بررسی میزان ارتباط بین نتایج حاصل از ارزشیابی مستمرو ارزشیابی پایانی دانش آموزان متوسطه نظری استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان ارتباط بین نتایج حاصل از ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی دانش آموزان متوسطه نظری استان بوشهر صورت گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی بودکه ارتباط بین نتایج ارزشیابی مستمر(به عنوان متغیر پیش بینی کننده) و نتایج ارزشیابی پایانی (به عنوان متغییر پیش بینی شونده) مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان سال دوم و سوم مقطع متوسطه شاخه نظری (ریاضی وفیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) استان بوشهر بودند که در سال 89-88 در دبیرستان های استان بوشهر مشغول تحصیل بودند. نمونه این پژوهش عبارت بود از 3380 نفر از بین دانش آموزان سال دوم و سوم شاخه نظری دبیرستان های استان بوشهرکه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب وسپس به اطلاعات پرونده تحصیلی دانش آموزان مراجعه و نمرات دروس مورد نظر در پژوهش (ادبیات، زبان خارجه و دین و زندگی) استخراج و طبقه بندی شد. برای گردآوری داده ها از اطلاعات موجود در پرونده تحصیلی دانش آموزان که شامل نمرات ارزشیابی مستمر وپایانی دانش آموزان بود، استفاده شد که برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش‌های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، نمودار، درصد، میانگین و انحراف معیار و روش‌های آمار استنباطی شامل تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد.نتایج نشان داد که بین نمرات ارزشیابی مستمر و پایانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، به گونه ای که به طور متوسط نمرات حاصل از ارزشیابی مستمر حدود 53% واریانس نمرات ارزشیابی پایانی پیش بینی می‌کند، به عبارت دیگر، علی رغم تنوع متغیرهایی مانند رشته تحصیلی، دروس مختلف، پایه تحصیلی، نتایج حاکی از وجود این رابطه بود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ارزشیابی مستمر نقش تعیین کننده ای در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی،رشته های مختلف و دروس مختلف دارد.

کلیدواژه‌ها


- ابومحمدی، مرضیه و خانقانی.(1382). بررسی دیدگاه معلمان دوره ابتدایی درباره ارزشیابی توصیفی در استان یزد،سازمان آموزش و پرورش استان یزد.
- آزاد، قاسم.(1381). تاثیر ارزشیابی تکوینی منظم بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر شهر تهران.پایان نامهکارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی
- بازرگان، عباس.(1375). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت
- بازرگان، عباس. (1380). مقدمه ای بر ارزیابی آموزشی و آموزشگاهی و الگوهای آن.همدان:  انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
- حسنی، محمد و حسین احمدی. (1385). ارزشیابی توصیفی. تهران: انتشارات مدرسه
- حقیقی، فهیمه السادات. (1384). نقش ارزشیابی مستمر در تعمیق یادگیری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، تهران: پیام نور
- حیدری، شعبان. ( 1375). تاثیر اجرای ارزشیابی تکوینی بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان های نظام جدید منطقه فریدون کنار. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
- خورشیدی، عباس و ملک شاهی راد. (1382). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات یسطرون
- خورشیدی، عباس و غندالی. (1378).  مقدمات مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران : انتشارات کیا
- خورشیدی وغندالی.(1382). ارزشیابی ترکیبی، گامی نوین درارزشیابی دانش آموزان. مجموعه مقالات اولین همایش ارزشیابی تحصیلی.
- رستگار، طاهره. (1384).  ارزشیابی در خدمت آموزش.تهران: انتشارات منادی تربیت.
- زندی دره غریبی، تاج محمد.(1381). بررسی تأثیر ارزشیابی مستمر بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهر ایذه. خوزستان: پژوهشکده تعلیم وتربیت
- سپاسی،حسین.(1371). مقایسه تحصیل ارزشیابی تکوینی وارزشیابی پایانی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران. مجله علوم تربیتی و روان شناسی
- سپاسی، حسین. (1382). بررسی تاثیر ارزشیابی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی در درس ریاضیات. تهران: اولین همایش ارزشیابی تحصیلی، دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی.
- سیف،علی اکبر.(1375). اندازه گیری پیشرفت تحصیلی. تهران: انتشارات آگاه
- سیف، علی اکبر.(1380). روان شناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه
- سیف، علی اکبر.(1383). اندازه گیری سنجش ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات آگاه
- سیف، علی اکبر.(1387). روان شناسی پرورشی در روان شناسی یادگیری و آموزشی. تهران: انتشارات امیرکبیر
- شعبانی، حسن. (1380). مهارت های آموزشی و پرورشی. تهران: انتشارات سمت
- شاهزمانی، محمد.(1380). بررسی نحوه ارزشیابی مستمر نظام سالی ـ واحدی دوره متوسطه استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان
- صافی،احمد.(1378). تمرین معلمی. تهران: انتشارات رشد
- صافی، احمد.(1380). سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران. تهران: انتشارات سمت
- فضلی خانی منوچهرو علیرضا محمدمیرزایی.(1383). ارزشیابی از فرایند های کیفی مدارس راهنمایی تحصیلی، تهران: انتشارات آزمون نوین
- فضلی خانی، منوچهر. (1386). ارزشیابی کیفی و تحولات نظام ارزشیابی تحصیلی تربیتی دورة راهنمایی تحصیلی ایران ( در دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی با همکاری سازمان آموزش و پرورش)همایش ملی ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی. بوشهر: انتشارات حضرت معصومه(س).
- فتحی واجارگاه، کورش.(1380). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران زمین
- فراهانی،مهدی.(1384). مقدمه ای  برارزشیابی کیفی آموخته های فراگیران. تهران: انتشارات تربیت
- قورچیان، نادرقلی وهمکاران.(1377). نظریه های یادگیری ونظریه فراشناخت درفرایند یاد دهی- یادگیری. تهران: انتشارات تربیت
- کاوه پورابرقویی، زهرا. (1382). بررسی تاثیر ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
- کرد، بهمن.(1381). بررسی تأثیر بازخورد و ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان بوکان. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت معلم
- کیامنش، علیرضا. (1374). روش های ارزشیابی. تهران: انتشارات دوران.
- مهجور، سیامک.(1374). وجوه متمایز کننده ارزشیابی آموزشی از اندازه گیری. فصلنامه تعلیم وتربیت 39و40 صص 116-95.
- مهجور، سیامک رضا. (1376). ارزشیابی آموزشی. شیراز: انتشارات ساسان
- محمدمیرزایی،علیرضا.(1377). ارزشیابی درمدارس. تهران: انتشارات شورا
- ملک شاهی، محمدرضا.(1379). ارائه چهارچوب نظری درخصوص الگوی ارزیابی واعتبار بخشی مراکز پیش دانشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، لرستان: مرکزمدیریت دولتی
- موسوی، فرشته.(1383). چهارگام اساسی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. تهران: انتشارات عابد
- هومن، حیدرعلی.(1375). زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی. تهران: انتشارات پارسا
 
-Black. And wiliam D.Inside, (1998) The black box: raising stamdards Through classroom assessment, London, King, s college Londonschool of Education.
-Colman,r .(1988) abnormal  psychology and modern life. Scotte.
-Hebdige ,R.(2003).Teacher portfolio assessment.Eric:Ed 385608.
-Kubiszyn.T. and  borich G.(2010)Educational Testing  and measurement: classroom Application and practice, NJ:John wiley and sons,inc.
-Keranbak,R.(1984). Setting a new agenda for assessment learning, 21,62-64.
-Klenowski ,V.(2000).Developing portfolios for learning and assessment. London: Routledge folmer.
-Klenowski,V.(2002).Developing porefolios for learning and assessment. London: Routledge.
- Taylor, c.w.barron. scientific creativity. N.Y.1963.
-Lachiver ,R.& Tardif,G.L,(2002). Teacher  Evaluation, student self- evaluation. Journal  of learning disabities, 13(5).
-Moya,N.& Malley , G.(1998). A portfolio assessment model  for  ESI. Educational  Issues. Spring,18.36.
-Papham,R.(1971).Entwining  feed bach, slf, and peer assessment. Academic  Exchange quarterly,9,225-230.
-Skeryon,L.R.(1984) Educational evaluation and measurement Maxwell Macmilliax, International.
-Stik,R.(1975). New  assessment  beliefs for a new school Mission. Phi delto kappan, 86, 22-32.
-sowain, M.(1995).The text book: Bridge or wall? Applied linguistics and language Teaching, 2(1),32-35.
-Wiggins, G.p.(1998). Assessing  student  performance. Exploring  the purpose  and  limits of Testing. Sanfrancisco. Sanfrancisco: josey Basspublisher.