اعتبارسنجی مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی درونی و بیرونی مراکز آموزش ضمن‌خدمت واحدهای منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است که در آن به رتبه‌بندی مراحل آموزش ضمن خدمت (نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی) در سطح منطقه و رتبه‌بندی واحدهای منطقه از نظر کفایت مرکز آموزش ضمن‌خدمت می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان، اعضای هیات علمی و مدیران واحدهای منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی است که جمعیت آماری آنها را 2600 نفر تشکیل می‌دهد. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه ای استفاده شده است. نمونه آماری بر اساس فرمول های آماری کوکران تعداد 324 نفر محاسبه شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 87% و برای هر یک از مولفه‌های نیازسنجی 75%، برنامه ریزی 77%، اجرا 78% و ارزشیابی 80% بوده است. داده‌های جمع آوری شده به کمک آزمون های T و تحلیل واریانس یک طرفه و پس آزمون L.S.D و به کمک نرم افزار spss و Excel مورد تجزیه و‌تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین نمره کفایت در رعایت اصول اعتبارسنجی به تفکیک واحدهای منطقه 10 تفاوت معنی داری وجود دارد و مرحله اجرا دارای بیشترین کفایت می باشد. به لحاظ نمره کفایت در رعایت اصول اعتبارسنجی واحد شاهرود در رتبه اول و واحدهای گرگان، مینودشت به ترتیب در مراحل دوم و سوم قرار دارند. 

کلیدواژه‌ها


- آدل من، سی. ا. (1376). اعتباردهی در آزمون عالی، ترجمه نادرقلی قورچیان، گزیده مقالات دایره‌المعارف آموزش عالی، جلد اول، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
- ابطحی، سید حسین.(1375). آموزش و بهسازی منابع انسانی، انتشارات موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، چ2.
- بازرگان، عباس. (1375). مقدمه ای بر ارزیابی آموزشی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .
- بزاز جزایری، سیداحمد. (1373). آموزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته‌ شده در سازمان‌های اداری و صنعتی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- بقایی، شیوا .(1374). بررسی و طراحی الگوی ارزیابی مناسب برای اعتباربخشی دبیرستان‌های نظام جدید آموزش متوسط، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- پروند، محمد حسن. (1369، ص 20). مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران : انتشارات صحیفه.
- پازارگادی، مهرنوش. (1377). مدیریت آموزشی الگویی جهت اعتباربخشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (در بخش دولتی و غیر دولتی) رساله دکتری.
- پازارگــادی، مهرنوش.(1378). اعتباربخشی در آموزش عالی. تهران: انتشــارات صباح .
- صافی، احمد، برنامه ریزی آموزشی و جایگاه آن در مدیریت آموزشی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، تابستان 1372، ص 19.
- فتحی و اجارگاه، کورش.(1384). برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران:انتشارات سمت، ج2.
- گروه مشاوران یونسکو.(1378). فرآیند برنامه ریزی آموزشی، مترجم، فریده مشایخ، تهران: انتشارات مدرسه.
- محمدی، رضا. (1381). ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی ریاضی (محض کاربردی) دانشگاه صنعتی امیر کبیر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.
- میرزا محمدی .(1376). بررسی و طراحی الگوی مناسب برای ارزیابی درونی کیفیت آموزشی وزارت نیرو، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی.
 
- Adelman ,c(1992). The Encyclopedia of Higher Education, Analytical Perspectives, Vol.2.pp:1314-13150.
- Fullan; M; Curriculum Implementation, in A. Lewy(Ed), International Encyclopedia Of Curriculum, Perg0amon Press, 1991.
- Reeves, M, Evaluation Of Training, London: The Industrial Society publishing, 1998.