بررسی رابطه بین انواع قدرت مورد استفاده مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان نمین در سال تحصیلی 89- 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین انواع قدرت مورد استفاده مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان نمین در سال تحصیلی 89- 1388 است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را  دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان تشکیل داده اند که تعداد آن ها 320 نفر است. از این تعداد و بر اساس جدول مورگان تعداد 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق دو پرسشنامه (قدرت و برخورد با تعارض) محقق ساخته است که روایی پرسشنامه ها با توجه به نظر استادان و متخصصان و پایایی آن با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) تعیین شد که برای پرسشنامه انواع قدرت 91/0 و برای پرسشنامه مدیریت تعارض 89/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است؛ به طوری که برای توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی، میانه، نما، انحراف معیار استفاده شده، همچنین جهت سنجش رابطه معناداری و میزان همبستگی از آزمون خی- دو و ضریب همبستگی کرامر استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین استفاده مدیران از انواع قدرت با شیوه های برخورد با تعارض رابطه معناداری وجود دارد. مدیران در برخورد با تعارض به ترتیب اولویت از استراتژی راه حل گرایی، استراتژی عدم مداخله و استراتژی کنترل استفاده کرده اند.

کلیدواژه‌ها


- اکرمی، نرگس.(1379). بررسی شیوه های اجرایی مدیران در مواجهه با تعارض و مقایسه دیدگاه های مدیران و دبیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده،  دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.
- ایزدی، احمد. (1372). بررسی سبک های مدیریت تعارض در مدارس راهنمایی پسرانه تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
- حیدری، غلامحسین، یوسفی سعید آبادی، رضا و خدیوی، اسد الله. (1381)، نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز، تهران: فراشناختی اندیشه.
- خدیوی، اسد الله. (1386). در آمدی بر رفتار سازمانی در سازمان های هزاره سوم، تبریز: شایسته.
- دیوید. ای، وتن، کیم اس کمرون. (1380). مدیریت تعارض، ترجمه: دکتر سید محمد الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
- رابینز، استیفن پی.(1943). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارساییان و سید محمد اعرابی(1388)، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
- ساعتچی، محمود. (1386). روانشناسی صنعتی و سازمان، تهران: ویرایش.
- شفیعی، عباس. (1385). رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- صبوری، منوچهر.(1388 ). جامعه شناسی سازمان ها ، تهران: شب تاب .
- فیاضی، علی. (1385). مدیریت تعارض، مجله تدبیر، شماره 141.
- مقیمی، سید محمد. (1386). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران: ترمه.
 
- Anderson,B,D & Makenzi (2002) , A model of the Perceived Competence of Confilct Strategies in Psychology Abstracts. Vol 77. No 1, .
- Baldwin,L & Gudeck,R (2004). inter Personal Confilct Resolotion … , Journal of Personell Ianuray.
- Etzioni,Amitai (1975), A ComPrative Analysis of Complex Organizations,  New Yourk: Free Press
- Goldman,M.K (2006), Organization Behavior, (New york , Mcagraw hill, P:419).
- Dewiko A (2007), The Functios of Social Conflict ,( Clence, the Free press .
- W.daves & C. Holland (2006). The structure of Conflict Behevior of Management, in Human Relation , Vol. 42 , NO 8, PP:741-756.