بررسی مولفه های اعزام دانشجو به خارج در کشورهای منتخب به منظورارائه چارچوب ادراکی مناسب در آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی مولفه های فلسفه و اهداف، سیاست ها، ضوابط، معیارهای انتخاب محل تحصیل، راهکارهای تامین منابع مالی، انواع اعزام دانشجو به خارج به منظور ارائه چارچوب ادراکی مناسب در آموزش عالی کشور است. برای این منظور ابتدا با توجه به پیشینه تحقیق و مبانی نظری، مولفه های اولیه شناسایی شد، این مولفه ها در یک ساختار منظم قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی (اسنادی و پیمایشی) است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی با رتبه حد اقل استادیار در دانشگاه ها ی کشور و تعداد آنها 13649 نفر است. همچنین، شامل کلیه اسناد و مدارک مربوط به اعزام دانشجو به خارج است. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که روایی آن از طریق اخذ نظریات از متخصصان و پایایی آن با اجرای مقدماتی 30 پرسشنامه، محاسبه و ضریب آلفای آن 92/0 به دست آمده است. داده های به دست آمده ضمن توصیف، با توجه به هر یک از سوالات پژوهش، با استفاده از روش های آماری آزمون t تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، چارچوب ادراکی برای اعزام دانشجو به خارج از کشور پیشنهاد گردید، که مولفه های آن شامل فلسفه و اهداف اعزام دانشجو به خارج با ضریب 86/0، سیاست های اعزام دانشجو به خارج با ضریب 88/0، ضوابط اعزام دانشجو به خارج با ضریب 92/0، معیارهای انتخاب کشور محل تحصیل با ضریب 80/0، راهکارهای تامین منابع مالی اعزام با ضریب 85/0، انواع و اشکال اعزام با ضریب 90/0  تناسب چارچوب  ادراکی پیشنهادی اعزام دانشجو به خارج را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


- اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (1382). زمینه های فرهنگی عدم مراجعت بعضی از دانشجویان بورسیه. نشریه نمود.
- اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (1381). تحلیل اعطای بورس تحصیلی دکتری خارج از کشور. نشریه نمود. شماره 4.
- اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (1383). تعداد اعزام دانشجو به خارج. نشریه نمود. شماره 12.
- اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (1384). اشتیاق دانشجویان چینی به تحصیل در خارج. نشریه نمود. شماره 6.
- اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (1384). اعزام دانشجو به خارج در کره جنوبی. نشریه نمود. شماره 13.
- اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (1382). تعداد اعزام دانشجو به خارج در سال 1382. نشریه نمود. شماره 9.
- اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (1383). گزارش عملکرد سال 1383 در اعزام دانشجو. نشریه نمود.
- اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (1384). گزارش عملکرد سال 1383 در اعزام دانشجو. نشریه نمود.
- بازرگان،عباس. (1380). ارزشیابی آموزشی ،تهران: انتشارات سمت.
- جاسبی، عبدالله. (1385). بورسیه دانشجویان نوعی تعامل با دانشگاه های معتبر جهان است. نشریه فرهیختگان، ص 140.
- حاضری، علی محمد. (1372). روند اعزام دانشجو در ایران. تهران: انتشارات سمت.
- حسینی، سیدمحمود. (1376). راهبردها و روش های ارتقا و توسعه قابلیت ها و مهارت‌های اعضای هیات علمی. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
- حسینی نسب، داود. (1370). شاخص های آموزش عالی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی.
- دفتر مطالعات امور دانشجویی (1349). آمار دانشجویان اعزام به خارج درسال 1347 و 1348.
- دفتر مطالعات امور دانشجویی (1352). آمار دانشجویان اعزام به خارج در سال 1351.
- دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (1386). آیینه تدبیر و تلاش، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
- دوگانی، محمدحسن. (1385). پیشگیری دانشگاه آزاد اسلامی در کاهش مهاجرت نخبگان. نشریه فرهیختگان. ص 33.
- رستمی، عباسعلی. (1385). نقش اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی در کاهش اعزام دانشجو. نشریه فرهیختگان. صفحه 14.
- سرمد، غلامعلی.(1372). اعزام محصل به خارج از کشور در دوره قاجاریه. تهران: انتشارات بنیاد.
- شریعت، بهاءالدین. (1382). مجموعه مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- شریعتی، عفت. (اردیبهشت 1385). نقش اقتصادی در دانشگاه آزاد در کاهش اعزام دانشجو. نشریه فرهیختگان. صفحه 22.
- صدیق، عیسی. (1354). تاریخ فرهنگ ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- عباسپور، علی. (1385). دانشگاه آزاد اسلامی راهکاری برای کاهش مهاجرت نخبگان کشور به خارج. نشریه فرهیختگان.
- فراستخواه، مقصود. (1379) بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران. تهران: موسسه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی.
- فرشتیان،حسین. (1376). جایگاه اعزام دانشجویان به خارج از کشور، دانشگاه اسلامی، شماره اول، ص60- 55. 26
- قارون، معصومه. (1373). تحلیلی بر تحولات نظام پرداخت حقوق و مزایای هیئت علمی. موسسه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی.
- قلی پور، رحمت الله؛ صالح، فروغ. (1382). بررسی مهم ترین چالش های اعزام دانشجو به خارج. مرکز پژوهش های مجلس.
- گزارش ملی آموزش عالی ایران(1380) موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.
- گزارش وضعیت علمی اعضای هیئت علمی(1367) موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی گروه علوم اجتماعی.
- مجدعاملی، محمد. (1378). نقش دانشگاه آزاد اسلامی در پیشگیری از غرب زدگی نسل جوان. اولین اجلاس بررسی عملکرد خدمات دانشگاه آزاد اسلامی، ص 126- 124.
- محبوبی اردکانی،محمدحسین.(1354).تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- محبی نیا، جهان بخش. (اردیبهشت 1385). شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با بودجه دانشگاه دولتی. نشریه فرهیختگان، ص 34.
- نوابی، عبدالحسین؛ ملک زاده، الهام. (1382). دانشجویان ایرانی در اروپا. تهران: انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
 
- Becker, G.S. (1975),” Human Capital: A theoreticaland Empirical Analysis with special Reference to Education”,New York special Bureau of Economic Research, Columbia university press New York. NY.
- Centra J.A.(1979). Determining Faculty Effectiveness. San Francisco : Jossey – Bass publishers .
- Daveys , G.(2005),” Chinese students motivations for studying obroad", international journal of private education. No 2, pp. 16-21
- Felix. Maring , steve. Garter, (2007)” motivations for studying abroad”. International Journal of Educational Management. Vol. 21, No.6
- Fisher, J. (2004) . “studying abroud”.National petroleum News.
- Foskett, N. and Hemsley- Brown, J. (2001), choosing future: young people Decision Making in Education, Training and career Markets, Routledge Falmer, London.
-Francis. J. B. (1975) . How get  there  Form  here ? program design  for  faculty development. Journal  of  Higher Education. No  .64. November / December. 791-32
-Freedem. M. and N. Sanford .(1979) the Faculty member yesterday and today. Facilitaiting Faculty Development. Edited by M. Freedem. San Francisco: Jossy – Bass .
-Gaff. J.G (1975) Toward Faculty Reneval:Advanced  in  Faculty. Instructional  And Organizational  Development. San Francisco: Josses- Bass. 1375
- Gambetta, D. (1996), Were they pushedor Did they jumb? Individual Decision Mechanisms in Education, westview press, Boulder.
- Hodkinson, p., sparkes, A. and Hodkinson, H. (1996), Triumphs and Tears of Young people: Markets and the Transition from school to work, David Fulton, London.
- kNIGHT, J.,2004,” New rationales driving internationalization” International Higher Education, num.34.
- Marguerite J. Dennis, (2007), Enrollment and international programs.
- OECD, 2004, Internationalization and trade in higher Education: opportunities and challenges , OECD, Paris.
- OECD, (2006), Education at aglance : OECD Indicators 2006
- RAMA, C.,2003,” Education transnational: tercer shock education superioren America latinal” , Cruzando fronteras, nuevos desafios parala  education superior. Santiago chile, consejo superior Education, SantiagoChile.
- Randi. Kimand, susan. Gldstein. (2005).”ntercultural Attitudes Predict Favorable study abroad Expectations of u.s. College students”. Journal of studies in international Education.
- Steve B. and A. Joiner, 2004, “participation in tertiary study abroad Management, Volume 18 , Number 5.
- Theodore,p. (2004, Apr).” Foreign university graduates in the Greek Labour market”. International Journal of finance and Economics.
- UNESCO, (2007), Singal your interest in malaysia forum 2007
- Vijender. Sharma, (2006), "Higher Education in India and GATS: A Disastrous proposal, No. 44
- Wylie, N. R. and John, W. Fuller. (1985) Enhancing Faculty Vitality through collaborating among colleges. In Baldwin. G. r (ED) incentive for Faculty vitality. New directions for higher education. No. 51 San Francisco: Jossey – Bass. September. 1985
- Yoko. Tsuruta, (2003), the Daiwa Anglo-Japanese, Foundation.