میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند از دیدگاه مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین میزان استقرار مؤلفه‌های مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی، و متوسطه منطقه مرند است که 190 نفر به روش طبقه‌ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد در بین مؤلفه‌های شش‌گانه مدیریت دانش، «سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش» بیشترین و «نظام پاداش و تشویق مدیریت دانش» کمترین میزان استقرار را داشته‌اند. میانگین استقرار مدیریت دانش 3/3 می‌باشد. همچنین تفاوتی بین دیدگاه مدیران بر اساس جنسیت، سن، سابقه خدمت، نوع مدرسه، و شهری و روستایی در خصوص میزان استقرار مدیریت دانش وجود نداشت. در حالی که میزان استقرار مدیریت دانش از نظر مدیران دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


- آزاد شهرکی، زهره. (1388). بررسی عوامل زمینه‌ساز مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
- سرابی، امیر علی. (1388). مطالعه مدیریت دانش و پیاده‌سازی آن در دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی رساله دکتری دانشگاه پیام نور تبریز.
- غلامی، بهاره. (1385). دیدگاه دبیــران زن اصفهــان در مورد میزان استقرار عوامل مدیریت دانش سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهـان در سال تحصیلی 85-84، پایان‌نامــه کارشناسی ارشـد دانشکده علوم تربیتــی، دانشگاه آزاد اسلامـــی واحد خوراسگان .
- کاظم زاده،شهربانو. (1386). بررسی مؤلفه های مدیریت دانش از دید مدیران دبیرستان‌های شهرستان لامرد در سال تحصیلی 87-86 ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز .
- متقی، محمد حسین. (1384).مدیریت دانش خاستگاه ایجاد و نگه داری سرمایه‌های هوشمند، مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی جلد هفتم.
- نیر، فاطمه. (1386). بررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش توسط دبیران شهر شیراز با خلاقیت آنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز .
 
- Choi,Young., 2000, An empirical study of factors affecting successful implementation of knowledge management,doctoral dissertation.University of Nebraska. Available at:www.proquest.com
- Dianne, Edward., 2002, Processes and strategies knowledge managemen school:Florida atlantic University.
- Lee, Henry., 2009, infomation science.higher education dala70/04.oct (publication no AAT9781109129687)
- Sanni,khalil, application of Knowledge management education a conceptual framework , Journal of theoretical and applied information technology
- Walden university.(2003) knowledge management, North central association (NCA).