بررسی موانع آموزشی شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دورۀ ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی آموزش و پرورش منطقه هلیلان در استان ایلام در سال تحصیلی 89-88

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خلاقیت، استعداد تفکر واگرا، امکان تفکر جدید و اصیل و انحراف از عقاید متعارف است. در نظام آموزشی، مخصوصاً در دورۀ ابتدایی که اوج شکوفایی این استعداد است، عوامل زیادی مانع شکوفایی این استعداد و خاموشی آن می شوند. پژوهش حاضر به بررسی موانع آموزشی شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دورۀ ابتدایی، از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه هلیلان پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی است.روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده که با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته، پس از تأیید روایی محتوایی و صوری آن به وسیله استادان راهنما، مشاور، متخصصان و معلمان و تعیین مقدار پایایی در یک نمونه 35 نفری با استفاده از روش آلفای کرونباخ (91%) اندازه گیری شد. نمونۀ مورد پژوهش شامل 94 نفر از معلمان زن و مرد دورۀ ابتدایی منطقه هلیلان بوده که به دلیل محدود بودن و در دسترس بودن جامعۀ آماری از روش سرشماری استفاده شد و 94 معلم به عنوان نمونه انتخاب شده و دیدگاه آن ها نسبت به موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی اسپرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که: 1)بین تدریس معلم با شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دورة ابتدایی رابطه وجود دارد. 2)بین محتوای کتب درسی با شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دورة ابتدایی رابطه وجود دارد. 3)بین استفاده معلمان و دانش آموزان از مواد و وسایل آموزشی و شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دورۀ ابتدایی رابطه وجود دارد. 4) بین ارزشیابی کردن از دانش آموزان دورۀ ابتدایی و شکوفایی خلاقیت آنها رابطه وجودندارد.

کلیدواژه‌ها


- داوری اردکانی، رضا.(1375).خلاقیت و فرهنگ. فصلنامه تحقیقاتی در مسایل فرهنگی و اجتماعی شماره 4.
- سرکارآرانی، محمد.(1382).اصلاحات آموزشی مدرن سازی با تأکید بر مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن.انتشارات روزگار.
- صفوی، سید موحد.(1384).شیوه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان پایه ابتدایی از دیدگاه معلمان، مدیران و متخصصان استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- طالبی، روح اله.(1384). روش ها و شیوه های ایجاد و پرورش خلاقیت در دانش آموزان مدارس ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- فلاح دار، مهدی.(1387). رابطه روش های تدریس با شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پایه دوم و سوم راهنمایی شهرستان نظرآباد هشتگرد. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- عرب پوریان، معصومه(1375).بررسی محتوای کتب علوم پایه ابتدایی و تناسب آن با مراحل رشد ذهنی پیاژه .پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- نسرین دوست، نسترن(1386).مدرسه قاتل خلاقیت است.روزنامه اعتماد ملی، شماره 5032، سال نهم.
- واعظی نژاد، محمد(1388).نوآوری و خلاقیت نردبان توسعه. روزنامه همشهری شماره 4230، سال شانزدهم.
- حسنی، محمد و کاظمی، یحیی (1382)، طرح ارزشیابی توصیفی (اهداف، اصول و راهکارها)، تهران، آثار معاصر.
- کمالی، ابوالفضل (1388)، مهارت ها در هزارۀ سوم، نشریه نگاه نو به رویدادهای آموزش و پرورش، شمارۀ 387، هفته چهارم.
- حیدری تفرشی، غلام حسین؛ یوسفی سعید آبادی رضا؛ خدیوی، اسدالله. (1381)، نگرشی نوین به نظریه های سازمان و مدیریت در جهان امروز، تهران، انتشارات فرا شناختی اندیشه.
 
-Grover Haeey(2008).Fromative assessment: student Responses and observation of Lerrning.
-Race(1995).Assessment A quide to student.