تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت تغییر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر حاضر، اطلاعات عامل اصلی و زیر بنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می شود و نقش مهمی در زمینه فعالیت های انسانی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت تغییر انجام گرفت؛ و شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد : فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت تغییر رابطــه دارد. ١- بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر ساختار سازمان رابطه وجود دارد. ٢- بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر خط مشی سازمان رابطه وجود دارد. ٣- بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. روش پژوهش توصیفــی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان اداری سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان ساری که به تعداد ٥٨٠ نفر می باشند و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ٢٣٤ به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 21 سوالی استفاده شده و برای محاسبه روایی از روایی محتوا یی وپایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ(٩٠/٠)، محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین فناوری اطلاعا ت و ارتباطات و تغییر در ساختار سازمان، تغییر خط مشی سازمان و تغییر عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


- اخوان صراف، احمد رضا.(١٣٨٤). مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات، تدبیر، شماره ١٥١، سال پانزدهم
- اندرسون، دین، اندرسون،لیندا اکرمن. (١٣٨٧). فراسوی مدیریت تغییر (استراتژی های پیشرفته برای مدیران دگرگون ساز)، ترجمه علی نقوی، تهران: انتشارات ارگ
- پرداختچی، محمد حسین. (١٣٨٢). به سازی و بالندگی، رویکردی نوین در مدیریت تغییر، مجموعه مقالات تغییر و نو آوری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی
- علاقه بند، علی. (١٣٨٤). مبانی مدیریت آموزشی، تهران: انتشارات روان
- فتحیان، محمد.(١٣٨٥). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، چاپ اول، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران
- قاضیانی،عبدالوهاب. (١٣٧٥).بررسی رابطه مدیریت تغییرو تعهد سازمانی مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد
- مشایخی، مجید. ( ١٣٨٦). ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات بر کارآیی منابع انسانی، پایان  نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، تربیت مدرس
- میرمحمدی، سید محمد.(١٣٨١). رابطه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با روابط بین سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
- نامدار، مهرداد.(١٣٨٤). بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و عملکرد دبیران در شهرستان رشت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
 
- Catto,R,P(2005)The smart manager ,F.A,Q
- Merril Anderson  & Associates (2000) ,Fast cycle organization development Cincinnati , sout , western
- Sharon &Sherman (1998) , designing organization