بررسی عوامل درون سازمانی تنش زا در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجا که سازمان، شبکه ای از فرآیندهای عملیاتی و اداری است و این شبکه به دست انسان هدایت می شود، مدیریت منابع انسانی، به عنوان یک عامل اثر گذار سازمان قلمداد شده و اثربخشی و کارایی افراد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این رو، این مطالعه درصدد بررسی عوامل درون سازمانی تنش زا در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برآمده است. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از کلیه کارکنان شاغل در حوزه ریاست؛ معاونت ها و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 89-1388می باشد. روش مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی است. برای گرد آوری داده های اولیه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده  شده است. با بهره گیری از فرمول کوکران 212 نفر کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. مهم ترین نتایج نشان داده است درک و تصور کارکنان نسبت به این عوامل تنش زا در محیط دانشگاهی در حد متوسط و بیشتر از آن بوده است. هم چنین از مجموع مولفه های مورد بررسی به ترتیب عوامل شغلی، عوامل سازمانی، عوامل فیزیکی محیط کار و عوامل گروهی به ترتیب بیشترین تاثیر بر ایجاد تنش در درون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن داشته اند.

کلیدواژه‌ها


- راس، رندال و الیزابت ام آلتمایر. (1377). استرس شغلی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.
- پرهیزگار، کمال.(1368). روابط انسانی در مدیریت. تهران: انتشارات اشراقی.
- دیویس،کیت؛ نیواستورم، جان. (1373). رفتار انسانی در کار. (محمد علی، طوسی،مترجم). مرکزآموزش مدیریت دولتی.
- ساعتچی، محمود. (1387). بهداشت روانی در محیط کار. با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی. تهران: موسسه نشر ویرایش، چاپ اول.
- ساعتچی، محمود.(1386).روانشناسی صنعتی و سازمانی. نگرشی کاربردی و بومی. تهران: نشر ویرایش.
- شیمون ال، دولان- رانـدل؛ شولر. (1376). مدیریت امور کارکنان و منابـع انسانی. (محمد علی طوسی و محمد صائبـی مترجمان). تهــران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- فرهنگی، علی اکبر. (1374). تنش زدایی در برخورد های سازمانی. نشریه تدبیر،شماره 56 مهر،ص 58 .
- فرهنگی، علی اکبر و دقیقی، رضا.(1379). تنش در محیط کار. تهران: انتشارات نگرش روز، چاپ اول.
- ماهری، مجتبی.(1386). بررسی عوامل درون سازمانی به وجود آورنده تنش کاری و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- نیومن، جان. (1377). رهایی از تنش (علی طباطبایی؛ ابوالفضل حاج حسینی، مترجم). تهران: انتشارات مروارید.