صلاحیت های مورد نیاز مدیران آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی صلاحیت های مورد نیاز مدیران آموزشی با روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری، کلیه مدیران مدارس ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی سازمان آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 87-86  برابر3594 می باشد. حجم نمونه آماری عبارت است، تعداد 346 نفرکه بر اساس جدول تقسیم حجم نمونه مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که روایی آن از طریق 20 نفر از صاحب نظران بررسی و پایایی آن هم با استفاده از آلفای کرنباخ  محاسبه و ضریب پایایی آن 82/ . بدست آمد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مهم ترین صلاحیت های مورد نیاز مدیران آموزشی عبارتند از: صلاحیت های مدیریتی و رهبری، صلاحیت های اجتماعی، صلاحیت های تکنولوژی، صلاحیت های فردی، صلاحیت های اقتصادی (شغلی و کاری )، صلاحیت های معنوی، اخلاقی و مذهبی، صلاحیت های هوشی (فکری)، صلاحیت های پژوهشی، صلاحیت های محیطی، صلاحیت های جهانی و بین المللی، صلاحیت های سیاسی و صلاحیت های فرهنگی، که برنامه ریزی در جهت ایجاد و توسعه این صلاحیت ها در مدیران آموزشی به دست اندرکاران نظام آموزشی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


- خواجه ای، سعید.(1381). ارزشیابی صلاحیت ها و مهارت های حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی، جهت طراحی مدل مناسب مدیریت، فصلنامه تعلیم و تربیت، نشریه پژوهشکده تعلیم و تربیت، سال هیجدهم، شماره 1 و 2، شماره مسلسل  69-70.
- قائمیان، صدیقه (1387). شایستگی های نوین سرمایه های انسانی در نظام اموزشی، سازمان های پیشرو
- غفاریـــان، وفاه.(1379). شایستگی های مدیریتـــی، سازمان مدیریت صنعتی، 1379 .
- فرهی بوزنجانی، برزو.(1384). «معرفی الگوی توسعة توانایی های مدیریتی مورد نیاز مدیران اداری کشور»، دانش مدیریت، سال هیجده، شماره68
- لبادی، زهرا. (1386). بررسی صلاحیت های مدیران آموزش عالی با عنایت به شاخص‌های بین المللی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب،‌ رساله دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 
-elene abel ،marie(2008)competencies management.and learning organizational memory”journal of  knowledge Management . kempston: 166.5.p.15.
-rdonez ratricia miltiadis lytras( 2008 ).Competencies and human resource manaement:Implications for organizational  competitive. Advantage. Joumal of knewledge management. Kempstonvel 12,166.6.48.
-PMBOK Guide(2004). A Guide For The Project Management Body Of    Knowledge,    Third Edition
-Project Management Institute(2004). What Else The PM Knowledge /  Competencies The Individual And Organization Need To Learn? Amiable  At Googel. Com (2006/8/23)
-msdan,paul(2001)”learning leadership in higher education”naven Ebrahim,damghan university publication.
-an dam Karen (2004 ) developing a competen cy_based framework for  teachers, entrepreneurial behavior. Tibury  university , the nether lands .
-Young. M And Dulewicz. V (2005). A Model Of Command, Leadership And Management Competency In The British Royal Navy, Journal Leadership & Organization Development. Vol. 25 No 3 2005