بررسی تطبیقی نظام آموزشی ترمی واحدی و سالی واحدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی نظام آموزشی ترمی واحدی و سالی واحدی آموزش متوسطه می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان آموزشی متوسط نظری سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و مدیریت های آموزشی و پژوهشی شهرستان های آزادشهر و گنبد است که تعداد آنها 1415 نفر بوده‌اند. نمونه تحقیق مطابق با فرمول کوکران 312 نفر تعیین گردید، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (آزمون همقوارگی متغیرهای رتبه‌ای) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر تائید کلیه فرضیه های پژوهش در سطح 99% می باشد. 

کلیدواژه‌ها


- ادیب، یوسف. (1382). «طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارت های زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
- صفر زاده، مریم. (1383). «بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
- فرجاد، محمد علی. (1376). «آموزش و پرورش تطبیقی»، تهران، انتشارات رشد.
- کرباسیون، محمد (1373). «بررسی و شناسایی نیازهای آموزش و موانع تدریس از نظر مربیان دوره های آموزش روستاییان استان اصفهان»، کار پژوهش در استان اصفهان.
- گروه پژوهش موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزش سازمان و گسترش نوسازی (1373). «تناسب کیفیتی و کمیت محتوای آموزش دروس فنی و حرفه ای»، پژوهشکده تعلیم و تربیت تهران.
- مشاهیری فرد، محمد.(1381). «ارزشیابی از محتوای کتب فنی و حرفه ای»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- معیری، محمد طاهر. (1380). «مسایل آموزش و پرورش»، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم.
- نورمن، آر، کورتز.(1372). «مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی»، ترجمه حبیب الله تیموری، تهران، انتشارات نشرنی.
- وزارت آموزش و پرورش (1376). «نتایج نظر سنجی از مدیران، معلمان و عوامل اجرایی»، آموزش و پرورش.
- وزارت آموزش و پرورش(76-1373).«چهارمین گزارش ارزشیابی نظام جدید سال تحصیلی»، آموزش و پرورش.
- وزارت آموزش و پرورش «آیین نامه آموزشی»، شماره 20138/400 مورخ 15/6/79