مقایسه میزان آشنایی و استفاده استادان و دانشجویان واحد های بسیار بزرگ دانشگاه‌های آزاد اسلامی مازندران از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه میان میزان آشنایی و استفاده استادان و دانشجویان واحد های بسیار بزرگ دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران از فناوری اطلاعات و ارتباطات به انجام رسیده است. روش ما، توصیفی- پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری آن، استادان عضو هیأت علمی و دانشجویان واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران است که به ترتیب تعداد 2150 نفر 68091 نفرهستند و بر اساس جدول کرجسی– مورگان و تعداد 384 نفر از استادان و تعداد 327 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته که به صورت مقیاس لیکرت طراحی گردیده، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون  tمستقل یعنی آزمون U من– ویتنی بهره جسته ایم. همچنین برای رتبه بندی مقایسه میزان آشنایی و استفاده استادان و دانشجویان با فناوری اطلاعات و ارتباطات از آزمون فریدمن استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده میزان آشنایی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین استادان و دانشجویان متفاوت است. همچنین میزان آشنایی و استفاده از شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات بین استادان و دانشجویان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


- اخوتی، مریم. (1377). بررسی وضعیت استفاده از اینترنت توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی ایران
- اندرسون، تری والوی، فتی. (1385). یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل . ترجمه عشرت زمانی و سید امین عظیمی . تهران: موسسه مدارس هوشمند
- جاریانـــی،ابوالقاسم. (1381). طرح پیشنهــادی توسعه تکنولــوژی اطلاعات در آموزش های رسمی. تهران: دفتر برنامه ریزی و تالیــف آموزش های فنی و حرفـــه ای و کار دانش
- جاریانی، ابوالقاسم. (1382). بررسی تاثیر دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سواد کامپیوتری معلمان مرد مقطع متوسطه شهر نجف آباد در سال تحصیلی 83-82 . پایان نامه کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی
- حکیمی، رضا. (1375). تعیین میزان استفاده از تکنولوژی اطلاعات موجود در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر زاهدان در امر آموزش و پژوهش، پایان نامه کارشناسی ارشد، انتشارات نشر دانشگاه زاهدان.
- حسینی شاوون، امین.(1386). بررسی رابطه استفاده از فناوری اطلاعات به وسیله اعضای هیأت علمی با عملکرد آموزشی آنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهـــران، پایان نامه کارشناســـی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتــی دانشگاه تهران.
- زارعی زوارکی، اسماعیل.(1385). یادگیری الکترونیکی در قرن 21،انتشارات علوم و فنون.
- رستگار پور، عبداللهی، حسن، نیدا. (1384). راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات. تهران: ناشر دانش مردم.
- ساروخانی، باقــر. (1379). جامعه شناســی ارتباطــات، تهران نشــر اطلاعات، چاپ نهم
- شریفی، صابر.(1383). بررسی رابطه بین ویژگی های فردی، تحصیلی، شغلی اعضای هیأت علمی با میزان استفاده از فناوری اطلاعات در دانشگاه های علامه طباطبایی و تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
- Abel , A ( 2001 ) ,R e enginnering through information engineering computer and education
- A. Kagan, Information Technology seen as key to productivity, hemical Week, Vol.155, No. 2, 1994, pp. 20-22.
- Selinrer , M ( 2001 ) , strategy for information and comuincation technology in schools .
- Smalmpx , A ( 2001 ) , strategy for information and comuincational technology in education.
-Chen,M.C , Study the Attitudes Towards Microcomputer suse of University Business Instructors in Taiwan,Republic of China. Dissertation Abstracts International. Vol.58,No.8,p.310, (1997).
-Garcia,j;wingenbach,G;Pina,M;andHamilton,w , Internet use in the texas mexico Initiative . proceeding of the 20 th"annual conference of the association for international ,(2004)
- Zareei Zavaraki,Esmaeil , "Association of use of Network Communications with Background characteristics of Faculty teachers ". Proceeding of ED-MEDIA,World Conferance on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, June 21-26,2004,Lugarno,Switzerland ,(2004).
- Lebediker,Ellito Scott , Conducted a study Entitled the Computer Attitudes and Usage. Doctoral Dissertation.Vol. 59,No.8,p.2799-A,(1997).
- Lan,g,Study the educational compationg at Noton IIlinois university.Dissertation Abstracts International. Vol. 54,No.8,p.2993-A,(1993).