بررسی تأثیر مؤلفه‌های اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر کیفیت زندگی کاری معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های اصلی مدیریت کیفیت برکیفیت زندگی کاری معلمان شهر تهران در سال تحصیلی1388 می باشد. روش پژوهش پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران مدارس شهر تهران که شامل 7254 دبیر بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و از طرفی جدول گرجسی و مورگان، حجم نمونه آماری 385 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تدوین پرسشنامه پس از مطالعه عمیق، مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ایران و جهان، مولفه های اصلی مدیریت کیفیت که شامل: چشم‌اندازگرایی، توسعه مشارکت، حذف موانع، فرآیندگرایی، خلاقیت، غرور و لذت از کار، راندن ترس و بیم و ایجاد تغییر است، شناسایی شد. پس از نظر سنجی از متخصصان و استادان راهنما و مشاور، روایی آن تایید شد. هم چنین، با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه کیفیت 96 % و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با ضریب 86% در جامعه مورد نظر اجرا شد. سپس با دو روش پژوهش آماری مناسب که شامل آمار توصیفی و استنباطی است، تجزیه و تحلیل انجام شد. در آمار استنباطی از تحلیل واریانس چند راهه و آزمون فریدمن نتایج زیر به دست آمد: بر اساس نتایج پژوهش از دیدگاه معلمان شهر تهران، کلیه مؤلفه های اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر کیفیت زندگی کاری معلمان تأثیر مثبت دارد و باعث بهبود کیفیت خدمات آموزشی آنان می گردد و مولفه مشارکت معلمان و چشم اندازگرایی بیشترین تاثیر را بر کیفیت زندگی کاری و راندن ترس و بیم و حذف موانع کمترین تاثیر را داشته است.  

کلیدواژه‌ها


- بزاز جزایری، سیداحمد. (1386). تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان‌ها، صنعت سیمان، شماره 89.
- پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد و گلدوست جویباری، یاسر.(1388). کیفیت زندگی کاری. تهران: مرکز نشر و پخش کتاب دشتی.
- جعفری، مصطفی؛ اصولی، سیدحسین؛ شهریاری، حسام؛ شیرازی‌منش، مژده و فهیمی، امیرحسین. (1386). ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر. جلد اول. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
- جعفری، مصطفی؛ اصولی، سیدحسین؛ شهریاری، حسام؛ شیرازی‌منش، مژده؛ فهیمی، امیرحسین. (1386). ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر (چاپ چهارم)، تهران: انتشارات غزال.
- حسن‌زاده، داود؛ صائمیان، آذر. (1381). خشنودی شغلی توجه به کارکنان و کیفیت زندگی کاری. مدیریت، شماره 63-63.
- شریف‌زاده، فتاح. (1379). مدیریت کیفیت فراگیر، تهران، انتشارات ترمه.
- کامینگز، توماس ج. و ورلی، کریستوفر ج. توسعه سازمان و تحول (بهبود و بازسازی سازمان)، ترجمه دکتر عباس محمدزاده (1374)، انتشارات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
- کریموند، صفر. (1383). «بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهره‌وری آنان در آموزش و پرورش شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رودهن: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
- ناظم، فتاح. (1382). مدیریت (مباحثی در رفتار سازمانی). تبریز: انتشارات وفاجو.
- ناظم، فتاح؛ میرهاشمی، مالک. (1382). مجموعه مقالات ارائه شده در همایش منطقه‌ای مؤلفه‌های کیفیت در آموزش عالی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- همتی، پری. (1386). رابطه بین مدیریت تضاد و نگرش‌های فرهنگی مدیران با کیفیت زندگی کارکنان در آموزش و پرورش شرق استان تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رودهن: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
- یارمحمدی، افسانه. (1385). بررسی آرای مدیران و کارشناسان ستادی مناطق آموزش و پرورش تهران دربارة روش های اجرای مدیریت کیفیت جامع، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رودهن: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 
- Bell M. Veisen R.(1998), Supervisory Management, 4thed, (South-Western & Llege Publishing), p.53
-Conningham R. Lindsay (2001) The Management and Control of Quality 5th South-Western Thomson Learning, p. 332.
- Fees Terman. Kavakas N. Yasen F. Wright, Human Resource Management, (IRWIN:2009), P44.
- Back Ford (1998), Quality: A critical Introduction (Routledge), p. 106.
-Green,Karolin.Deen, Reeid. Pesnit,Suzan. (2008). "Applying Total Quality Management In Academics",
-Kontes H. Vihrich T. Motteson (1990), Organizational Behavior and Management, 6th (Me Grow Hill), p. 462
-Verder J. Davis E. Feldman (1989) Organizational Behavior, (Mc Graw-Hill) P.494.
http://www.marging.com-
http://www.tbzmed.ac.ir-
http://www.eric.com