تأثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر میزان کارایی کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر «تأثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر میزان کارایی کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 1388» است. روش پژوهش توصیفی پس‌رویدادی می باشد. جامعه آماری 130 نفر از کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه، که بر اساس سرشماری نمونه گیری صورت گرفته است.  ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ‌ساخته است. پس از بررسی تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS (آمار توصیفی و استنباطی) نتایج نشان می‌دهد که: میانگین نمره میزان تأثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآیی کارشناسان مرد بیش از کارآیی زنان سازمان اوقاف و امور خیریه است. میانگین میزان تأثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآیی کارشناسان در گروه کم سابقه و در گروه با سابقه سازمان اوقاف و امور خیریه اختلاف معنی داری با هم ندارند. با توجه به مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین به دست آمده 005/0 R2=مشاهده می شود. متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها 05/0 از تغییرات کارآیی را تعیین می کند.

کلیدواژه‌ها


- پورحسن هرزندی، اکبر. (1385). بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر بهره‌وری در  شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
- دولان، شیمون ال و رندال اس، شولر. (1381). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صایبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- صرافی‌زاده، اصغر. (1383). فناوری اطلاعات در سازمان. انتشارات میر.
- صرافی‌زاده، اصغر. (1386). سیستم‌های اطلاعات مدیریت. انتشارات ترمه.
- صرافی‌زاده، اصغر. (1388). فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها). انتشارات میر.
- قائدی، صفدر. (1386). بررسی نگرش کارکنان سازمان آب منطقه‌ای فارس در مورد تأثیر مهارت‌های هفتگانه فناوری اطلاعات (ICDL) بر بهبود عملکرد شغلی آنان. دانشگاه شهید بهشتی.
- کاظمی شهمیرزادی، ربابه. (1384). بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ارائه
برنامه درسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسـی دانشگــاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال تحصیلی 1384. پایان‌نامه کارشناسی ارشـد. تهران: دانشگــــاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 
- Al-Naibi, S. (2002). The impact f information and communication technology on education, school of education, university of Birmingham, Edgbaston.
- Ananiadou, K. & Jenkins, A. (2006). The Benefits to Employears of Raising work force Basic Skills Levels. Available at: http://www.tlrp.org/dspace/retriever/177/doe.
- Ballot, G. & Taymaz, E. (2001). Firms Human Capital: A study on Freneh & Swedish firms. Labour Economics.
- Campbell, J.P., & Kuncel, N.R. (2001). Individual & Team Training. London. Sage.
- Jacobs, R.L. (2001). Prefac. Advances in Developing Human Resource.
- Rivard, H. (2000). A survey on the impact of information technology on the Canadian architecture, engineering and construction industry. http://ITcom.org.
- Thatcher, M. (2001). The impact of information technology on quality improvement, productivity, and profit: an analytical model of a monopolist.
- Vanderklink, M.R. (2006). Explaining the (in) effectiveness of on-the job training Human Resource Development & Management. Vol. 6, No.1