بررسی سهم هر یک از مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی میزان رضایت مندی زناشویی دبیران زن متأهل مقطع متوسطه در شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی سهم هر یک از مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی میزان رضایت مندی زناشویی دبیران زن متأهل مقطع متوسطه در شهر ایلام  است. از این جامعه 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و با پرسشنامه هوش هیجانی بار – اون و رضایت زناشویی انریچ مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد، مولفه های هوش هیجانی در میزان رضایت مندی زناشویی دبیران زن متأهل مقطع متوسطه شهر ایلام موثر است. 

کلیدواژه‌ها


- آزاد، حسین. (1378). روان شناسی مرضی کودک، انتشارات دانشگاه پیام نور. تهران.
- الیاسی، محمد. (1380). آموزش مهارت های اجتماعی برای افراد مبتلا به افسردگی، مجموعه مقالات روان شناسی
- اکبر زاده، نسرین. (1383). هوش هیجانی (دیدگاه سالووی و دیگران). چاپ اول. تهران: انتشارات فارابی.
- بنجار، گنجعلی. (1383). بررسی اثر بخشی مداخلات روانی- تربیتی بر هوش هیجانی وسلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، انیسیتو روان پزشکی تهران.
- پورافکاری، نصرت الله. (1382). فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
- تیرگی، عبدالحکیم. (1383). رابطه ساختاری هوش هیجانی با سازگاری زناشویی و تدوین و کاربرد برنامه مداخله تقویت هوش هیجانی جهت کاهش ناسازگاری زناشویی، پایان نامه دکتری، انستیتو روان پزشکی تهران.
- ثنایی، باقر. (1379). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
- جلالی، احمد. (1381). فصل نامه تعلیم و تربیت، سال هجدهم بهار و تابستان، شماره 1 و 2.
- حسن زاده، رمضان. (1386). انگیزش و هیجان، چاپ اول، تهران: انتشــــارات ارسباران.
- خسرو جاوید، م. (1381). بررسی اعتبار و روایی سازه، مقیاس هوش هیجانی در نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس.
- زارع، محسن. (1380). مطالعه سهم هوش هیجانــی در موفقیت تحصیلی، پایان نامه کارشناســی ارشد روان شناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران.
- زمانی منفرد، افشین. (1381). بررسی رابطه سطح رضایت مندی زناشویی و سطح توانایی ابراز وجود، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومـــی، دانشگاه علامـــه طباطبایی.
- زن امروز، مرد دیــروز، تحلیلی بر اختلافــات زناشویــی. تهران: انتشــارات روشن فکــران.
- سپهریان، ف. (1386). هوش هیجانی از (IQ تا EQ و SQ). چاپ اول، ارومیه، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی.
- شمس آبادی، روح الله. (1383). هنجار یابی و بررسی ساختار عاملی، پرسشنامه هوش هیجانی بار – اون در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر مشهد، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.
- صادقی، سعید. (1380). بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در سازگاری زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان پزشکی تهران.
- عارق آبادی، احمد. (1384). بررسی ارتباط هوش هیجانی و بهداشت روانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان رشت، پایان نامه کارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان.
- عوامل مؤثر بر ازدواج موفق. نشریه پیوند، ویژه تابستان.
- گلکار، ا. (1384). بررسی رابطه هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه اصفهــان، پایان نامــه کارشناســی ارشد روان شناســی عمومی، دانشگــاه الزهرا.
- گلمن، دانیل. (1990). هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا (1384)، تهران: انتشــارات رشد.
- مرادی، م. (1384). بررسی رابطه بین هوش عاطفی ورهبری تحول آفرین در شرکت البرز چیلیک ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.
- مردی، مجید. (1385). بررسی رابطه بین هوش هیجانی ورضایتمندی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- نورعلی، زهره. (1383). بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سبک اسنادی و راهبردهای مقابله ای با موفقیت وشکست در آزمون ورودی، سال 82–83 دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران.
 
-Bar-on , r (1997)Bar-on Emotional Intelligrnce quotient Inventory. Toronto  Health system Inc.
-Bar-on. R. and parker. J.D. A (2000). handbook of Emotional intelligence sanfrancisco:Yoss-Bass.
-Blum, J.S.& Mehrabian , A(1994).Personality and temperament correlates of marital satisfaction . Journal of personality, 67-93-125.
-Cherriss, C (2002).Emotional intelligence what Is and why it Matters. Annual Meeting of society for industrial and organization psychology new . orland L A, Aprill 15.
-Esquer, L.A; Burnet, C.K. & Baucom , D.H(1997). Autonomy and related nein marital functioning  Norman Epstein. Journal of Marital and Family therapy, 23(2)175, 15.
-Goleman, D(1995)Emotional Intelligence why it can matter that IQ.New yourk .Bantam Books.
Golman, D (1998).Working with Emotional intelligenc.New york, Bantam Books.
-Larson, J. H, Hammond, C, H, Harper., J.M (1995).perceived equity In marriage. Journal of marital family therapy, vol, 24(4):487-506.
-Mayer, Y. D. salovey, P. and Carson, D. (2000). Ability Model , Midmodels, Emotional intelligence. In Rearem Bar-on and James. D. A parker (Eds) the Handbook of Emotional intelligence. Sanfrancisco Joss eryBass, wileylompany.
-Sokolski, G.A. Hendrick, A(1999).Fostering marital satisfaction. Journal of family therapy , 29 (4), 366-378.
-Sternberg, R, y. and kaufman (1998).Human abilites. Annual Review of psychology. 479-500.