بررسی نقش مدیریت تحول گرا در ارتقای کارآیی سازمانی در واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و مطالعه نقش مدیریت تحول گرا و کارآمد در تمامی عرصه ها از جمله  ارتقای کارایی سازمان، توانمندسازی استادان، شکوفاسازی استعدادهای بالقوه استادان، مشارکت استادان در تحقق اهداف سازمان،  پرورش استادان خشنود و اثربخش و در نهایت ترویج روحیه همکاری در استادان و در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران هستند که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه مورد تایید متخصصان و استادان مربوطه قرار گرفت و ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 96/. به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از نرم افزارspss  و روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان داد که مدیریت تحول گرا بر ارتقای کارایی سازمان، توانمندسازی استادان، شکوفاسازی استعدادهای بالقوه استادان، مشارکت استادان در تحقق اهداف سازمان، پرورش استادان خشنود و اثربخش و در نهایت ترویج روحیه همکاری در استادان در دانشگاه ها موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


- علاقه بند، علی (1371). مبانی و اصول مدیریت آموزشی. انتشارات بعثت.
- حسن زاده، رمضان. (1382). روش های تحقیق در علوم رفتاری (راهنمای عملی تحقیق). تهران: نشر ساوالان.
- زمردیان، اصغر.(1382). مدیریت تحول (استراتژی ها، کاربرد و الگوهای نوین). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
- استیفن، رابینز. (1376). تئوری سازمان. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد.  تهران: انتشارات صفار.
- فرنچ، وندال. (1381). مدیریت تحول در سازمان. ترجمه مهدی الوانی، حسن دانایی فرد. تهران: صفار.
- کاتر، جان پی، (1947 – م). رهبری تحول. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، مینو سلسله.  کرج: موسسات تحقیقات و آموزش مدیریت، 1386.
- بلانچارد، کارلوس جان و راندولف، آلن. (1381) مدیریت تواناسازی کارکنان. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی. تهران: نشر مدیران.
 
- Eastmond , Gwendolyn . (2002) . Technical Training library Administration and Management . (16) : 73-78 .
- Helms, Marilyn M. (2000) . Encyclopedia of Management . london : GALE sue . 4 .
- Carnall, colin . (1991). Managing change . London : Routledge.
- Cave, Alan . (1994) . Managing change in the workplace : New Approaches to employee Relations . – london : kogan page.
- Corrall , Sheila. (2004). Developing accademic library staff for future success . edited by margaret oldroyed . london : fact ,  2004 .
- Cortez , Edwin M. (1983) . Library automation and management information systems . Journal of library Administration , 4(3), 21-33.
- Cotter , jj . (1995) The 20% solution : Using Rapid Redesign to create tomorrow s organization today , wiley , chichester .
- Drake, Miriam A.(2000). Technological innovation and organizational change revisited . The journal of Academic librarian ship . (26) : 53-59 .
-  Electronic and digital librarian positions : A content analysis of announcements from 1990 throughe 2000.
- Kanter , R. M . (1983). The change masters : corporate Entrepreneurs at work . Thomson , New York .
- Mahapatra piyush kanti . (2002) . Human Resource Management in libraries . New Delhi : Ess Ess .