بررسی کیفیت زندگی‌کاری کارکنان آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری[1] کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بهشهر انجام شده است.به این منظور 132 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (بر حسب رسته شغلی) انتخاب شدند. تحقیق به روش زمینه یابی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون بود. با استفاده از آزمون تی تک گروهی وضعیت ابعاد هشت­گانه کیفیت زندگی کاری بررسی شد و با استفاده از آزمون تی گروه های مستقل، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی ابعاد کیفیت زندگی کاری کارکنان بر اساس سن، سابقه کار و رسته های شغلی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که هفت بعد از ابعاد هشت­گانه کیفیت زندگی کاری در سطحی پایین­تر از میانگین قرار دارند و فقط بعد یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان در سطحی معادل میانگین قرار دارد. همچنین، مقایسه ابعاد کیفیت زندگی کاری در کارکنان بر حسب گروه­های سنی، رسته شغلی و سابقه کاری حاکی از وجود تفاوت‌های معنا‌داری بود. 

کلیدواژه‌ها


- بزاز جزایری، سید احمد و پرداختچی، محمد حسن. (1386). تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان ها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 5، صفحات 151- 123.
- جزئی، نسرین. (1375). مدیریت منابع انسانی، چاپ اول، تهران، نشر نی.
- درگاهی، حسین؛ قریب، میترا؛ گودرزی، مریم. (1386). بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، حیات، دوره 13، شماره 2، صفحات 21- 13 .
- دهقان نیری، ناهید؛ صالحی، تهمینه؛ اسدی نوقابی، احمد علی. (1388). کیفیتزندگیکاریوبهره­وریپرستارانبالینوارتباطآنهابایکدیگر، پژوهش پرستاری، دوره 3، شماره های 8 و 9، صفحات 37 – 27 .
- دولان شیمون آل و شولر، رندال، اس.(1381). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه: محمد علی طوسی و محمد صائبی، تهران، موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
- کافی، بهروز. (1385). نگرشی بر مدیریت منابع انسانی، تهران: مؤسسه انتشارات فراز اندیش سبز، چاپ اول.
- میرکمالی، سید محمد و نارنجی ثانی، فاطمه. (1387). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیأت علمی دانشگاه های تهران و صنعتی شریف، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 48، صفحات 101- 71.
- واسعی، ناهید. (1386). بررسی کیفیت زندگی کاری در ستاد مرکزی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بر اساس مدل والتون، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، قابل دسترسی در سایت آموزش و پژوهش استانداری تهران.
- یاوری، یوسف؛ امیرتاش، علی محمد؛ تندنویس، فریدون. (1387). مقایسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاس های آن در بین اعضای هیأت علمی دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال هفتم، جلد اول، شماره 12، صفحات 109- 99 .
 
-Bangkoedphol, P. (2007). "Relationships between personal factors, quality of working life and job performance of professional nurses in private hospitals", A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of nursing management, MahidolUniversity
-Considine, G. and Callus, R.(2001). "The Quality of Work Life of Australian Employees – the development of an index". University of Sydney. ACIRRT Working Paper No 73, Available at: www.acirrt.com
-Elias, M.SH., Saha, N. K., (2005). Environmental Pollution and Quality of Working Life in Tobacco Industeries, J. Life Earth Science, Vol. 1(1): 21-24.
-Havlovic, S. J. (1991). Quality of work life and human resource outcomes. Industrial Relations, 30(3): 469-479.
-Lau, T., Y.H., Wong, K.F., Chan, and M., Law, (2001). “Information Technology and the Work Environment-Does it Change the Way People Interact at Work”. Human Systems Management, 20(3): 267-280.
-Rose, R. C.; Beh, L. S.; Uli, J.; and Idris, Kh. (2006). Quality Of Work Life: Implications Of Career Dimensions, Journal of Social Sciences, 2 (2): 61-67.
-Sandrick, K. (2003). "Putting the Emphasis on Employees - As an Award-Winning Employer", Baptist Health Care Has Distant Memories of the Workforce Shortage. Trustee January: 6-10.
-Timossi, L. S.; Pedroso, B.; Francisco, A.C.; Pilatti, L. A. (2008). "Evaluation of  Quality of Work of Life: an adaption from the Walton's QWL Model". XIV International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Rio de Janeiro, Brazil, 13 to 16 October