بررسی رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضرشناخت رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 بود. روش پژوهش توصیفی از نــوع همبستگی است. در این پژوهش هوش هیجانی، با استفاده از آزمون خودسنجی سیبریاشرینگ و پیشرفت تحصیلی از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم دانش آموزان در سال تحصیلـی 87-86 اندازه گیری شده است. روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای نسبی بوده و با توجه به جدول گرجســـی ومورگان حجم نمونه آماری 380 نفر دانش آموز انتخاب شده که 18 نفر آن دختر و 200 نفر پسر بودند. داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی، فراوانی درصد، میانگین، انحراف استاندارد و نمودارها و آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی و پیرسون و t گروه های مستقل از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که مؤلفه های اصلی هوش هیجانی شامل خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هشیاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی نام گذاری شدند و در سطح معناداری 99%  بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی دانش آموزان دختــر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


- آخوندی، الف.(1376). بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
- ابراهیمی، بهمن و جوینده ، محسن.(1383). هوش هیجانی در کار،تهران ، انتشارات بهمن دانش.
- براوبری، تراویس، گیوز، جین. هوش هیجانی، مهارت ها و آزمون ها، ترجمه مهدی گنجی(1384). تهران، ساوالان.
- براوبری، تراویس، گیوز، جین. آزمون هوش هیجانی، ترجمه مهدی گنجی(1384). اهواز، ساوالان.
- پارسا، نسرین.(1382). هوش هیجانی، تهران، رشد.
- جاوید، مهناز.(1381). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
- حاجلو.م.(1383).رابطه هوش هیجانی و شیوه های کنار آمدن با استرس در مدیران مدارس شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد رودهن.
-  حکیم جوادی، م و اژه ای ، ج.(1383).بررسی رابطه کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیز هوش و عادی، مجله روانشناسی علمی – پژوهشی ، سال هشتم، شماره 2، فصلنامه انجمن ایرانی و روانشناسی.
- دهشیری، غلامرضا.(1382).هنجاریابی پرسشنامه و بهره هیجانی بار-ان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
- دهشیری، غلامرضا.(1382).هنجاریابی پرسشنامه بهرهیجانی بار-ان.(I-EQ) برای ارزیابی جنبه های مختلف هوش دانشجویان دانشگاه های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
- شامرادلو، مهران.(1383).مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
- منصوری، بهزاد.(1380).هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
- نوری امامزاده ای،اصغر.(1382).مقایسه تأثیر هوش علمی (IQ) و هوش عاطفی(EQ) بر شخصیت، .فصلنامه آموزشی شماره 18.
- نوری امامزاده ای، اصغرو نصیری، حبیب الله.(1383).هوش عاطفی در زندگی روزمره. اصفهان، نشر نوشته.
- نیکوبین،ف.(1383). رابطه هوش هیجانی با موفقیت و شکست دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 
- Bar-on, R(2000)Emotional and social intelligence:Insights from the Emotional Quotient Inventory (EQ-IQ).In R.B.Bar-on & J.D.A.
-Bar-on.R & parker, J(2000).Handbook of emotional intelligence tossey Bass.
- Bar-on, R(1997).Bar-on Emotional Quotient(EQ-IQ).technical manual Toronto, Canada.
-Bradberry, Travis and Greaves,jean(2009)."emotional Intelligence".san Francisco: publishers group west.(ISBN:9780974320625)
- Dabrowski, K(2001).theory of levelc of emotoional development .ocean side, Ny: Dabor science publications.
- Elias, M.J & tobias, S.E(1997).social problem solving interventions in the schools.New york:Gul ford.
- Gardner, H(2000).Multiple intelligene : the theary in practice New york: Basic books.
- Golman, D(1998).what is your EI? An inventory on Emotional Abilities. Retrieved at 18/9/2006. http://inst . sanatfe.ccl.Fl.us/mweher/lioemo.html.
- Goleman.D(1995).Emotional intelligenc.newyork: Bantum Books.
- Kennedy, M; Eileen, j; Watson, c(1999).Expressing emotion .newyork & London.
- Kennedy , M; Eileen, J; Watson, c(1999). Expressing emotion .newyork & London Guil ful press.
-Kluemper,D.H(2008).trait emotional intelligence:the impact of core-self evaluations and social desirability.personality and individual differences,44(6),1402-1412.lak
- Mayer, J, D & salovey, P(1990).the intelligence of emotional in intelligence.
- Mayer, J, D.Salovey,p.&Caruso,D.R(2008).Emotional Intelligence:New ability or electric traits,American psychologist,63,6,503-517
- Peterson, M.L & cangelosi ,B,R(1998).peer teaching assertive conmwiication stragles for the work place.
-Petrides, K, V; & Furunham, M, E(2002).the role of trait EI in academic performance and deviant behavior at school.http://wwww.ioe.ac.school/phd/k pevides/ reprins /PAID (20/10/2006).
- Salovay, P & stroud, R & woolery, E (2002).pereiued EI, stress reactivity and sysptoms reports.Retrived from: http://www.taylor & francies.Meta press.com.
-Vernon,P.A.,Petrides,K.V.,Bratko.D.,&Schermer,J.A(2008).A behavioral genetic study of trait emotional intelligence.Emotin,8,635-642
-Watkin, c(2000).Developing Emotional intelligence.International Journal of selection and Assessment.
- Yong, L(2003).the yong EQ Inventory norms and technical manual.