaching in medicine. BMJ 2003 Mar 8; 326(7388): 543-5.
-Tang ، FI، Chou، SM and Chiang HH.(2005). Students' perceptions of effective and ineffective clinical instructors. J Nurs Educ 2005 Apr; 44(4): 187-92.
-Theal M.(2002). Faculty evaluation. In: Forest J، Kinser K، editors. Higher education in the United States: An encyclopedia. Santabarbara: ABC-CLIO;. p. 214-16.
-Zoller V.(1992). Faculty teaching performance evaluation in higher education: issues and implications. Science Education، 1992; 76(6): 673-84.