بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان می باشد. جامعة آماری در این پژوهش کلیة کارکنان دانشگاه لرستان در سال 89-88 است که تعداد آنها 300 نفر می باشد، 175 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این پژوهش ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آن برای فرهنگ سازمانی معادل 81/0 و برای کارآفرینی سازمانی 79/0 بوده است. این میزان نشان دهنده همسانی درونی بین سوالات پرسشنامه می باشد. در بخش تجزیه و تحلیل آماری در آمار توصیفی از مشخص کننده های مرکزی و پراکندگی و در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری spss15 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از سوال ها نشان داده که بین سه مؤلفه از فرهنگ سازمانی (یک پارچگی و انسجام، حمایت مدیریت و سیستم پاداش) با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. ولی در مورد مؤلفه احساس هویت سازمانی و کارآفرینی سازمانی نتایج نشان داد که از لحاظ آماری رابطه معنی دارمشاهده نشده است. نتایج به دست آمده از سوال دوم نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


- احمدپورداریانی، محمود. (1383). کارآفرینی؛ تعریف- نظریات- الگوها» تهران: انتشارات پردیس.
- احمدپورداریانی، محمود. (1377). طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین در صنعت، رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
- حسن مرادی، نرگس. (1385). مدیریت کارآفرینی، کرج: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
- دفت، ریچارد. ال. (1381-1374-1379). تئوری و طراحی سازمان، جلد دوم، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، چاپ دوم، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
- شریف زاده، فتاح؛ کاظمی، مهدی. (1377). مدیریت فرهنگ سازمــان، انتشـارات قومس.
- صمدآقایی، جلیل. (1378). سازمان های کارآفرین، انتشـارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- کاظمی، مهدی. (1373). بررسی مفاهیم فرهنگ و فضای سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 4.
- مقیمــی، سیدمحمد. (1377). سازمان و مدیریــت، رویکردی پژوهشی، نشرترمه.
- نخجوانی، صمد. (1379). «کارآفرین ها انگیزه آفرین ها». نشریه کارآفرین، شمـاره 4 و5.
- هندی، چارلز. (1376-1384). خدایان مدیریت، ترجمه کهزاد آذرهوش، تهران: انتشارات فرا
 
- Blackman, A. & Hurd, T. & Timo, N. (200). ”Entrepreneurs: more honest than we think?” A preliminary lnvestigation in to the characterics and values of owner manager,Griffith university
- Hisrich Robert & peters Michael, (1992-2002). ”Entrepreurship: starting, Developing and Managing a New Entrepreneurship: staring, Developing and Managing a New enterprise”, richad. IrWIN, Inc, 2nd ed
- Wilkins. A. L, Dyer J. R, (1998). Toward Culturally Sensitive Theories of culture change, Academy of M.R.Vol 13