ارزشیابی وضع موجود توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی (غیرپزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزشیابی وضع موجود توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی غیرپزشکی به منظور ارتقای کیفی دانشگاه آزاداسلامی می باشد. روش پژوهش توصیفی و کیفی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی اعضای هیأت علمی (غیرپزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی است که در سال تحصیلی 89-1388 در واحدهای دانشگاهی اشتغال داشتند. نمونه آماری براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای 276 نفرمی باشد. ابزار سنجش عبارت است از پرسش نامه محقق ساخته 53 گویه که الفای کرنباخ آن 83/0می باشد. یافته‌های آماری نشان می دهد بین میانگین نمرات 9 مؤلفه توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


- اسدیان، حاجیه خانم. (1382). ارزیابی و تحلیل فرم ارزشیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از نظر استادان دانشگاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
- آزما، فریدون. (1383). مقایسه اعضای هیأت علمی کشورهای پیشرفته و ایران. مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای مؤلفه‌های کیفیت در آموزش عالی، رودهن.
- اجتهادی، مصطفی. (1377). تحلیلی بر توانمندی‌ها و کاستی‌های نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال ششم، شماره 3.
- مردانی حموله، ابراهیم. (1380). بررسی نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه استادان این دانشگاه در سال تحصیلی 1379-1378. پایان نامه کارشناسی ارشد.
- کاترین مارشال و گرچن ب. راسمن.(1381).روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی. انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی(1381).
- کالین کوپر.(1998).تفاوت های فردی (نظریه و سنجش) ترجمه حسن پاشا شریفی، انتشارات سخن، تهران (1379).
- اسکات و ژافه.(1995).توانمند سازی ترجمه مرتضی محق، انتشارات سازمان بهره وری،1380.
- اورعی یزدانی، بدرالدین.(1379).توانا سازی، جابه جایی پایگاه های قدرت در سازمان‌های امروزی فصلنامه علمی پژوهشی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 33.
- اورعی یزدانی، بدرالدین.(1379). تواناسازی، جابه جایی پایگاه های قدرت در سازمان‌های امروزی، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس ،دانشگاه تربیت مدرس، شماره 33.
- رهنورد، فرج اله.(1382). توانمند سازی کارکنان گامی به سوی مشتری مداری، فرآیند مدیریت و توسعه.
 
-Chua, A. & Lam,W. (2004). Quality assurance in online education: The Universities 21 global approach. British Journal of EducationalTechnology Classroom Technology Use.  AACE Journal
-Centra J.A. (1978). Determining Faculty Effectiveness. San Francisco: Jossey Bass publishers.
-Armestrong،m.(2000). A Handbook of Human Resourse :Management practice(7th ed).london:kogan page . p.536.
-Arnold،J(2000).theEmpoewering leadership Questionnaire :The construction and validation of a new scale For OrganizationalBehavior. Vol. 21. Issue 3، pp . 249-269.
-Battaglia Battaglia ،J. A (2005)empowering :Implication of the pastoral team at first assembly of god in Ded Moines . Lewa. Ph .D.
-Dee Jay,R.& Lee,D.(2004).Structuctural and psychological antecedents of teacher empowerment.USA:The University of Massachusetts.
-Davis,K.&Newstrom,J.(2002).Organizational behavior(11 ed).
USA:McGraw Hill.
-Kan, M.& Meredith, M.(2004).Discussion on guide empowerment Employees: Abriefcase book. Retrieved on Dec.2004 in.